Aktuelnosti « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Aktuelnosti (Strana 3)
Predstavnice Komisije na radionici Regionalnog centra za konkurenciju

SUBOTICAU organizaciji Regionalnog centra za konkurenciju OECD-a u Budimpešti (RCC OECD – GVH), održana je radionica sa temom „Pravila konkurencije i finansijski sektor“. Trodnevni radni skup je obuhvatio predavanja i razmenu iskustava o aspektima zaštite konkurencije koji su specifični za finansijske usluge, uključujući poslovanje banaka i osiguravajućih društava i funkcionisanje platnih sistema.

Ovo je bila prilika i za diskusije o temama zaštite konkurencije kao što su restriktivni sporazumi, zloupotrebe dominantnog položaja, predmeti iz oblasti koncentracija, kao i sektorske analize finansijskih tržišta.

Panelisti su bili predstavnici DG Competition-a, OECD-a, britanskog tela za finansijsko poslovanje (FCA – Financial Conduct Authority) i američkog ministarstva pravde (Department of Justice).

Predstavnice Komisije za zaštitu konkurencije bile su Sunčica Đorđević iz Sektora za utvrđivanje povreda konkurencije i Aleksandra Ravić iz Sektora za ekonomske analize. Sunčica Đorđević je održala predavanje u kojem je dala osnovne informacije o sprovedenoj sektorskoj analizi tržišta osiguranja u Republici Srbiji za period 2012-2015. godine, a koju je nedavno završila Komisija za zaštitu konkurencije.

Šef Kancelarije Svetske banke posetio Komisiju

oecdPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović primio je šefa Kancelarije Svetske banke u Srbiji Toni Verheijna (Tony Verheijen).

Dr Obradović je gospodinu Verheijnu predstavio dosadašnje aktivnosti, kao i planove Komisije koji za cilj imaju unapređenje politike zaštite konkurencije u našoj zemlji. Predsednik Komisije je, tokom razgovora, posebno istakao važnost permanentne edukacije iz oblasti prava konkurencije svih institucija i nivoa vlasti, a naročito pravosudnih organa.

Šef Kancelarije Svetske banke za Srbiju istakao je da ova međunarodna institucija učestvuje u projektu reforme sudstva u Republici Srbiji, tokom kojeg su primili brojne pritužbe privatnog sektora na funkcionisanje sudova u našoj zemlji, posebno upravnih i privrednih.

U tom smislu, zajednički je konstatovan interes da se sarađuje sa svim nadležnim organima i institucijama, a kako bi se unapredilo funkcionisanje sudstva u Srbiji. Takođe, zaključeno je da obe institucije imaju važnu ulogu u unapređenju konkurentnosti naše zemlje i procesa restruktuiranja državnih i javnih preduzeća.

Dogovoreno je da se komunikacija Komisije za zaštitu konkurencije i Kancelarije Svetske banke u Srbiji u narednom periodu intenzivira, a u cilju unapređenja privrednog ambijenta naše zemlje.

Sastanku su prisustvovali i Srđan Svirčev, ekspert Svetske banke za javni sektor, Marko Obradović, član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, kao i Nina Vasić, samostalni savetnik u Sektoru za domaću i međunarodnu saradnju Komisije.

Predsednik Komisije se susreo sa šeficom ekonomskog sektora Delegacije EU u Srbiji

oecdPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović sastao se sa Radicom Nusdorfer (Radica Nusdorfer), novim šefom ekonomskog sektora i evropskih integracija Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Na sastanku su razmatrana aktuelna pitanja koja se odnose na politiku zaštite konkurencije i aktivnosti Komisije u okviru procesa pristupanja EU, imajući u vidu značaj koji politika konkurencije ima u pravnom i institucionalnom poretku EU.

Predsednik Obradović je upoznao Nusdorferovu sa pripremama za unapređenje zakonskog okvira zaštite konkurencije u Srbiji, kao i sa aktivnostima na promociji politike zaštite konkurencije koje Komisije sprovodi.

Šefica ekonomskog sektora i evropskih integracija Delegacije EU u Srbiji Radica Nusdorfer pohvalila je dosadašnje aktivnosti Komisije i predložila što intenzivniju saradnju sa Delegacijom EU u Srbiji, u kontekstu unapređenja politike zaštite konkurencije u našoj zemlji.

Zaključak o spajanju postupaka
Zaključak o objavljivanju Zaključka o spajanju postupaka radi dostavljanja stranci u postupku
Predsednik Komisije na obeležavanju Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

oecdPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović učestovovao je, na poziv Agencije za borbu protiv korupcije na konferenciji „Saradnja Agencije za borbu protiv korupcije sa državnim institucijama u borbi protiv korupcije“.

Obzirom da Komisija za zaštitu konkurencije ima potpisane sporazume sa brojnim državnim institucijama, a sve intenzivnije sarađuje i sa Agencijom za borbu protiv korupcije, a što je potvrđeno i Sporazumom koji su ove dve institucije, zajedno sa Republičkom komisijom za zaštitu prava ponuđača, ovaj skup bio je i prava prilika za predstavljanje aktivnosti koje Komisija za zaštitu konkurencije, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, svakodnevno preduzima.

Predsednik Komisije dr Miloje Obradović podsetio je učesnike Konferencije da Zakon o zaštiti konkurencije spada u grupu antikorupcijskih sistemskih zakona.

„Jedan od preduslova efikasnijeg rada Komisije je i stalni dijalog i kvalitetan sistem razmene informacija sa nadležnim telima u Republici Srbiji“, naglasio je na skupu dr Obradović i, kao primer uspešne saradnje, izdvojio baš nedavno potpisan Sporazum sa Agencijom za borbu protiv korupcije i Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. „Cilj ovog sporazuma je zaštita javnog interesa, smanjenja rizika od korupcije i jačanja integriteta institucija“ istakao je dr Obradović.

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić naglasila je da je borba protiv korupcije zajednički posao svih institucija.

“Nijedna antikoruptivna institucija ne može da postigne mnogo ako nema na svojoj strani policiju, sudove i ako nema finansije”, rekla je direktorka Babić. Ona je dodala da je u borbi protiv korupcije neophodno “beskrajno strpljenje” i da je neophodno uložiti ogroman napor za male pomake.

Cilj konferencije je bio da se istakne posvećenost i dosadašnja saradnja svih državnih institucija u borbi protiv korupcije.

Na konferenciji su učestvovali pored potpredsednika Vlade i ministra unutrašnih poslova dr Nebojše Stefanovića, predsednika Državne revizorske institucije Radoslava Sretenovića, dekana Pravnog fakulteta prof. Dr Sime Avramovića, i direktor Poreske uprave i Uprave za javne nabavke, kao i predstavnici međunarodnih organizacija, civilnog društva i medija.

Predsednik Komisije učestvovao na stručnom skupu o javnim nabavkama

SUBOTICAPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović obratio se, u uvodnom delu, učesnicima stručnog skupa „Značaj javnih nabavki u kreiranju poslovnog ambijenta“.

Govoreći o nadležnostima Komisije u ovom segmentu poslovnih aktivnosti, predsednik Obradović je podsetio da, prema Zakonu o zaštiti konkurencije, nameštene ili lažirane ponude pri javnim nabavkama, spadaju među najteže povrede konkurencije.

Dr Obradović je naglasio, između ostalog, da se otkrivanje nameštih javnih ponuda sankcioniše, prema Zakonu, novčano i to u visini do 10% ukupnog prihoda iz prethodne godine, ali i zabranom učešća u javnim nabavkama u određenom periodu. Ponekad se, konstatovao je dr Obradović, „čini da i to nije dovoljna pretnja onima koji veruju da su njihovi lični finansijski interesi iznad prosperiteta društva čiji su deo“.

Komisija je, inače, tokom prošle godine, objavila Mišljenje u vezi primene člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, a kojim se definiše stav Komisije povodom statusa povezanih lica u postupcima javnih nabavki. Namera Komisije pri izradi ovog dokumenta bila je, kako to ističe i dr Obradović, obezbeđenje postizanja većeg stepena pravne sigurnosti svih učesnika u postupcima i transparentnosti u radu Komisije i efikasnijoj primeni kako Zakona o zaštiti konkurencije, tako i Zakona o javnim nabvkama.

U drugom delu skupa, predstavnik Komisije za zaštitu konkurencije, Vladimir Antonijević predstavio je ulogu Komisije za zaštitu konkurencije u postupcima javnih nabavki.

Skup je organizovala Privredna komora Srbije u saradnji sa Komisijom za zaštitu konkurencije, Upravom za javne nabavke, Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Skupština grada Subotice nije u potpunosti postupila po mišljenju Komisije

SUBOTICAKomisija za zaštitu konkurencije izražava zabrinutost jer Skupština grada Subotice nije u potpunosti postupila po mišljenju Komisije u vezi sa spornim odredbama odluke kojom se uređuje komunalna delatnost sahranjivanja i upravljanja grobljima u Subotici.

Stav Komisije, izražen u mišljenju, je da ne sme doći do narušavanja konkurencije i dodele monopola javno–komunalnom preduzeću u tom gradu na štetu korisnika tih usluga. Komisija ne smatra da je opravdano uspostavljanje monopola na osnovu tumačenja zakonskih pojmova „sahranjivanje” i „druge radnje”, kako to smatra Skupština grada Subotice.

Po sličnom pitanju, Komisija je uputila mišljenja Skupštini grada Novog Sada i Skupštini grada Pančeva, koje su prihvatile stav Komisije i u potpunosti ga primenile.

Komisija napominje da i dalje smatra da je tumačenje Skupštine grada Subotice preširoko i da za posledicu ima ograničavanje konkurencije i stvaranje monopola u obavljanju komunalnih usluga sahranjivanja i upravljanja grobljima kada to nije ni neophodno, ni poželjno. U tom smislu, očekujemo da će sporne odredbe odluke kojim je Skupština grada Subotice uredila komunalnu delatnost sahranjivanja i upravljanja grobljima bez odlaganja biti promenjene u skladu sa mišljenjem Komisije.

Zbog toga Komisija je uputila mišljenje i resornom ministarstvu u kojem je ukazala na potrebu preciznog definisanja pojmova koji uređuju oblast sahranjivanja i upravljanja grobljima u budućim propisima, kako bi se izbegla monopolizacija tih delatnosti na osnovu različitih tumačenja zakonskih odredbi.

Ovom prilikom Komisija ističe značaj postupanja Skupštine Grada Subotica, jer bi usvajanjem izmena sporne odluke pozitivno uticala na konkurenciju. Izmenama spornih odredbi bi bilo omogućeno obavljanje pojedinih pogrebnih usluga svim zainteresovanim učesnicima, odnosno ne samo javnom komunalnom preduzeću, već i drugim privrednim društvima, preduzetnicima i ostalim privrednim subjektima, na dobrobit svih korisnika usluga.

Predsednik Komisije govorio na sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju u Briselu

SBB IKOMPredsednik Komisije dr Miloje Obradović govorio je na redovnom sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju u Briselu.

Dr Obradović upoznao je predstavnike Evropske komisije o svim aktivnostima u primeni Zakona o zaštiti konkurencije kao i stepenom usklađenosti propisa iz oblasti zaštite konkurencije sa evropskim zakonodavstvom, a što je u skladu sa obavezama iz člana 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Predsednik Obradović je, prezentujući rezultate rada Komisije, istakao da će obaveza usklađivanja Zakona o zaštiti konkurencije sa novim Zakonom o opštem upravnom postupku biti veliki izazov, ali i da je za primenu politike zaštite konkurencije od velikog značaja da postupci koji se vode pred Komisijom budu prepoznati i definisani kao poseban upravni postupak koji je prilagođen potrebama Zakona o zaštiti konkurencije.

U svom izlaganju, predsednik Komisije je naglasio i da će se institucija na čijem je čelu, a u skladu sa mogućnostima i nadležnostima, truditi da doprinese kreiranju projekata koji bi materiju prava zaštite konkurencije približili sudijama, u cilju specijalizacije za rad na predmetima iz ove oblasti, a što bi uticalo i na efikasniju primenu Zakona o zaštiti konkurencije.

U svom obraćanju predsednik Obradović je posebno istakao: “Fokus sektorskih analiza biće usmeren na tržišta koja su u prethodnom periodu već izazvala interesovanje Komisije, kao predmet postupka, ili na osnovu informacija koje ukazuju na činjenicu da postojeće stanje konkurencije može izazvati zabrinutost Komisije. Mogući sektori koje ćemo ispitivati u narednom periodu, mogli bi da budu tržišta gasa, maloprodaje i farmaceutskih proizvoda ”

Naglašeno je i da je namera Komisije da u okviru svojih aktivnosti još intenzivnije promoviše Leniency program i upoznaje učesnike na tržištu sa njegovim prednostima.

“Komisija će nastaviti još intenzivnije raditi i na podizanju svesti o neophodnosti, zaštite konkurencije u Srbiji, kao sprovođenja prakse uključivanja svih zainteresovanih, prilikom izrade nacrta propisa, u cilju obezbeđenja transparenosti u radu Komisije“ poručio je na kraju izlaganja predsednik Komisije dr Miloje Obradović.

Na sastanku Pododbora koji se redovno održava u okviru procesa pristupanja Srbije EU izneto je da naša zemlja prati dinamiku razvoja zaštite konkurencije u EU i teži da u što većoj meri uskladi svoje standarde sa standardima u EU. To potvrđuje i ocena EK u nedavno objavljenom Izveštaju o napretku za 2016. godinu, a u kome se naglašava da je zakonodavni okvir u velikoj meri usklađen sa pravnim tekovinama EU.

Komisija namerava da sprovede analizu stanja na tržištu maloprodaje

SBB IKOMKomisija za zaštitu konkurencije namerava da sprovede analizu stanja konkurencije na tržištu trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićem i duvanom. Analiza bi obuhvatila tržište maloprodaje proizvoda krajnjim potrošačima i tržište nabavke, sa fokusom na odnos između maloprodavaca i njihovih dobavljača.

Sektorska analiza na ovom tržištu značajna je s obzirom na to da trgovina na malo predstavlja sektor kod koga je, možda najviše, izražen značaj za same potrošače i zato je naročito važno sagledati tendencije u ovom sektoru privrede, kao i u povezanim sektorima u okviru lanca snabdevanja.

Pored toga, u poslednjih desetak godina u Srbiji došlo do značajnog ukrupnjavanja na tržištu maloprodaje i distribucije prehrambenih proizvoda, što se odrazilo i na komercijalne odnose između maloprodavaca i njihovih dobavljača, kao i na značajnu koncentrisanost na ovom tržištu.

Komisija, je imajući u vidu ove činjenice, zaključila da situacija na tržištu maloprodaje u Republici Srbiji, ukazuje na potrebu analize uslova konkurencije i promena u tržišnoj strukturi, kao i ispitivanje ponašanje učesnika na ovom tržištu koje bi moglo da predstavlja povredu konkurencije.

Rezultati ove analize omogućili bi Komisiji i mogućnost sprovođenja ex-post analiza značajnijih koncentracija koje su realizovane u prethodnom periodu.

Analiza bi trebalo da doprinese i boljem sagledavanju ugovornih odnosa između dobavljača i trgovinskih lanaca, kao i efekata koji ti odnosi mogu imati na stanje konkurencije na tržištu, imajući pre svega u vidu relativno mali broj inicijativa za pokretanje postupaka povrede konkurencije u prethodnom periodu.