Saopštenja za javnost « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Aktuelnosti » Saopštenja za javnost (Page 2)
Komisija uslovno odobrila sprovođenje koncentracije društva Sunoko d.o.o. Novi Sad nad privrednim društvom Star Šećer d.o.o. Senta i Fabrikom šećera TE-TO Senta a.d.

Savet Komisije za zaštitu konkurencije je, na sednici održanoj 11. avgusta 2016. godine, doneo rešenje kojim se uslovno odobrava sprovođenje koncentracije koja nastaje sticanjem kontrole privrednog društva Sunoko d.o.o Novi Sad nad privrednim društvom Star Šećer d.o.o. Senta, a time i nad Fabrikom šećera TE-TO Senta A.D.

Na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog tokom ispitnog postupka, Komisija je konstatovala da će sprovođenjem koncentracije doći do jačanja dominantnog položaja Sunoka, pre svega na tržištu proizvodnje šećera i tržištu prodaje šećera u Republici Srbiji. Iz tog razloga, sprovođenje pomenute koncentracije je moglo da bude odobreno samo uz određene uslove koji su propisani rešenjem. Komisija za zaštitu konkurencije smatra da se utvrđivanjem mera ponašanja u odnosu na Sunoko d.o.o. Novi Sad, obezbeđuje sprečavanje potencijalno negativnih efekata predmetne koncentracije.

Rešenjem su naloženi uslovi u vidu mera ponašanja i obaveznog redovnog izveštavanja Komisije sa ciljem očuvanja tržišne strukture i ostanka svih proizvodnih kapaciteta uključujući i šećeranu TE TO Senta na tržištu, transparentnog praćenja nivoa, promene cena šećera na tržištu, unapređenja transparentnosti politike prodaje šećera i poslovnih odnosa sa kupcima, kao i punog informisanja Komisije o nivou i vrsti investicija koje će se realizovati u TE TO Senta sa ciljem povećanja proizvodne efikasnosti, i to:

1. Izveštavanje o prerađenoj šećernoj repi i proizvedenom šećeru i to pojedinačno za svaku od šećerana u vlasništvu Sunoka.
2. U slučaju likvidacije ili odluke Sunoka koja za posledicu ima trajno zatvaranje neke od šećerana pod njegovom kontrolom, Sunoko ima obavezu da prethodno javno oglasi prodaju vlasničkog kapitala ili imovine šećerane, i to u najmanje tri dnevne novine koje se redovno distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije i jednim inostranim novinama koje se specijalizuju za privredu i finansije i izdaju na teritoriji EU, ili Internet portalu koji se uobičajeno koristi za distribuciju poslovnih vesti
3. Obaveza izveštavanja o cenama, o nastalim promenama cene šećera posebno za tržište Srbije, EU, CEFTA i eventualno treća tržišta, na paritetu FCO šećerana, bez PDV-a, uz dostavljanje obrazloženja uzroka i intenziteta nastalih promena.
4. Obaveza da najkasnije u roku od šest meseci dostavi Komisiji dokument kojim definiše svoju politiku prodaje šećera prema domaćim kupcima
5. Izveštavanje o eventualnim izmenama važećih ugovora Fabrike šećera TE-TO Senta A.D. sa kupcima i razlozima za iste
6. Obaveza dostavljanja godišnjih izveštaja o merama i radnjama preduzetim sa ciljem održanja poslovanja Fabrike šećera TE-TO Senta A.D. koje mogu da uključuju, ali se ne ograničavaju na sledeće: vraćanje dugova, preuzimanje drugih finansijskih izdataka, prenos tehničko-tehnoloških znanja i iskustava, prenos znanja i iskustava iz oblasti upravljanja, mere koje utiču na povećanje efikasnosti proizvodnje i smanjenje cene koštanja šećera, kao i druge, direktne ili indirektne, finansijske, tehničko-tehnološke, organizacione i druge mere.

Naložene mere (osim pod tačkom 5), će se primenjivati do ukidanja carina i prelevmana na uvoz šećera u Republiku Srbiju, a najduže u narednih pet godina od pravnosnažnosti rešenja Komisije. Mera pod tačkom 5. se primenjuje zaključno do kraja 2017. godine.

U toku ispitnog postupka, Komisija je pribavila potrebne podatke, informacije, kao i mišljenja o efektima koncentracije od konkurenata učesnika koncentracije, njihovih najvećih dobavljača i kupaca, kao i od državnih organa i organizacija u čijoj nadležnosti su podaci koji su relevantni u ovom postupku.

Prilikom određivanja uslova pod kojima je odobrena koncentracija, Komisija je imala u vidu i mišljenja i stavove o efektima koncetracije koje su u toku postupka izneli ostali učesnici na tržištu, a naročito industrijski kupci. Komisija je, takođe, imala u vidu i finansijski položaj fabrike TE-TO Senta A.D. Propisani uslovi, rokovi i način praćenja njihovog izvršavanja, treba da otklone zabrinutost Komisije u pogledu obezbeđivanja efikasne zaštite konkurencije, kroz očuvanje proizvodnih kapaciteta, realizaciju planiranih investicija kojima se postiže veća proizvodna efikasnost, a time i niža cena koštanja šećera, zatim kroz transparentnu politiku prodaje (rabatna politika) i politiku cena (intenzitet i uzroci promena cena).

Komisija pokrenula postupak protiv društva EPS Distribucija

Komisija za zaštitu konkurencije je, zaključkom predsednika Komisije, pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti protiv društva EPS Distribucija.

Komisija će u postupku ispitati da li je navedeno društvo, kao jedini operator distributivnog sistema električne energije u Republici Srbiji, zloupotrebilo dominantan položaj stavljanjem u povoljniji položaj društva EPS Snabdevanje, u odnosu na sve ostale komercijalne snabdevače električnom energijom.

EPS Distribucija je, prema osnovanoj pretpostavci Komisije, prilikom ugovaranja pristupa sistemu za distribuciju električne energije, nametalo obavezu deponovanja sredstava namenskog (garantnog) depozita na ime obezbeđenja plaćanja usluge pristupa sistemu, svim korisnicima distributivnog sistema, osim svom povezanom društvu, EPS Snabdevanje.

Grad Pančevo će izmenom propisa omogućiti obavljanje pogrebnih usluga svim zainteresovanim učesnicima

Skupština Grada Pančeva je obavestila Komisiju za zaštitu konkurencije da je uvažila njeno mišljenje i da je na sednici Gradskog veća utvrđen predlog izmene spornih odredaba odluka kojima se uređuje komunalna delatnost sahranjivanja i upravljanja grobljima.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sahranjivanju i grobljima, prema obaveštenju upućenom Komisiji, biće usvojena na sednici Skupštine Grada Pančeva do kraja jula meseca.

Komisija je prethodno uputila mišljenja Skupštinama gradova Novi Sad i Pančevo o neophodnosti izmene, odnosno preciziranja spornih odredaba odluka kojima se uređuje ova komunalna delatnost, a kako ne bi došlo do narušavanja konkurencije i dodele monopola javno – komunalnim preduzećima u tim gradovima.

Komisija i ovom prilikom ističe značaj postupanja Skupštine Grada Pančevo, jer će usvajanjem izmena spornih odredbi Odluke pozitivno uticati na konkurenciju. Ovim izmenama će biti omogućeno obavljanje pojedinih pogrebnih usluga svim zainteresovanim učesnicima, odnosno ne samo javnom komunalnom preduzeću, već i drugim privrednim društvima, preduzetnicima i ostalim privrednim subjektima.

Ministarstvo usvojilo primedbe i predloge Komisije na Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima

kzk-ekofMinistarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prihvatilo je primedbe i predloge Komisije za zaštitu konkurencije i izmenilo Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima.

Spremnost predlagača ovog zakona da u potpunosti sarađuje sa Komisijom, je najbolji primer zajedničkih napora usmerenih na izradu kvalitetnijeg propisa kojim će se na tržištu obezbediti efikasna konkurencija koja treba da doprinese ekonomskom napretku i dobrobiti društva, a naročito koristi potrošača.

Komisija je, na prethodni tekst Nacrta Zakona, uputila primedbe na predlog rešenja da Privredna komora Srbije izdaje akt o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti javnom preduzeću, privrednom društvu, preduzetniku ili drugom privrednom subjektu. Ova odredba bi, prema mišljenju Komisije, predstavljala dodatnu barijeru, kako za ulazak novih, tako i za nastavak poslovanja postojećih učesnika na tržištu, koji su registrovani za obavljanje komunalnih delatnosti.

Konačnim tekstom Nacrta Zakona Ministarstvo je takođe usvojilo i primedbe Komisije da određene usluge, koje se mogu obavljati samostalno, a povezane su sa komunalnim delatnostima, budu jasno određene kao usluge komercijalnog karaktera (pogrebna delatnost), koje mogu da pružaju svi učesnici na tržištu koji su registrovani, pod jednakim uslovima, a ne isključivo javno preduzeće ili privredno društvo u kojem je većinski vlasnik od najmanje 51% Republike Srbija ili jedinica lokalne samouprave.

Infostan tehnologije Beograd spremne da preuzmu obaveze radi otklanjanja mogućih povreda konkurencije

Infostan TehnologijeKomisija za zaštitu konkurencije objavljuje Predlog obaveza koje je stranka u postupku JKP „Infostan tehnologije“ iz Beograda spremna da dobrovoljno preuzme radi otklanjanja mogućih povreda konkurencije sa uslovima i rokovima za izvršenje predloženih obaveza. Takođe, Komisija poziva sve zainteresovane strane da dostave pisane primedbe, stavove i mišljenja koja se odnose na predložene obaveze, u pisanoj formi u roku od 20 dana od dana objave obaveštenja.

Komisija za zaštitu konkurencije je 26. oktobra 2015. godine pokrenula postupak po službenoj dužnosti protiv JKP „Infostan“, radi ispitivanja povrede konkurencije iz člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije (zloupotreba dominantnog položaja).

Dana 30.06.2016. godine, uz poziv na odredbe člana 58. Zakona o zaštiti konkurencije (u daljem tekstu: Zakon), stranka u postupku – „Infostan“, podnela je predlog za prekid postupka uz precizno navođenje obaveza – mera koje je spremna dobrovoljno da preuzme radi otklanjanja mogućih povreda konkurencije, sa uslovima i rokovima za izvršenje predloženih mera.

Komisija je utvrdila da je predmetni podnesak „Infostan tehnologije“ dopušten, blagovremen i podnet od strane ovlašćenog lica.

Saglasno članu 58. stav 1. Zakona, Komisija može doneti zaključak o prekidu postupka ispitivanja povrede konkurencije, kojim se određuje mera iz člana 59. Zakona, ako stranka, na osnovu sadržine zaključka o pokretanju postupka, odnosno činjenica utvrđenih u postupku, podnese predlog obaveza koje je spremna dobrovoljno da preuzme radi otklanjanja mogućih povreda konkurencije, sa uslovima i rokovima za izvršenje mere. Stavom 2. istog člana Zakona propisan je rok u kome stranka u postupku može staviti takav predlog.

Sporazum o saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova i Komisije za zaštitu konkurencije i Ugovor o saradnji u oblasti digitalne forenzike

Komisija za zaštitu konkurencije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije potpisali su Sporazum o saradnji i Ugovor o saradnji u oblasti forenzike.

Sporazumom se uređuje asistencija policije prilikom pojedinih radnji u postupku predviđenim Zakonom o zaštiti konkurencije, razmena informacija i pružanje usluga, stručna edukacija i treninzi u oblasti digitalne forenzike za službena lica Komisije.

Ugovor o saradnji u oblasti forenzike definiše tehničku pomoć forenzičkih službenika MUP-a ovlašćenim licima Komisije prilikom nenajavljenih uviđaja kao i pomoć prilikom veštačenja i dokazivanja određenih činjenica u postupku a u skladu sa zakonima koji uređuju zaštitu konkurencije i rad policije.

Ovim dokumentima se kompletiraju formalni uslovi za međuinstitucionalnu saradnju, što će značajno olakšati budući rad i efikasniju borbu protiv povreda konkurencije. Takođe ove dve institucije žele da obezbede uslove za unapređenje saradnje u sprečavanju i otkrivanju povreda konkurencije i njihovih učinilaca u okviru svojih zakonskih ovlašćenja.

Komisija izrekla meru procesnog penala

Komisija za zaštitu konkurencije odredila je meru procesnog penala učesniku na tržištu, „MB-Gas OIL“ d.o.o., Beograd, u iznosu od 12.000 evra zbog nepostupanja po Zahtevu Komisije za davanje informacija, od 26. februara ove godine. Pomenutim zahtevom je naloženo dostavljanje podataka za potrebe Sektorske analize stanja konkurencije na tržištu trgovine na veliko i malo derivatima nafte u Republici Srbiji.

S obzirom na to da je rok za dostavljanje traženih podataka istekao dana 07. marta 2016. godine, a da se navedeno privredno društvo nije obratilo Komisiji sa zahtevom za produženje roka za dostavljanje podataka, niti na drugi način izvestilo Komisiju o razlozima svog nepostupanja po Zahtevu Komisije, Savet Komisije je, doneo odluku o određivanju mere procesnog penala. Novčani iznos mere procesnog penala utvrđen je 500 evra, za svaki dan nepostupanja po Zahtevu Komisije.

Mera procesnog penala u iznosu od 500 do 5.000 evra za svaki dan ponašanja suprotno nalogu Komisije, odnosno nepostupanja po njenom nalogu, definisana je odredbama člana 70. Zakona o zaštiti konkurencije. Navedeni iznos „MB-Gas OIL“ d.o.o., Beograd mora da uplati u roku od dva meseca od dana prijema rešenja pod pretnjom prinudnog izvršenja. Novčani iznos mere procesnog penala se uplaćuje na račun budžeta Srbije.

Prilikom određivanja visine iznosa mere procesnog penala, Komisija primenjuje kriterijume propisane Zakonom o zaštiti konkurencije, Uredbom o kriterijumima za određivanje iznosa koji se plaća na osnovu mere zaštite konkurencije i procesnog penala, načinu i rokovima njihovog plaćanja i uslovima za određivanje tih mera, kao i Smernicama za primenu navedene uredbe, koje je Savet Komisije doneo 19. maja 2011. godine. Zakon o zašititi konkurencije precizira da procesni penal ne može da iznosi više od deset procenata od ukupnog godišnjeg prihoda obračunatog na način uređen Zakonom.

Predavanje profesora Vilijama Kovačića u Komisiji za zaštitu konkurencije Republike Srbije

kzk-ekofPovodom obeležavanja decenije rada Komisije gost Komisije za zaštitu konkurencije bio je Vilijam Kovačić (William E. Kovacic), profesor Univerziteta Džordž Vašington i direktor Agencije za konkurenciju i tržište Ujedinjenog Kraljevstva (CMA), inače jedan od vodećih stručnjaka za pitanja zaštite konkurencije na svetu.

Prof. Kovačić održao je vrlo korisno predavanje za zaposlene u Komisiji o pravcima razvoja i iskustvima, ali i izazovima za tela za zaštitu konkurencije širom sveta.

Profesor Kovačić učesnik je i panela koji će se, u okviru konferencije „Dan konkurencije“ održati 12. aprila u Beogradu.

Predavanju su prisustvovali predsednik i članovi Saveta Komisije, rukovodioci i zaposleni Stručne službe Komisije. Nakon predavanja je organizovana stručna diskusija i razmena iskustava o politici i pravu konkurencije u Srbiji i svetu.

Potpisan memorandum o saradnji srpske i makedonske komisije za zaštitu konkurencije

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Komisije za zaštitu konkurencije Republike Makedonije potpisale su Memorandum o međusobnom razumevanju i saradnji u oblasti zaštite konkurencije.

Memorandum su potpisali čelnici dve komisije – dr Miloje Obradović, predsednik Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Blagoj Čurlinov, predsednik Komisije za zaštitu konkurencije Makedonije.

Ovim dokumentom dve komisije žele da obezbede uslove za unapređenje dosadašnje uspešne saradnje na polju sprovođenja politike zaštite konkurencije. Srpsko i makedonsko telo za zaštitu konkurencije će na ovaj način biti još bliže evropskim standardima na polju prava i politike zaštite konkurencije, koji predstavljaju bitan segment pregovaračkog procesa za pristupanje u punopravno članstvo u Evropskoj uniji obe države.

Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije je, potpisivanjem memoranduma sa kolegama iz Makedonije kompletirala formalni okvir za saradnju sa nacionalnim telima svih državama u regionu, što će značajno olakšati budući rad, usaglašavanja prakse i postupaka, ali i unapređenje institucionalnog i zakonskog okvira politike zaštite konkurencije u Srbiji.

Potpisan Memorandum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom

kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije dr Miloje Obradović i dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Branislav Boričić potpisali su juče Memorandum o saradnji Komisije za zaštitu konkurencije i Ekonomskog fakulteta.

Memorandum o saradnji definiše uspostavljanje stručne i edukativne saradnje ove dve institucije u oblasti politike konkurencije, kroz organizaciju seminara, gostujućih predavanja stručnjaka iz Komisije, zajedničkih tematskih radionica, formiranje programa studentskih praksi, zajedničke izdavačke delatnosti iz oblasti konkurencije.

Potpisani dokument će omogućiti zajednički rad na promociji politike zaštite konkurencije i podizanju svesti o njenom značaju, kao i uvođenje predmeta iz oblasti zaštite konkurencije, kao izborne opcije za studente na master studijama.

Predsednik Komisije je izrazio očekivanje da će saradnja sa Ekonomskim fakultetom doprineti većem razumevanju politike zaštite konkurencije kao i da će svršeni studenti posedovati potrebne veštine i znanja za njenu primenu na tržištu.

Potpisivanju su prisustvovali sekretar Komisije dr. Dragan Penezić, rukovodilac Sektora za ekonomske analize Komisije dr. Siniša Milošević i prodekan dr Dragan Lončar.