Aktuelnosti « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Aktuelnosti
Saradnja na unapređenju zaštite konkurencije

kzk-ekofPredstavnici Privredne komore Srbije učestvovaće u Radnoj grupi za izradu zakona o zaštiti konkurencije i nastojati da u novo zakonsko rešenje budu implementirani stavovi privrednika, dogovoreno je danas na sastanku Marka Čadeža, predsednika PKS i dr Miloja Obradovića, predsednika Komisije za zaštitu konkurencije.

PKS je, nakon što je Komisija najavila rad na izradi novog zakona, pokrenula dijalog sa privredom sa ciljem unapređenja zakonskog okvira politike zaštite konkurencije i obezbeđenja stabilnog, predvidivog i stimulativnog privrednog ambijenta.

“PKS je jedina asocijacija privrede koja ima Sporazum o saradnji sa Komisijom za zaštitu konkurencije, aktivna je na unapređenju politike zaštite konkurencije u Srbiji i poštovanje ravnopravnih uslova za sve učesnike na tržištu, informisanju i edukaciji privrednika, kako bi što efikasnije primenjivali propise u toj oblasti”, rekao je Marko Čadež, predsednik PKS.

U interesu srpske privrede je da Komisija raspolaže instrumentima kojima može da pruži efektivnu zaštitu konkurencije, a koja je temelj tržišne ekonomije i omogućava efikasnije korišćenje postojećih resursa, bolju ponudu, kvalitet i dobrobit potrošača, rekao je dr Miloje Obradović i dodao da će Komisija i nadalje biti stabilan i predvidiv partner privredi Srbije u unapređenju poslovnog ambijenta.

Komisija proširuje saradnju sa regulatorima

kzk-ekofU prostorijama Komisije za zaštitu konkurencije održan je zajednički sastanak predsednika Komisije dr Miloja Obradovića, zamenika predsednika Saveta REM-a Gorana Petrović, dr Vladice Tintora, direktora RATEL-a i njihovih saradnika.

Konstatovano je da, iako ove institucije dobro sarađuju, još uvek postoji prostor za unapređenje te saradnje. Dogovoreni su i konkretni koraci koji će obezbediti još veću efikasnost u zajedničkim aktivnostima, što će za rezultat imati i kvalitetniji rad svake institucije ponaosob.

Intenziviranje saradnje Komisije i Američke privredne komore u Srbiji

kzk-amchamPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović razgovarao je sa izvršnom direktorkom Američke privredne komore u Srbiji Verom Nikolić Dimić.

Dr Obradović upoznao je gošću sa dosadašnjim aktivnostima, kao i planovima Komisije na unapređenju politike zaštite konkurencije. Poseban akcenat bio je na detaljima vezanim za pripremu nove zakonske regulative koja se odnosi na oblast politike zaštite konkurencije.

Tokom razgovora zajednički je ocenjeno kao vrlo dobro rešenje da u kreiranju novog Zakona o zaštiti konkurencije aktivno, pored stručne javnosti, učestvuju i domaći i strani privrednici koji posluju u Srbiji.

Naglašena je i važnost intenzivnije saradnje na polju dodatne edukacije svih privrednih subjekata u Srbiji po pitanjima prava i politike zaštite konkurencije. U tom smislu, Američka privredna komora biće, kako je dogovoreno, uključena u sve aktivnosti Komisije koje za cilj imaju promociju politike zaštite konkurencije.

Američka privredna komora u Srbiji broji preko 190 članica. Deo je mreže Američkih privrednih komora u Evropi, koju čine 45 komora, sa preko 16.000 kompanija članica koje zajedno zapošljavaju preko četiri miliona ljudi u Evropi.

Nacrt uredbe o sporazumima o transferu tehnologije koji se izuzimaju od zabrane

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je pripremila Nacrt uredbe o sporazumima o transferu tehnologije koji se izuzimaju od zabrane, čije će donošenje predložiti Vladi Republike Srbije, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o zaštiti konkurencije.

Namera Komisije je da novom uredbom uredi uslove za izuzeće od zabrane sporazuma koja se odnosi na transfer tehnologije, imajući u vidu specifičnost navedene oblasti, kao i činjenicu da postojeće uredbe ne izuzimaju od zabrane ove vrste sporazuma.

Komisija poziva sve učesnike na tržištu, poslovna udruženja, advokatske kancelarije, stručnu javnost i druga zainteresovana lica, da u periodu od 12. do 27. septembra 2017. godine, dostave Komisiji svoje komentare i mišljenja na tekst nacrta uredbe putem adrese elektronske pošte komentar@kzk.gov.rs.

Nacrt uredbe o sporazumima između učesnika na tržištu železničkog, drumskog i saobraćaja na unutrašnjim vodnim putevima koji se izuzimaju od zabrane

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je pripremila Nacrt uredbe o sporazumima između učesnika na tržištu železničkog, drumskog i saobraćaja na unutrašnjim vodnim putevima koji se izuzimaju od zabrane, čije će donošenje predložiti Vladi Republike Srbije, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o zaštiti konkurencije.

Namera Komisije je da novom uredbom uredi uslove za izuzeće od zabrane sporazuma u oblasti železničkog i drumskog saobraćaja i saobraćaja na unutrašnjim vodnim putevima, uzimajući u obzir specifična obeležja sektora saobraćaja, a koji nisu uređeni opštim pravilima zaštite konkurencije.

Komisija poziva sve učesnike na tržištu, poslovna udruženja, advokatske kancelarije, stručnu javnost i druga zainteresovana lica, da u periodu od 12. do 27. septembra 2017. godine, dostave Komisiji svoje komentare i mišljenja na tekst Nacrta uredbe putem adrese elektronske pošte komentar@kzk.gov.rs.

PKS aktivan partner u pripremi novog zakona

kzk-ekofPrivredna komora Srbije najavila je aktivno učešće u svim aktivnostima na pripremi nacrta novog zakona o zaštiti konkurencije, koje je, početkom godine, inicirala Komisija za zaštitu konkurencije.

Nakon što je Komisija za zaštitu konkurencije objavila da će se raditi na unapređenju postojećeg Zakona o zaštiti konkurencije, prema ustaljenoj proceduri zakonodavnih aktivnosti PKS, obratili smo se našim članicama sa predlogom da dostave svoje komentare na postojeći Zakon o zaštiti konkurencije, u cilju prikupljanja smernica i stavova privrede po pitanju Zakona. Ističemo da smo u obraćanju našim članicama po ovoj temu posebno istakli činjenicu o saradnji Privredne komore Srbije i Komisije za zaštitu konkurencije, potpisanom Memorandumu o saradnji dve institucije i nedvosmisleno izneli predlog da prikupljene stavove članica PKS dostavimo Komisiji, naglašava se u dopisu koji je predsednik PKS, Marko Čadež, uputio predsedniku Komisije za zaštitu konkurencije, dr Miloju Obradoviću.

Ambasador Republike Koreje u poseti Komisiji

AFTERMARKETSPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović primio je ambasadora Republike Koreje u Srbiji Deđong Jua (YOO Dae Jong).

Dr Obradović je Njegovoj ekselenciji predstavio nadležnosti Komisije za zaštitu konkurencije i upoznao ga sa dosadašnjim aktivnostima, kao i planovima koji za cilj imaju unapređenje i promociju politike zaštite konkurencije u Srbiji.

Predsednik Komisije je, takođe, izrazio želju da Ambasada Republike Koreje u Beogradu prenese veliku zainteresovanost Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije za intenziviranje saradnje sa Komisijom za fer trgovinu Koreje (Korea Fair Trade Commission), a koja važi za jednu od najefikasnijih na svetu.

Korejski ambasador zahvalio se na pozivu i predložio otpočinjanje konkrentne saradnje kroz angažovanje eksperta iz korejskog tela za zaštitu konkurencije, koji bi održao radionicu u Beogradu na teme zaštite konkurencije, do kraja ove godine.

Takođe, Njegova ekselencija je izrazila zadovoljstvo zbog pokrenute inicijative Komisije za zaštitu konkurencije, a koja bi mogla da rezultira intenzivnijom saradnjom i razmenom iskustava dva tela, sve u cilju unapređenja privrednog ambijenata u Srbiji.

Započet rad na izradi nacrta novog zakona o zaštiti konkurencije

kzk-ekofMinistarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, kao ovlašćeni predlagač i Komisija za zaštitu konkurencije pokrenuli su postupak izrade nacrta novog zakona o zaštiti konkurencije. Komisija će nakon izrade nacrta, na isti način kako je to učinila i sa Uredbom o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije, pozvati sve zainteresovane da dostave svoje primedbe i predloge, kako bi nova zakonska rešenja bila u još većoj meri harmonizovana ne samo sa pravom EU, već i prilagođena specifičnostima tržišta na teritoriji Republike Srbije. Komisija očekuje saradnju sa akademskom i stručnom javnošću, kao i predstavnicima poslovne zajednice u najširem smislu, uključujući i advokatske kancelarije i učesnike na tržištu. S tim u vezi, Komisija je upoznata sa sadržajem navoda iz dokumenta na engleskom jeziku „Poziv na akciju – Zaštita slobodne konkurencije“, koji su pripremili jedna od advokatskih kancelarija i Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Iako svrha ovog obaveštenja nije polemika sa autorima, nego najava novog zakona, ipak, s obzirom na to da pojava ovog dokumenta koincidira sa početkom rada na nacrtu novog zakona, te kako se radi o tekstu koji sadrži netačne i paušalne ocene Zakona o zaštiti konkurencije i rada Komisije, ocenjeno je da je, u cilju pravilne informisanosti javnosti, ipak neophodno reagovanje u vezi sa pojedinim navodima. Pomenutim tekstom rad Komisije je ocenjen kao arbitraran, bez sudske kontrole, pojedine radnje koje preduzima u postupku, kao kršenje osnovnih ljudskih prava, a sam zakon kao neustavan, pa se poziv na akciju odnosi na njegovo ukidanje i donošenje novog zakona koji bi bio u skladu sa Ustavom. Bez namere da tumači odredbe Kodeksa profesionalne etike advokata, Komisija ipak podseća da navedeni kodeks, između ostalog, utvrđuje da je odnos advokata i državnih organa, izraz pravne kulture i uvažavanja pravničke profesije i da advokat treba da se u kontekstu ovog odnosa, ophodi odmereno i pristojno. Navedeni kodeks takođe utvrđuje da podnesci i usmena izlaganja advokata treba da budu jasni, sažeti, umesni i logični, a kritika koju advokat upućuje sudu, drugim državnim organima i njihovim predstavnicima ne sme da bude saopštena na neprimeren ili uvredljiv način. Imajući u vidu prethodno, a radi očuvanja ugleda same struke, Komisija će ocenu o eventualnom kršenju Kodeksa prepustiti Advokatskoj komori. Činjenica da autori teksta pozivaju na ukidanje Zakona o zaštiti konkurencije, kao neustavnog, za Komisiju nije iznenađenje, jer je takvih pokušaja bilo i ranije, ali je način na koji se to čini neprimeren u svakom pogledu.

Obavešteni smo da je dokument dostavljan i učesnicima na tržištu koji bi, ukoliko ne poznaju dovoljno Zakon o zaštiti konkurencije i rad Komisije, mogli biti dovedeni u zabludu, kako u pogledu nadležnosti i ovlašćenja Komisije, tako i u pogledu prava koja im ovaj zakon obezbeđuje.

Na kraju, bez obzira na ovu inicijativu, u kojoj se čak, što je apsolutno neprihvatljivo, tvrdi da će izmene Zakona o zaštiti konkurencije ojačati „postojeće neustavnosti“, Komisija ipak, polazeći od prethodnih dobrih iskustava, očekuje od svih zainteresovanih saradnju u postupku pripreme nacrta novog zakona o zaštiti konkurencije.

Predstavnik Komisije na stručnom usavršavanju u Japanu

kzk-ekofPredstavnik Komisije za zaštitu konkurencije Vladimir Antonijević, viši savetnik u Sektoru za utvrđivanje povreda konkurencije, boravio je, kao korisnik programa Japanske agencije za međunarodnu saradnju (Japan International Cooperation Agency-JICA) i Komisije za zaštitu konkurencije Japana (Japan Fair Trade Commission – JFTC), na tronedeljnom stručnom usavršavanju u Japanu.

Cilj ovog, seminara je unapređenje primene prava i politike konkurencije, ali i korišćenje stečenih znanja za efikasniju promociju konkurentskog okruženja na tržištima zemalja koje učestvuju u programu. Plan usavršavanja obuhvatio je teorijska unapređenja i praktičnu primenu prava i politike zaštite konkurencije. Iskustvo i znanje koje je predstavnik Komisije stekao tokom boravka u Japanu biće implementirano u primeni pravila konkurencije na tržištu Republike Srbije.

Ove godine u programu usavršavanja je učestvovalo 22 predstavnika tela za zaštitu konkurencije iz 17 zemalja. Japanska angencija za međunarodnu saradnju organizuje ovu vrstu seminara od 1994. godine.

Studenti na stručnoj praksi u Komisiji

kzk-ekof
Komisija za zaštitu konkurencije ove godine je, po prvi put, organizovala letnju stručnu praksu, namenjenu usavršavanju studenata i postdiplomaca pravnih i ekonomskih fakulteta Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Nišu, u oblasti politike zaštite konkurencije.

Tokom stručne prakse biće održan niz predavanja i radionica na kojima će studenti imati priliku da se upoznaju sa nadležnostima i načinom rada Komisije, da steknu osnovna znanja o metodama otkrivanja povreda konkurencije, metodologiji ispitivanja koncentracija na tržištu i izrade ekonomskih analiza, kao i drugim aspektima rada institucije, u koje spadaju saradnja sa drugim telima za zaštitu konkurencije u svetu, međunarodnim i domaćim organizacijama, kao i alatkama koje Komisija primenjuje pri aktivnostima vezanim za zastupanje politike zaštite konkurencije.

Očekuje se da početak organizovanja studentskih praksi u Komsiji doprinese podizanju nivoa teorijskog znanja studenata u oblasti konkurencije i njegovoj primeni u praksi, kao i promociji politiku zaštite konkurencije u akademskoj zajednici.

Usavršavanje studenata i praksa iz oblasti prava i zaštite konkurencije trajaće mesec dana i organizuje se na osnovu ranije potpisanih memoranduma o saradnji Komisije sa pomenutim fakultetima.

Stručnu praksu je organizovao i vodi dr Siniša Milošević, rukovodilac Sektora za ekonomske analize.