Saopštenja za javnost « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Aktuelnosti » Saopštenja za javnost
Novi postupci protiv učesnika na tržištu bebi opreme

kzkKomisija za zaštitu konkrencije pokrenula je četiri nova postupka ispitivanja povrede konkurencije  protiv deset učesnika na tržištu bebi opreme, a zbog osnovane sumnje da su zaključivali restriktivne sporazume kojima su utvrđivane cene u daljoj prodaji proizvoda namenjenih bebama (varalice, cucle, glodalice, flašice, pumpe za mleko, kozmetika za bebe, tekstil i dr.).

Postupci utvrđivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti pokrenuti su protiv društava Yuglob doo Beograd, Keprom doo Beograd, Aksa doo Beograd, „K-Pharma“ ZU apoteka iz Beograda i ZU apoteka Kraljevo, kao i protiv  veledrogerija Farmalogist doo Beograd, Vega doo Valjevo, Lekovit doo Šabac, Medicom doo Šabac i NS Pharm doo Novi Sad.

Podsećamo da je Komisija za zaštitu konkurencije tokom aprila 2018. godine već pokrenula dva postupka ispitivanja povrede konkurencije na tržištu bebi opreme.

Komisija za zaštitu konkurencije smatra da je  tržište bebi opreme  od izuzetnog značaja za potrošače, kao i za društvo u celini i podseća da, pored spomenutih postupaka ispitivanja povrede konkurencije,  sprovodi i sektorsku analizu celokupnog tržišta bebi opreme, a sa čijim rezultatima ćemo upoznati javnost.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu biti od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja u navedenim postupcima da iste dostave Komisiji za zaštitu konkurencije, na adresu Savska br. 25/IV, Beograd.

Komisija sprovela nenajavljene uviđaje u kompanijama Keprom i Yuglob

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije sprovela je dana 24.04.2018. godine nenajavljeni uviđaj u prostorijama privrednih društava „Keprom d.o.o.“ i „Yuglob d.o.o.“ iz Beograda. Nenajavljeni uviđaj, kao posebna dokazna radnja, sproveden je na tri lokacije u Beogradu, pri čemu je prikupljena dokumentacija koja je od značaja za dalje postupanje Komisije.

Osnovano je pretpostavljeno da su navedena društva, kao veliki uvoznici i distributeri opreme za bebe, zaključivala restriktivne sporazume kojima su utvrđivane cene proizvoda u daljoj prodaji, i da su na takav način učinila povredu konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije.

Imajući u vidu da je ovo tržište od izuzetnog značaja za potrošače, ali i za društvo u celini, Komisija će i u narednom periodu ispitivati da li se učesnici na tržištu pridržavaju pravila konkurencije, naročito u pogledu cenovne politike.

Pored postupka ispitivanja povrede konkurencije, Komisija je pokrenula i sektorsku analizu celokupnog tržišta bebi opreme.

Nastavlja se postupak po prijavi koncentracije društva Compagnie des Levures Lesaffre S.A. i Alltech RS Fermentaciona Industrija d.o.o

kzk-ekofZaključkom predsednika Komisije od 10. oktobra 2017. godine, nastavljen je po službenoj dužnosti postupak pokrenut po prijavi koncentracije privrednog društva Compagnie des Levures Lesaffre S.A., Francuska, koja nastaje sticanjem pojedinačne kontrole nad privrednim društvom Alltech RS Fermentaciona Industrija d.o.o. Senta.

U ispitnom postupku, Komisija će ispitati da li predmetna koncentracija ispunjava uslove dozvoljenosti iz člana 19. Zakona o zaštiti konkurencije, odnosno da li bi se sprovođenjem koncentracije značajno ograničila, narušila ili sprečila konkurencija na tržištu Republike Srbije ili njegovom delu, a naročito ako bi to ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje bilo rezultat stvaranja ili jačanja dominantnog položaja.

Komisija će sprovesti sve potrebne radnje i utvrditi sve činjenice i izvesti dokaze neophodne za definisanje relevantnog/ih tržišta, strukturu relevantnog/ih tržišta, stepen koncentrisanosti relevantnog/ih tržišta, identifikaciju stvarnih i potencijalnih konkurenata, položaj na tržištu učesnika u koncentraciji, pravne i druge prepreke za ulazak na relevantna tržišta, interese korisnika, itd.

Komisija poziva sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim informacijama koje mogu doprineti pravilnom utvrđivanju činjeničnog stanja u ovom postupku, da ih u najkraćem mogućem roku dostave Komisiji na adresu Savska 25/IV, Beograd.

ZAKLjUČAK o objavljivanju Obaveštenja o bitnim činjenicama, dokazima i ostalim elementima utvrđenim u postupku i poziva na izjašnjenje

Preuzimanje OBAVEŠTENjA

Mere zaštite konkurencije privrednim društvima Bora Kečić – specijalni transporti d.o.o. i Large transport d.o.o.

Komisija za zaštitu konkurencije donela je rešenje kojim utvrđuje da su privredna društva „Bora Kečić – specijalni transporti doo Beograd“ i „Large transport doo Beograd“ dogovarala pojedinačno učešće u postupku javne nabavke koji je raspisalo JP „Elektromreže Srbije“. Zaključenjem tog restriktivnog sporazuma značajno su ograničili i narušili konkurenciju, pa je, u tom smislu, Komisija navedenim privrednim društvima izrekla novčane mere, i to u iznosu od 9.792.225,00 privrednom društvu „Bora Kečić – specijalni transporti doo“ i 1.039.300,00 dinara privrednom društvu „Large transport doo“. Pomenute iznose su navedena društva dužna da uplate u budžet Republike Srbije u roku od tri meseca.

U postupku koji je vodila po službenoj dužnosti, Komisija je utvrdila da su ova privredna društva dogovorila ponuđene cene, kao i ponašanje koje će preduzeti u toku sprovođenja postupka javne nabavke u zavisnosti od ponuda drugih ponuđača. U tom smislu, Komisija je utvrdila da je došlo do povrede konkurencije u smislu člana 10. stav 2. tačka 1) Zakona o zaštiti konkurencije. Cilj „nameštene ponude“ bio je da se eliminiše rizik eventualno povoljnije ponude, te da se obezbedi da u predmetnoj javnoj nabavci kao najpovoljniji ponuđači budu izabrana društva „Bora Kečić“ i „Large Transport” i da ostvare dobit koja bi bila viša od one koju bi ostvarila u uslovima slobodne i fer konkurencije.

Komisija utvrdila zloupotrebu dominatnog položaja EPS Distribucije

EPS DISTRIBUCIJASavet Komisije za zaštitu konkurencije doneo je 23. decembra 2016.godine rešenje kojim se utvrđuje da je Operator distributivnog sistema EPS Distribucija d.o.o. Beograd, kao jedini operator na tržištu distribucije električne energije Srbije zloupotrebio dominantan položaj. Ovom tržišnom učesniku izrečena je i mera zaštite konkurencije u visini od 330 miliona dinara koju je dužan da uplati u budžet Republike Srbije, kao i mere ponašanja u cilju izjednačavanja uslova poslovanja na tržištu.

Tokom postupka Komisija je utvrdila da je navedeno društvo svoj dominantan položaj zloupotrebilo tako što je pojedine komercijalne snabdevače električnom energijom, a posebno EPS Snabdevanje, stavilo u povoljniji položaj u odnosu na druge konkurente. Ovakvo ponašanje je između ostalog i posledica netransparentne poslovne politike EPS Distribucije.


EPS Distribucija je prilikom ugovaranja pristupa sistemu za distribuciju električne energije nametala obavezu deponovanja sredstava obezbeđenja svim komercijalnim snabdevačima, osim EPS Snabdevanju. Istovremeno, privredno društvo EPS Distribucija je pravilo razliku u pogledu iznosa sredstava obezbeđenja, jer je za neke korisnike sistema iznos računat na bazi mesečne, a za druge na bazi tromesečne vrednosti pružene usluge. Pri tome, gotovo svi komercijalni snabdevači električnom energijom, mogli su da vrše deponovanje sredstava obezbeđenja samo u jednoj poslovnoj banci, po izboru EPS Distribucije. EPS Snabdevanje imalo je, u kraćem vremenskom periodu, značajno duži rok za plaćanje dospelih obaveza, u odnosu na sve ostale komercijalne snabdevače.

Sve navedene radnje za posledicu imaju povećanje cene koštanja električne energije kojom komercijalni snabdevači snabdevaju krajnje potrošače.

Komisija je naročito cenila saradnju i postupanje EPS Distribucije koja je, još tokom trajanja postupka, izmenila sporne akte i iskazala volju da u potpunosti otkloni ponašanje na tržištu koje je dovelo do povrede konkurencije.

Potpisan Sporazum o saradnji u borbi protiv korupcije i zaštiti konkurencije

kzk-ekofAgencija za borbu protiv korupcije, Komisija za zaštitu konkurencije i Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki potpisli su Sporazum o saradnji. Sporazum su potpisali direktor Agencije Tatjana Babić, predsednik Komisije dr Miloje Obradović i predsednik Republičke komisije Hana Hukić.

Sporazum je potpisan u okviru radionice o javnim nabavkama u svetlu pitanja borbe protiv korupcije i zaštite konkurencije koja je, u organizaciji Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, održana 8. i 9. novembra uAranđelovcu.

Izražena je volja za saradnjom u cilju zaštite javnog interesa, smanjenja rizika od korupcije i jačanja integriteta institucija.

Na radionici su razmotrena pitanja zaštite prava u postupcima javnih nabavki, utvrđivanja sukoba interesa sa osvrtom na sukob interesa u javnim nabavkama, javnih nabavki i politike konkurencije i utvrđivanje zajedničkih područja saradnje u kontekstu Zakona o javnim nabavkama, Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o zaštiti konkurencije. (Foto:OEBS/Milan Obradović)

ZAKLjUČAK sa nalogom za dostavu informacija, izjašnjenja i podataka – SPORTIKO d.o.o. Aranđelovac
Komisija pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv društva „INTER TURS PLUS“

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je, Zaključkom predsednika Komisije od 29. avgusta 2016. godine, pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije, po službenoj dužnosti protiv društva „INTER TURS PLUS“ iz Aranđelovca.

Na osnovu svih prikupljenih podataka, informacija i dokumenata, Komisija je pretpostavila postojanje povrede konkurencije koja za cilj ili posledicu ima ili može imati značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije.

Komisija će u postupku ispitati da li je navedeno društvo, kao upravljač jedinom autobuskom stanicom u Topoli povećanjem cene stanične usluge – prijem i otprema autobusa, počinilo zloupotrebu dominantnog položaja. Naplata cene za usluge peronizacije u iznosu koji je nepravično visok, što vodi eksploataciji korisnika ove usluge, može predstavljati radnju povrede konkurencije iz člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije.

Pokrenuti postupci protiv 16 učesnika na tržištima veleprodaje i maloprodaje sportske odeće, obuće i opreme

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupke radi ispitivanja povrede konkurencije protiv 16 učesnika na tržištima veleprodaje i maloprodaje sportske odeće, obuće, opreme i aksesoara.

Zbog osnovane pretpostavke postojanja povrede konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, a kojom se ograničava konkurencija na tržištima maloprodaje i veleprodaje sportske obuće, odeće, opreme i aksesoara u Republici Srbiji, pokrenuti su postupci protiv: „N SPORT“, „PREDUZEĆE ĐAK“, „OFICCE-SHOES“, „PLANETA SPORT“, „CARVEL“, „SPORTMARKET“, „ZVEZDA FOREVER“, „TOTAL SPORT“, „SPORTIKO“, „UNIVERS-CO“, „EUROSTAR“, „TRIM DOO VRBAS“, „K..G…FASSHION“, „KOPELLI“ i „STR FOKUS“ i „KOMISION SPORT ONE“.

Komisija je 18. avgusta 2016. godine izvršila nenajavljeni uviđaj u poslovnim prostorijama društva „N SPORT“ i pribavila informacije, podatke i ugovore koje je ovo društvo zaključivalo sa svojim kupcima. Nenajavljeni uviđaj sproveden je zbog osnovane sumnje da postoji opasnost uklanjanja ili izmene dokaza koji se nalaze kod stranke u postupku.

Prema prikupljenim informacijama i dokumentima, društvo „N SPORT“, kao prodavac, zaključivalo je, sa ostalim učesnicima na tržištu protiv kojih je Komisija pokrenula postupak, ugovore o poslovnoj saradnji koji su sadržavali obavezu kupaca da se u daljoj prodaji pridržavaju minimalnih maloprodajnih cena koje određuje „N SPORT“. Ova obaveza se naglašeno odnosila na robne marke PUMA, RUSSSELL ATHLETIC, SERGIO TACCIHINI i druge. Takođe, ugovorima je bila predviđena zabrana akcijskih prodaja i drugih oblika povoljnije prodaje, bez prethodnog odobrenja prodavca, odnosno „N SPORT“.

Komisija je osnovano pretpostavila da pojedine odredbe zaključenih ugovora predstavljaju obostrano usaglašenu obavezu kojom se, na nedozvoljen način, utvrđuju cene i uslovi trgovine, a što je restriktivni sporazum koji predstavlja povredu konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije. Restriktivni sporazumi su sporazumi učesnika na tržištu koji imaju za cilj ili posledicu ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije na teritoriji Republike Srbije, a naročito oni sporazumi koji sadrže odredbe kojima se neposredno ili posredno utvrđuju cene i uslovi u daljoj prodaji ugovornih proizvoda.

Komisija poziva sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti potpunijem utvrđivanju činjeničnog stanja u ovom postupku, da iste dostave na adresu Komisije za zaštitu konkurencije, Savska 25/IV, Beograd.