Секторске анализе « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Секторске анализе
Комисија спровела анализу услова конкуренције на тржишту производње и продаје цемента

kzkКомисија за заштиту конкуренције је спровела анализу услова конкуренције на тржишту производње и продаје цемента на територији Републике Србије за период од 2014. до 2017. године. За потребе анализе као релевантно тржиште производа идентификовано је тржиште сивог (портланд) цемента. Оснивни циљ анализе је био да се сагледа структура и динамика конкуренције на предметном тржишту.

У оквиру тржишта сивог (портланд) цемента, посебно су анализирани сегменти производње, увоза, извоза и велепродаје.

У анализи су коришћени подаци Министарства финансија – Управе царина о увозу и извозу цемента, јавно доступни подаци Републичког завода за статистику о производњи и реализацији сивог цемента, као и подаци учесника на тржишту, произвођача и увозника цемента и то: CRH (Srbija) d.o.o. из Поповца, Lafarge beočinska fabrika cementa d.o.o. из Беочина, “TITAN” d.o.o. из Косјерића, CEMEX SRB DOO из Ниша и NEXE BETON DOO NOVI SAD из Ветерника.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе услова конкуренције уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на анализу тржишта цемента.

Имајући у виду значај цементне индустрије за развој грађевинарства и свеукупан индустријски развој, као и закључке ове анализе, Комисија ће и убудуће са посебном пажњом пратити понашање учесника на том тржишту и околности које би могле да укажу на повреде Закона о заштити конкуренције.

Комисија представила прву фазу секторске анализе тржишта малопродаје у Србији

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције Републике Србије и Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) организовали су данас конференцију на којој су представљени резултати прве фазе секторске анализе тржишта малопродаје хране, пића и дуванских производа у Републици Србији, коју је израдила Комисија за заштиту конкуренције.

Уводна излагања на конференцији одржаној у Скупштини града Београда имали су председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић, државна секретарка у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Весна Ковач и Владимир Чупић, председник Савеза за храну и пољопривреду НАЛЕД-а, директор представништва Атлантик групе.

Анализу је представила Александра Равић из Сектора за економске анализе Комисије за заштиту конкуренције.

kzk-ekofНакон представљања резултата анализе одржана је и панел сесија, на којој је разговарано о перспективама тржишта малопродаје у Србији, а на којој су учествовали др Синиша Милошевић, руководилац Сектора за економске анализе у Комисији за заштиту конкуренције, Бојана Амановић из Министарства трговине, туризма и телекомуникација, др Горан Петковић, редовни професор Економског факултета у Београду и Горан Ковачевић, Савез за фер конкуренцију НАЛЕД-а и власник компаније Гомекс.

Галерија слика са презентације:

Окончана анализа услова конкуренције на тржишту спољних пнеуматика

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције спровела је анализу услова конкуренције на тржишту спољних пнеуматика на територији Републике Србије у периоду 2014-2016. године.

Истраживање је спроведено у циљу квалитетнијег и свеобухватнијег приступа раду на предметима који се тичу овог сектора. С тим у вези, основни циљ анализе било је утврђивање структуре тржишта, обухватa тржишта, односa између конкурената и њихова тржишна учешћа.

Израда ове анализе је, иначе, у складу са одредбом члана 21. став 1. тачка 6) Закона о заштити конкуренције, којом је прописана надлежност Комисије да прати и анализира услове конкуренције на појединачним тржиштима и у појединачним секторима.

У анализи су издвојена и појединачно анализирана следећа релевантна тржишта:

• тржиште спољних пнеуматика за путничка возила,
• тржиште спољних пнеуматика за аутобусе и камионе,
• тржиште спољних пнеуматика за мотоцикле и бицикле,
• тржиште спољних пнеуматика за пољопривредна возила и машине,
• тржиште спољних пнеуматика за грађевинска и индустријска возила и машине.

Анализирани су и производња и увоз као сегмент понуде, као и извоз и продаја на домаћем тржишту, као сегмент тражње за предметним пнеуматицима.

Основни извори података и информација за израду ове анализе су подаци Управе царина Министарства финансија, подаци достављени од учесника на тржишту, као и јавно доступни подаци, укључујући податке доступне на интернету и постојећа правна регулатива. Комисија је упутила захтеве за доставу информацију произвођачима спољних пнеуматика у Србији и то: Предузећу за производњу гума Tigar tyers доо Пирот, друштвима Trayal korporacija ад Крушевац и Cooper tire & rubber company Serbia доо Крушевац, као и највећим дистрибутерима и продавцима пнеуматских гума.

Завршена секторска анализа тржишта трговине на мало дериватима нафте за 2016. годину

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције је спровела секторску анализу тржишта трговине на мало дериватима нафте у 2016. години у Републици Србији. Предмет анализе било је утврђивање односа између главних конкурената на дефинисаним тржишним сегментима са циљем да се изврши компаративна анализа кретања појединих категорија и идентификују потенцијалне тржишне слабости.

Саставни део извештаја чине изведени закључци на основу којих се, између осталог, могу сагледати тенденције како на тржишту производње и прераде нафте, тако и на тржишту трговине на мало нафтним дериватима и структура и тренд кретања малопродајних цена изабраних нафтних деривата.

Комисија је оценила степен испуњености препорука датих у претходним извештајима и изнова указала на значај формирања прецизне статистичке евиденције о нафти и нафтним дериватима и важност сарадње са другим надлежним институцијама у циљу креирања правног и пословног амбијента који ће унапредити слободну конкуренцију на тржишту.

Имајући у виду значај сектора нафте за енергетску делатност и целокупни индустријски развој, Комисија ће почев од 01. марта 2018. године започети са спровођењем анализе стања конкуренције на овом тржишту за 2017. годину.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током секторске анализе уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, као и предлоге и сугестије за наставак анализе, до 28. фебруара 2018. године, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на секторску анализу тржишта нафте и деривата нафте.

Комисија спровела анализу услова конкуренције на тржишту спортске обуће, одеће и опреме

NIS EKSPRESКомисија за заштиту конкуренције је спровела анализу услова конкуренције на тржишту спортске обуће, одеће и опреме на територији Републике Србије.

Анализа је спроведена у циљу квалитетнијег и свеобухватнијег приступа раду на предметима који се тичу овог сектора али и у циљу подизања свести и едукацији учесника на тржишту, јер су све, па и ова активност, усмерене на обезбеђивање ефикасне конкуренције на територији Републике Србије.

Предмет анализе било је прикупљање и обрада података о набавци и продаји спортске обуће, одеће и опреме у периоду 2014-2016. године. На основу података, које су за потребе анализе доставили учесници на тржишту, анализиранa je структура тржишта, односи између главних конкурената и њихова тржишна учешћа. Констатован је динамичан раст, висока концентрисаност посматраних тржишта као и пораст прихода код свих учесника на тржишту остварених продајом крајњим потрошачима као и другим продавцима. Имајући у виду све специфичности овог тржишта Комисија ће и у наредном периоду, са посебном пажњом, наставити да прати предметни сектор.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе услова конкуренције уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на анализу тржишта спортске обуће, одеће и опреме.

Aнализa услова конкуренције на тржишту софтверa и рачунарскe опремe од 2014. до 2016. године

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције је спровела и анализу услова конкуренције на тржишту софтверa и рачунарскe опремe на територији Републике Србије.

За потребе анализе идентификована су два релевантна тржишта у оквиру ширег тржишта информационо-комуникационих технологија – тржиште велепродаје софтвера и тржиште велепродаје хардвера (рачунара и рачунарске опреме). У оквиру овако дефинисаних тржишта, посебно су анализирана тржишта јавних набавки софтвера и рачунарске опреме.

Основни циљ анализе био је да се процене величина и обухват дефинисаних тржишта, идентификују најзначајнији учесници на овако дефинисаним тржиштима и процени њихово тржишно учешће, као и њиховa релативнa тржишнa снагa.

Предмет анализе било је прикупљање и обрада података о оствареним приходима од продаје софтвера и рачунара и рачунарске опреме на домаћем и иностраном тржишту, као и о приходима оствареним по основу учешћа у поступцима јавних набавки.

У анализи су коришћени подаци Управе за јавне набавке о спроведеним јавним набавкама софтвера и рачунарске опреме у периоду 2014-2016. година, а спроведено је и истраживање највећих произвођача и дистрибутера софтвера и рачунарске опреме на узорку од 42 привредна друштва. За потребе анализе коришћени су и расположиви јавно доступни подаци и информације о сектору информационо-комуникационих технологија (ИКТ сектор), подаци из биланса услуга које објављује Народна банке Србије и подаци Републичког завода за статистику.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе услова конкуренције уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на анализу тржишта софтвера и рачунара.

Спроведена анализа тржишта откупа и извоза малина

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције је спровела анализу услова конкуренције на тржишту откупа и извоза малина на територији Републике Србије.

Анализа је спроведена са циљем да се испита постојање основане претпоставке о постојању повреде конкуренције на тржишту откупа малина од стране откупљивача (хладњачара), на основу које би Комисија, у складу са својом надлежношћу, могла да покрене испитни поступак по службеној дужности.

Предмет анализе било је прикупљање и обрада података о производњи, откупу, увозу и извозу малина и утврђивање околности под којима се врши откуп малине рода 2017. У циљу спровођења анализе, од надлежних институција су прикупљени подаци о увозу и извозу малина у периоду од 2010. до 2017. године. На основу достављених података идентификовани су највећи извозници малина, којима се Комисија обратила посебним захтевом за достављање података и информација.

На основу свих прикупљених и анализираних података и информација, Комисија није могла да изведе закључак о постојању поремећаја на тржишту откупа малина рода 2017. године, који би могли бити резултат спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције од стране учесника на том тржишту.

Анализа је такође указала на бројне проблеме системске природе са којима се сучељавају како произвођачи, тако и откупљивачи малина. Овакви проблеми, према схватању Комисије, захтевају ангажовање свих релевантних институција на проналажењу дугорочног и одрживог решења, како се опстанак ове веома важне гране воћарства, која доноси значајне приходе од извоза, не би довео у питање.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе услова конкуренције уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на анализу тржишта малина.

Комисија израдила Анализу тржишта трговине на велико и мало дериватима нафте у 2015. години

kzk-ekofУ складу са Одлуком Савета и чланом 47. Закона о заштити конкуренције, Комисија за заштиту конкуренције спровела је секторску анализу тржишта трговине на велико и трговине на мало дериватима нафте у 2015. години.

Предмет извештаја је била анализа стања конкуренције у Републици Србији у 2015. години на претходно дефинисаним тржиштима за три категорије нафтних деривата: моторни бензини, дизел горива и течни нафтни гас.

Секторском анализом је обухваћено укупно 17 привредних субјеката и то: Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад, Лукоил Србија а.д. Београд, MOL Serbia д.о.о. Београд, ОМВ Србија доо Београд, Eko Serbia а.д. Београд, Петробарт д.о.о. Београд, Нафта а.д. Београд, Кнез Петрол д.о.о. Београд, ДОО Еуро Петрол трговачко предузеће Суботица, Еволуција 2004 д.о.о. Београд, Naftachem д.о.о. за трговину и услуге Сремска Каменица, ДОО Еуро гас трговачко предузеће Суботица, Стандард гас д.о.о. Нови Сад, Игмин Петрол д.о.о. Београд, Speed д.о.о. Београд, Даки петрол д.о.о. Београд и Horizon Energy д.о.о. Шимановци.

У извештају је изнет низ закључака и препорука које се пре свега односе на наставак активности у циљу формирања јединствене статистичке евиденције о промету нафтних деривата, повећање транспарентности пословања учесника на тржишту и сарадњу Комисије и надлежних институција у циљу креирања правног и пословног амбијента који ће омогућити слободну конкуренцију на тржишту.

Имајући у виду значај сектора нафте за енергетску делатност и целокупни индустријски развој, Комисија ће почев од 01. марта 2017. године започети са спровођењем анализе стања конкуренције на овом тржишту за 2016. годину.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током секторске анализе уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, као и предлоге и сугестије за наставак анализе, до 28. фебруара 2017. године, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на секторску анализу тржишта нафте и деривата нафте.

Aнализa стања конкуренције на тржишту осигурања 2012-2015. годинe

OSIGURANJEКомисија за заштиту конкуренције, спровела је анализу стања конкуренције на тржишту осигурања у Републици Србији у периоду 2012.-2015. године, на основу Одлуке Савета и члана 47. Закона о заштити конкуренције.

Основни циљ анализе је да се утврди структура тржишта и односи између главних конкурената, њихова тржишна учешћа и релативна снага. Поред тога, циљ анализе је и откривање евентуалних слабости тржишта које би могле створити услове за настанак повреде конкуренције.

У наредном периоду биће формирана радна група, коју ће чинити представници Комисије, Народне банке Србије, Министарства финансија и Министарства трговине, туризма и телекомуникација која ће израдити Нацрт Уредбе о условима за групно изузеће споразума у сектору осигурања, при чему ће бити узета у обзир европска регулатива као и специфичности сектора осигурања у Србији, који су кроз закључке и препоруке спроведене секторске анализе тржишта осигурања, изнети у Извештају.

Комисија користи ову прилику да се захвали Народној банци Србије као и свим учесницима на тржишту који су, за потребе секторске анализе, достављали тражене податке.

Комплетан извештај о секторској анализи, са закључцима и усвојеним препорукама, објављује се уз уважавање захтева привредних субјеката за заштиту података који представљају пословну тајну.

Позивају се учесници на тржишту и остала стручна јавност да доставе своје коментаре у погледу Извештаја, до 28. фебруара 2017. године, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на секторску анализу тржишта осигурања.

Секторска анализа тржишта постпродајних услуга

AFTERMARKETSНа основу Одлуке Савета Комисије за заштиту конкуренције, спроведена је анализa стања конкуренције на тржишту постпродајних услуга (aftermarkets). Aнализа је обухватила услуге сервиса, гаранције, промет и коришћење резервних делова за моторна возила и најпродаваније производе беле технике – фрижидере и веш машине.

Поред свеобухватне анализе стања, изведени су одређени закључци и сачињен низ препорука које за циљ имају унапређење законитог и фер тржишног пословања свих учесника, као и да потрошачима и њиховим организацијама олакшају увид у трошкове коришћења производа.

Намера је и да се, овом анализом, а посебно њеним закључцима и препорукама, надлежним државним институцијама укаже на стање на анализираним тржиштима, а самој Комисији олакша проактивно деловање са циљем одвраћања тржишних учесника од поступака повреде конкуренције.

Резултати спроведених истраживања и закључци који су на основу њих изведени омогућили су усвајање једног броја ставова који могу послужити Комисији за заштиту конкуренције и другим надлежним органима РС као и удружењима потрошача приликом планирања, усвајања и спровођења мера и поступака из њихове надлежности.

Једна од препорука је да се иницира истраживање цена и просечних трошкова одржавања и оправке аутомобила, као и да се она објаве и популаризују, како би се купцима аутомобила олакшало сагледавање укупних трошкова које имају приликом набавке аутомобила и вредности коју добијају за плаћену цену производа. Процена је истраживачког тима да би такво истраживање допринело да купци реалније сагледавају величину трошкова које имају приликом куповине аутомобила и приликом сервисирања и оправке возила, што би допринело интензивирању конкуренције не само на тржишту основног производа, већ и на постпродајном тржишту.

Резултати анализе биће коришћени приликом припреме Нацрта Уредбе о условима за групно изузеће споразума у сектору моторних возила, којом ће се у наше законодавство транспоновати Уредба Комисије ЕУ 461/2010.

Пројекат је спроведен у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике уз финансијску и техничку подршку PERFORM пројекта Швајцарске агенције за развој и сарадњу. Према пројектном задатку који је израдила Комисија као наручилац анализе, истраживање је спровео Институт економских наука као партнер истраживач на пројекту.

Позивају се учесници на тржишту и остала стручна јавност да доставе своје коментаре у погледу Извештаја, до 31. децембра 2016. године, на е – маил: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на секторску анализу тржишта постпродајних услуга.