Комисија за заштиту конкуренције
Разговори о кључним правцима развоја будућег законодавног оквира заштите конкуренције

FICУнапређење политике и права заштите конкуренције у Републици Србији, у контексту припреме новог законског оквира у овој области била је тема састанка представника Комисије за заштиту конкуренције и компанија, чланица Америчке привредне коморе.

Председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић је, заједно са Чедомиром Радојчићем, чланом Савета и Горданом Лукић, руководиоцем Сектора за испитивање концентрација, који су, иначе, и чланови Радне групе за припрему нацрта новог закона о заштити конкуренције представио учесницима мотиве и кључне правце развоја будућих законских решења.

Констатовано је да је нови правни оквир политике заштите конкуренције потребан у контексту даље хармонизације са правним тековинама ЕУ, али и због јачања постојећег институционалног капацитета Комисије за заштиту конкуренције и ефикасности механизама у контексту обезбеђења равноправних услова и даљег јачања правне сигурности тржишних учесника. Истакнуто је и да у процесу израде нацрта новог закона по први пут учествују сви релевантни актери.

Комисија спровела анализу услова конкуренције на тржишту производње и продаје цемента

kzkКомисија за заштиту конкуренције је спровела анализу услова конкуренције на тржишту производње и продаје цемента на територији Републике Србије за период од 2014. до 2017. године. За потребе анализе као релевантно тржиште производа идентификовано је тржиште сивог (портланд) цемента. Оснивни циљ анализе је био да се сагледа структура и динамика конкуренције на предметном тржишту.

У оквиру тржишта сивог (портланд) цемента, посебно су анализирани сегменти производње, увоза, извоза и велепродаје.

У анализи су коришћени подаци Министарства финансија – Управе царина о увозу и извозу цемента, јавно доступни подаци Републичког завода за статистику о производњи и реализацији сивог цемента, као и подаци учесника на тржишту, произвођача и увозника цемента и то: CRH (Srbija) d.o.o. из Поповца, Lafarge beočinska fabrika cementa d.o.o. из Беочина, “TITAN” d.o.o. из Косјерића, CEMEX SRB DOO из Ниша и NEXE BETON DOO NOVI SAD из Ветерника.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе услова конкуренције уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на анализу тржишта цемента.

Имајући у виду значај цементне индустрије за развој грађевинарства и свеукупан индустријски развој, као и закључке ове анализе, Комисија ће и убудуће са посебном пажњом пратити понашање учесника на том тржишту и околности које би могле да укажу на повреде Закона о заштити конкуренције.

Обавештење о подношењу Предлога обавеза представника VISA платне организације

VISAКомисија за заштиту конкуренције објављује Обавештење о подношењу Предлога обавеза, у складу са чланом 58. Закона о заштити конкуренције, које су друштва VISA Incorporated, VISA International Service Association и VISA CEMEA Holdings Limited као представници VISA платне организације, спремна добровољно да преузму ради отклањања могуће повреде конкуренције, са позивом свим заинтересованим странама да доставе писане примедбе, ставове и мишљења који се односе на предложене обавезе.

Директорка ЕБРД за Западни Балкан посетила Комисију

FICПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић примио је нову директорку Европске банке за обнову и развој (EBRD) за Западни Балкан, Жужану Харгитај (Zsuzsanna Hargitai).

Др Обрадовић је директорки Харгитај представио досадашње активности, као и планове Комисије који за циљ имају унапређење политике заштите конкуренције у нашој земљи. Председник Комисије је, током разговора, посебно истакао корисност за Комисију досадашње сарадње са EBRD за Комисију. Упознао је саговорницу и са програмом тренутно актуелног пројекта „Изградња капацитета за Комисију за заштиту конкуренције Републике Србије” који се финансира средствима Европске банке за обнову и развој.

Директорка EBRD за Западни Балкан нагласила је да ова међународна институција има добру сарадњу са Комисијом и да је циљ њено даље унапређење и подршке реформама, у светлу прерспективе прикључења Србије ЕУ.

Закључено је да обе институције у наредном периоду додатно пораде на оснаживању политике заштите конкуренције у Републици Србији,а у циљу унапређења привредног амбијента наше земље.

Покренути поступци због сумње на договор у јавним набавкама

kzkКомисија за заштиту конкуренције покренула је два поступка против седам учесника на тржишту који су у поступку јавне набавке у којој је наручилац ЈП „Електропривреда Србије” наступили у две групе понуђача. Странке у поступцима су закључиле споразуме о заједничком учешћу у поступку јавне набавке, чији је предмет транспорт опреме коришћеног багера и одлагача из СР Немачке у Републику Србију.

Један поступак је покренут против привредних друштава Бора Кечић – специјални транспорти д.о.о. Београд, Унион Шпед д.о.о. Београд и Бата д.о.о. Трешњевац (Кањижа), а други поступак је покренут против привредних друштава Бора Кечић – вангабаритни транспорти д.о.о. Београд, Предузеће за путеве Крагујевац д.о.о. Крагујевац, Транспортшпед д.о.о. Београд и Агрорит д.о.о. Меленци (Зрењанин).

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама коje могу бити од значаја за утврђивање чињеничног стања у наведеном поступку, да исте доставе Комисији за заштиту конкуренције, Савска бр. 25/IV, Београд.