август « 2017 « Комисија за заштиту конкуренције
Зaпочет рад на изради нацрта новог закона о заштити конкуренције

kzk-ekofМинистарство трговине, туризма и телекомуникација, као овлашћени предлагач и Комисија за заштиту конкуренције покренули су поступак израде нацрта новог закона о заштити конкуренције. Комисија ће након израде нацрта, на исти начин како је то учинила и са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације, позвати све заинтересоване да доставе своје примедбе и предлоге, како би нова законска решења била у још већој мери хармонизована не само са правом ЕУ, већ и прилагођена специфичностима тржишта на територији Републике Србије. Комисија очекује сарадњу са академском и стручном јавношћу, као и представницима пословне заједнице у најширем смислу, укључујући и адвокатске канцеларије и учеснике на тржишту. С тим у вези, Комисија је упозната са садржајем навода из документа на енглеском језику „Позив на акцију – Заштита слободне конкуренције“, који су припремили једна од адвокатских канцеларија и Удружење за заштиту уставности и законитости. Иако сврха овог обавештења није полемика са ауторима, него најава новог закона, ипак, с обзиром на то да појава овог документа коинцидира са почетком рада на нацрту новог закона, те како се ради о тексту који садржи нетачне и паушалне оцене Закона о заштити конкуренције и рада Комисије, оцењено је да је, у циљу правилне информисаности јавности, ипак неопходно реаговање у вези са појединим наводима. Поменутим текстом рад Комисије је оцењен као арбитраран, без судске контроле, поједине радње које предузима у поступку, као кршење основних људских права, а сам закон као неуставан, па се позив на акцију односи на његово укидање и доношење новог закона који би био у складу са Уставом. Без намере да тумачи одредбе Кодекса професионалне етике адвоката, Комисија ипак подсећа да наведени кодекс, између осталог, утврђује да је однос адвоката и државних органа, израз правне културе и уважавања правничке професије и да адвокат треба да се у контексту овог односа, опходи одмерено и пристојно. Наведени кодекс такође утврђује да поднесци и усмена излагања адвоката треба да буду јасни, сажети, умесни и логични, а критика коју адвокат упућује суду, другим државним органима и њиховим представницима не сме да буде саопштена на непримерен или увредљив начин. Имајући у виду претходно, а ради очувања угледа саме струке, Комисија ће оцену о евентуалном кршењу Кодекса препустити Адвокатској комори. Чињеница да аутори текста позивају на укидање Закона о заштити конкуренције, као неуставног, за Комисију није изненађење, јер је таквих покушаја било и раније, али је начин на који се то чини непримерен у сваком погледу.

Обавештени смо да је документ достављан и учесницима на тржишту који би, уколико не познају довољно Закон о заштити конкуренције и рад Комисије, могли бити доведени у заблуду, како у погледу надлежности и овлашћења Комисије, тако и у погледу права која им овај закон обезбеђује.

На крају, без обзира на ову иницијативу, у којој се чак, што је апсолутно неприхватљиво, тврди да ће измене Закона о заштити конкуренције ојачати „постојеће неуставности“, Комисија ипак, полазећи од претходних добрих искустава, очекује од свих заинтересованих сарадњу у поступку припреме нацрта новог закона о заштити конкуренције.

Представник Комисије на стручном усавршавању у Јапану

kzk-ekofПредставник Комисије за заштиту конкуренције Владимир Антонијевић, виши саветник у Сектору за утврђивање повреда конкуренције, боравио је, као корисник програма Јапанске агенције за међународну сарадњу (Japan International Cooperation Agency-JICA) и Комисијe за заштиту конкуренције Јапана (Japan Fair Trade Commission – JFTC), на тронедељном стручном усавршавању у Јапану.

Циљ овог, семинара је унапређење примене права и политике конкуренције, али и коришћење стечених знања за ефикаснију промоцију конкурентског окружења на тржиштима земаља које учествују у програму. План усавршавања обухватио је теоријска унапређења и практичну примену права и политике заштите конкуренције. Искуствo и знање које је представник Комисије стекао током боравка у Јапану биће имплементирано у примени правила конкуренције на тржишту Републике Србије.

Ове године у програму усавршавања је учествовало 22 представника тела за заштиту конкуренције из 17 земаља. Јапанска ангенција за међународну сарадњу организује ову врсту семинара од 1994. године.

Студенти на стручној пракси у Комисији

kzk-ekof
Комисија за заштиту конкуренције ове године је, по први пут, организовала летњу стручну праксу, намењену усавршавању студената и постдипломаца правних и економских факултета Универзитета у Београду, Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Нишу, у области политике заштите конкуренције.

Током стручне праксе биће одржан низ предавања и радионица на којима ће студенти имати прилику да се упознају са надлежностима и начином рада Комисије, да стекну основна знања о методама откривања повреда конкуренције, методологији испитивања концентрација на тржишту и израде економских анализа, као и другим аспектима рада институције, у које спадају сарадња са другим телима за заштиту конкуренције у свету, међународним и домаћим организацијама, као и алаткама које Комисија примењује при активностима везаним за заступање политике заштите конкуренције.

Очекује се да почетак организовања студентских пракси у Комсији допринесе подизању нивоа теоријског знања студената у области конкуренције и његовој примени у пракси, као и промоцији политику заштите конкуренције у академској заједници.

Усавршавање студената и пракса из области права и заштите конкуренције трајаће месец дана и организује се на основу раније потписаних меморандума о сарадњи Комисије са поменутим факултетима.

Стручну праксу је организовао и води др Синиша Милошевић, руководилац Сектора за економске анализе.