Упутствa « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Упутствa
Став Комисије за заштиту конкуренције у вези примене члана 61. Закона о заштити конкуренције

Обавеза пријаве концентрације
Члан 61.

Концентрација мора бити пријављена Комисији у случају да је:

1) укупан годишњи приход свих учесника у концентрацији остварен на светском тржишту у претходној обрачунској години већи од 100 милиона евра, с тим што најмање један учесник у концентрацији на тржишту Републике Србије има приход већи од десет милиона евра;

2) укупан годишњи приход најмање два учесника у концентрацији остварен на тржишту Републике Србије већи од 20 милиона евра у претходној обрачунској години, с тим што најмање два учесника у концентрацији на тржишту Републике Србије имају приход већи од по милион евра у истом периоду.

При рачунању годишњег укупног прихода из става 1. овог члана неће се рачунати приход који ти учесници на тржишту остваре у међусобној размени.

Концентрација која се спроводи путем понуде за преузимање у смислу прописа којим се уређује преузимање акционарских друштава, мора бити пријављена и кад нису испуњени услови из става 1. овог члана.

Учесници у концентрацији

У случају концентрације из члана 17. став 1. тачка 1) Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), учесницима у концентрацији сматрају се сви учесници на тржишту који су укључени у статусну промену.

У случају концентрације из члана 17. став 1. тачка 2) Закона, учесницима у концентрацији сматрају се: учесник на тржишту који стиче непосредну или посредну контролу (стицалац контроле односно подносилац пријаве у складу са чланом 63. став 3. Закона) и учесник на тржишту или део учесника на тржишту над којим се стиче контрола. У вези са применом наведеног члана, односно утврђивањем обавезе пријаве концентрације, стицалац контроле је читава група друштава у оквиру које послује и којој припада подносилац пријаве у смислу члана 5. Закона.

Опширније…

Став Комисије о примени члана 10. Закона о заштити конкуренције код повезаних лица у поступцима јавних набавки

Комисији  за заштиту конкуренције је у претходном периоду достављен велики број иницијатива за покретање поступака утврђивања повреде конкуренције, које се односе на намештања понуда у јавним набавкама (bid rigging).

Ради успостављања будуће праксе, а у циљу омогућавања вишег нивоа правне сигурности и транспарентности, Комисија износи став о примени члана 10. Закона о заштити конкуренције код повезаних лица у поступцима јавних набавки.

Подношење пријаве концентрације на основу писма о намери или када на други начин учесници на тржишту покажу озбиљну намеру за закључење уговора

Сваки учесник на тржишту који користи могућност подношења пријаве концентрације на основу озбиљне намере за спровођење концентрације, односно за закључење уговора, може то учинити у било којем року након што таква намера буде и формално исказана (потписивањем писма о намери, меморандума, сагласности воља или на други начин који претходи радњи из члана 63. става 1. Закона о заштити конкуренције). Подносиоцу пријаве, у тим случајевима, неће бити изречена мера процесног пенала ако не поднесе пријаву концентрације у року из члана 63. став 1. Закона. Текст целог упутства можете преузети ОВДЕ.

Обавештење поводом захтева Комисији да примени начело обезбеђивања конкуренције међу понуђачима (члан 9. Закона о јавним набавкама)
Упутство за откривање намештених понуда у поступку јавних набавки
Упутство о примени правила о заштити конкуренције на удружења учесника на тржишту