Саопштењa за јавност « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Aктуелности » Саопштењa за јавност
Нови поступци против учесника на тржишту беби опреме

kzkКомисија за заштиту конкренције покренула је четири нова поступка испитивања повреде конкуренције  против десет учесника на тржишту беби опреме, а због основане сумње да су закључивали рестриктивне споразуме којима су утврђиване цене у даљој продаји производа намењених бебама (варалице, цуцле, глодалице, флашице, пумпе за млеко, козметика за бебе, текстил и др.).

Поступци утврђивања повреде конкуренције по службеној дужности покренути су против друштава Yuglob доо Београд, Кепром доо Београд, Акса доо Београд, „K-Pharma“ ЗУ апотека из Београда и ЗУ апотека Краљево, као и против  веледрогерија Фармалогист доо Београд, Вега доо Ваљево, Лековит доо Шабац, Medicom доо Шабац и NS Pharm доо Нови Сад.

Подсећамо да је Комисија за заштиту конкуренције током априла 2018. године већ покренула два поступка испитивања повреде конкуренције на тржишту беби опреме.

Комисија за заштиту конкуренције сматра да је  тржиште беби опреме  од изузетног значаја за потрошаче, као и за друштво у целини и подсећа да, поред споменутих поступака испитивања повреде конкуренције,  спроводи и секторску анализу целокупног тржишта беби опреме, а са чијим резултатима ћемо упознати јавност.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу бити од значаја за утврђивање чињеничног стања у наведеним поступцима да исте доставе Комисији за заштиту конкуренције, на адресу Савска бр. 25/IV, Београд.

Комисија спровела ненајављене увиђаје у компанијама Кепром и Yuglob

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције спровела је дана 24.04.2018. године ненајављени увиђај у просторијама привредних друштава „Кепром д.о.о.“ и „Yuglob д.о.о.“ из Београда. Ненајављени увиђај, као посебна доказна радња, спроведен је на три локације у Београду, при чему је прикупљена документација која је од значаја за даље поступање Комисије.

Основано је претпостављено да су наведена друштва, као велики увозници и дистрибутери опреме за бебе, закључивала рестриктивне споразуме којимa су утврђиване цене производа у даљој продаји, и да су на такав начин учинила повреду конкуренције из члана 10. Закона о заштити конкуренције.

Имајући у виду да је ово тржиште од изузетног значаја за потрошаче, али и за друштво у целини, Комисија ће и у наредном периоду испитивати да ли се учесници на тржишту придржавају правила конкуренције, нарочито у погледу ценовне политике.

Поред поступка испитивања повреде конкуренције, Комисија је покренула и секторску анализу целокупног тржишта беби опреме.

Наставља се поступак по пријави концентрације друштва Compagnie des Levures Lesaffre S.A. и Alltech RS Fermentaciona Industrija d.o.o

kzk-ekofЗакључком председника Комисије од 10. октобра 2017. године, настављен је по службеној дужности поступак покренут по пријави концентрације привредног друштва Compagnie des Levures Lesaffre S.A., Француска, која настаје стицањем појединачне контроле над привредним друштвом Alltech RS Fermentaciona Industrija d.o.o. Senta.

У испитном поступку, Комисија ће испитати да ли предметна концентрација испуњава услове дозвољености из члана 19. Закона о заштити конкуренције, односно да ли би се спровођењем концентрације значајно ограничила, нарушила или спречила конкуренција на тржишту Републике Србије или његовом делу, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја.

Комисија ће спровести све потребне радње и утврдити све чињенице и извести доказе неопходне за дефинисање релевантног/их тржишта, структуру релевантног/их тржишта, степен концентрисаности релевантног/их тржишта, идентификацију стварних и потенцијалних конкурената, положај на тржишту учесника у концентрацији, правне и друге препреке за улазак на релевантна тржишта, интересе корисника, итд.

Комисија позива сва лица која располажу подацима, исправама или другим информацијама које могу допринети правилном утврђивању чињеничног стања у овом поступку, да их у најкраћем могућем року доставе Комисији на адресу Савска 25/IV, Београд.

ЗАКЉУЧАК о објављивању Обавештења о битним чињеницама, доказима и осталим елементима утврђеним у поступку и позива на изјашњење

Преузимање ОБАВЕШТЕЊА

Мере заштите конкуренције привредним друштвима Bora Kečić – specijalni transporti d.o.o. и Large transport d.o.o.

Комисија за заштиту конкуренције донела је решење којим утврђује да су привредна друштва „Bora Kečić – specijalni transporti doo Београд“ и „Large transport doo Београд“ договарала појединачно учешће у поступку јавне набавке који је расписало ЈП „Електромреже Србије“. Закључењем тог рестриктивног споразума значајно су ограничили и нарушили конкуренцију, па је, у том смислу, Комисија наведеним привредним друштвима изрекла новчане мере, и то у износу од 9.792.225,00 привредном друштву „Bora Kečić – specijalni transporti doo“ и 1.039.300,00 динара привредном друштву „Large transport doo“. Поменуте износе су наведена друштва дужна да уплате у буџет Републике Србије у року од три месеца.

У поступку који је водила по службеној дужности, Комисија је утврдила да су ова привредна друштва договорилa понуђене цене, као и понашање које ће предузети у току спровођења поступка јавне набавке у зависности од понуда других понуђача. У том смислу, Комисија је утврдила да је дошло до повреде конкуренције у смислу члана 10. став 2. тачка 1) Закона о заштити конкуренције. Циљ „намештене понуде“ био је да се елиминише ризик евентуално повољније понуде, те да се обезбеди да у предметној јавној набавци као најповољнији понуђачи буду изабрана друштва „Bora Kečić“ и „Large Transport” и да остваре добит која би била виша од оне коју би остварила у условима слободне и фер конкуренције.

Комисија утврдила злоупотребу доминатног положаја ЕПС Дистрибуције

EPS DISTRIBUCIJAСавет Комисије за заштиту конкуренције донео је 23. децембра 2016.године решење којим се утврђује да је Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, као једини оператор на тржишту дистрибуције електричне енергије Србије злоупотребио доминантан положај. Овом тржишном учеснику изречена је и мера заштите конкуренције у висини од 330 милиона динара коју је дужан да уплати у буџет Републике Србије, као и мере понашања у циљу изједначавања услова пословања на тржишту.

Током поступка Комисија је утврдила да је наведено друштво свој доминантан положај злоупотребило тако што је поједине комерцијалне снабдеваче електричном енергијом, а посебно ЕПС Снабдевање, ставило у повољнији положај у односу на друге конкуренте. Овакво понашање је између осталог и последица нетранспарентне пословне политике ЕПС Дистрибуције.


ЕПС Дистрибуција је приликом уговарања приступа систему за дистрибуцију електричне енергије наметала обавезу депоновања средстава обезбеђења свим комерцијалним снабдевачима, осим ЕПС Снабдевању. Истовремено, привредно друштво ЕПС Дистрибуција је правило разлику у погледу износа средстава обезбеђења, јер је за неке кориснике система износ рачунат на бази месечне, а за друге на бази тромесечне вредности пружене услуге. При томе, готово сви комерцијални снабдевачи електричном енергијом, могли су да врше депоновање средстава обезбеђења само у једној пословној банци, по избору ЕПС Дистрибуције. ЕПС Снабдевање имало је, у краћем временском периоду, значајно дужи рок за плаћање доспелих обавеза, у односу на све остале комерцијалне снабдеваче.

Све наведене радње за последицу имају повећање цене коштања електричне енергије којом комерцијални снабдевачи снабдевају крајње потрошаче.

Комисија је нарочито ценила сарадњу и поступање ЕПС Дистрибуције која је, још током трајања поступка, изменила спорне акте и исказала вољу да у потпуности отклони понашање на тржишту које је довело до повреде конкуренције.

Потписан Споразум о сарадњи у борби против корупције и заштити конкуренције

kzk-ekofАгенција за борбу против корупције, Комисијa за заштиту конкуренције и Републичкa комисијa за заштиту права у поступцима јавних набавки потписли су Споразум о сарадњи. Споразум су потписали директор Агенције Татјана Бабић, председник Комисије др Милоје Обрадовић и председник Републичке комисије Хана Хукић.

Споразум је потписан у оквиру радионице о јавним набавкама у светлу питања борбе против корупције и заштите конкуренције која је, у организацији Организације за европску безбедност и сарадњу, одржана 8. и 9. новембра уАранђеловцу.

Изражена је воља за сарадњом у циљу заштите јавног интереса, смањења ризика од корупције и јачања интегритета институција.

На радионици су размотрена питања заштите права у поступцима јавних набавки, утврђивања сукоба интереса са освртом на сукоб интереса у јавним набавкама, јавних набавки и политике конкуренције и утврђивање заједничких подручја сарадње у контексту Закона о јавним набавкама, Закона о Агенцији за борбу против корупције и Закона о заштити конкуренције. (Фото:ОЕБС/Милан Обрадовић)

ЗАКЉУЧАК са налогом за доставу информација, изјашњења и података – SPORTIKO д.о.о. Аранђеловац
Комисија покренула поступак испитивања повреде конкуренције против друштва „ИНТЕР ТУРС ПЛУС“

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције је, Закључком председника Комисије од 29. августа 2016. године, покренула поступак испитивања повреде конкуренције, по службеној дужности против друштва „ИНТЕР ТУРС ПЛУС“ из Аранђеловца.

На основу свих прикупљених података, информација и докумената, Комисија је претпоставила постојање повреде конкуренције која за циљ или последицу има или може имати значајно ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције.

Комисија ће у поступку испитати да ли је наведено друштво, као управљач једином аутобуском станицом у Тополи повећањем цене станичне услуге – пријем и отпрема аутобуса, починило злоупотребу доминантног положаја. Наплата цене за услуге перонизације у износу који је неправично висок, што води експлоатацији корисника ове услуге, може представљати радњу повреде конкуренције из члана 16. Закона о заштити конкуренције.

Покренути поступци против 16 учесника на тржиштима велепродаје и малопродаје спортске одеће, обуће и опреме

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције покренула је поступке ради испитивања повреде конкуренције против 16 учесника на тржиштима велепродаје и малопродаје спортске одеће, обуће, опреме и аксесоара.

Због основане претпоставке постојања повреде конкуренције из члана 10. Закона о заштити конкуренције, а којом се ограничава конкуренција на тржиштима малопродаје и велепродаје спортске обуће, одеће, опреме и аксесоара у Републици Србији, покренути су поступци против: „N SPORT“, „PREDUZEĆЕ ĐAK“, „ОFICCE-SHOES“, „PLANETA SPORT“, „CARVEL“, „SPORTMARKET“, „ZVEZDA FOREVER“, „TOTAL SPORT“, „SPORTIKO“, „UNIVERS-CO“, „EUROSTAR“, „TRIM DOO VRBAS“, „K..G…FASSHION“, „KOPELLI“ i „STR FOKUS“ и „KOMISION SPORT ONE“.

Комисија је 18. августа 2016. године извршила ненајављени увиђај у пословним просторијама друштва „N SPORT“ и прибавила информације, податке и уговоре које је ово друштво закључивало са својим купцима. Ненајављени увиђај спроведен је због основане сумње да постоји опасност уклањања или измене доказа који се налазе код странке у поступку.

Према прикупљеним информацијама и документима, друштво „N SPORT“, као продавац, закључивало је, са осталим учесницима на тржишту против којих је Комисија покренула поступак, уговоре о пословној сарадњи који су садржавали обавезу купаца да се у даљој продаји придржавају минималних малопродајних цена које одређује „N SPORT“. Ова обавеза се наглашено односила на робне марке PUMA, RUSSSELL ATHLETIC, SERGIO TACCIHINI и другe. Такође, уговорима је била предвиђена забрана акцијских продаја и других облика повољније продаје, без претходног одобрења продавца, односно „N SPORT“.

Комисија је основано претпоставила да поједине одредбе закључених уговора представљају обострано усаглашену обавезу којом се, на недозвољен начин, утврђују цене и услови трговине, а што је рестриктивни споразум који представља повреду конкуренције из члана 10. Закона о заштити конкуренције. Рестриктивни споразуми су споразуми учесника на тржишту који имају за циљ или последицу ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције на територији Републике Србије, а нарочито они споразуми који садрже одредбе којима се непосредно или посредно утврђују цене и услови у даљој продаји уговорних производа.

Комисија позива сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети потпунијем утврђивању чињеничног стања у овом поступку, да исте доставе на адресу Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Београд.