UPUTSTVO o načinu izračunavanja ukupnog prihoda učesnika u koncentraciji u slučajevima kada se kontrola stiče nad delom preduzeća

Članom 21. stav 1. tačka 2) Zakona o zaštiti konkurencije definisano je da koncentracija učesnika na tržištu nastaje u slučajevima sticanja neposredne ili posredne kontrole jednog ili više učesnika na tržištu nad drugim učesnikom na tržištu ili njegovim delom.

Pod kontrolom iz prethodnog stava smatra se mogućnost odlučujućeg uticaja na poslovanje učesnika na tržištu, zasnovano na pravima, ugovorima ili bilo kojim drugim pravnim ili činjeničnim sredstvima, a naročito:

1) vlasništvu ili pravu korišćenja celokupne imovine učesnika na tržištu ili dela njegove imovine;

2) ugovornom ovlašćenju ili bilo kojem drugom osnovu kojim se stiče mogućnost na odlučujući uticaj na sastav, rad ili odlučivanje drugog učesnika na tržištu.

Kada se u postupku koncentracije stiče kontrola samo nad delom učesnika na tržištu, učesnici u koncentraciji su učesnik na tržištu koji stiče kontrolu i samo deo učesnika na tržištu nad kojim se stiče kontrola. U skladu sa navedenim zajednički ukupan godišnji prihod učesnika u koncentraciji izračunava se kao zbir prihoda sticaoca kontrole (uzimajući u obzir i ukupne godišnje prihode svih učesnika na tržištu sa kojima se sticalac kontrole smatra povezanim u smislu člana 5. Zakona) i samo dela preduzeća nad kojim se kontrola stiče.

Pod delom učesnika na tržištu nad kojim se stiče kontrola se smatra jedno ili više odvojenih organizacionih celina (npr. ogranak) koje mogu samostalno nastupati na tržištu, ili unutrašnje organizacione jedinice (npr. odeljenja), kao i specifična sredstva koja samostalno mogu da posluju na tržištu i sama po sebi predstavljaju poslovanje (npr. licence), odnosno svi oni delovi učesnika na tržištu kojima se može izračunati ukupan godišnji prihod koji su ostvarili na tržištu.

UPUTSTVO za izračunavanje ukupnog godišnjeg prihoda iz člana 23. Zakona o zaštiti konkurencije u vezi sa članom 5. Zakona

Član 5. Zakona o zaštiti konkurencije definiše da se Zakon primenjuje i na povezane učesnike na tržištu, te da se dva ili više povezanih učesnika na tržištu u smislu Zakona smatraju jednim učesnikom na tržištu.

Pod povezanim učesnicima na tržištu smatraju se dva ili više učesnika na tržištu koji su povezani tako da jedan učesnik na tržištu neposredno ili posredno odlučujuće utiče na upravljanje u drugom učesniku na tržištu, a naročito po osnovu većinskog učešća u osnovnom kapitalu, većine glasova u organima upravljanja, prava na postavljanje većine članova upravnog ili nadzornog odbora i lica ovlašćenih za zastupanje učesnika na tržištu, kao i ugovora o prenošenju prava upravljanja.

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije, u slučajevima povezanih učesnika u smislu člana 5. Zakona, ukupan godišnji prihod iz člana 23. Zakona računa se kao zbir svih ukupnih prihoda koje su ostvarili učesnici na tržištu koji se smatraju povezanim i koji pripadaju istoj grupi.

UputstvO o sadržini inicijative za ispit povred l 10 ZakonaUputstvO o sadržini inicijative za ispit povred l 10 Zakona

INSTRUCTION on the manner for calculation of total income of parties involved in concentration in case when the control is to be acquired over the part of the company

 

Article 21, paragraph 1, item 2 of the Law on Protection of Competition defines that the concentration between market participants shall occur in case of direct or indirect acquisition of control over whole or a part of other market participant by one or more market participants.

The control mentioned in the above paragraph is deemed to constitute of decisive influence on business activities of market participant, on the grounds of granted rights, agreements or any other legal or actual facts, particularly the following:

1) ownership over or the right to dispose with whole or part of the property of the market participant;

2) contractual authorization or any other grounds enabling decisive influence on composition, activities or decision making of another market participant.

When the market participant has acquired control only over a part of another market participant in concentration procedure, parties involved in concentration are considered to be market participant acquiring control and only a part of market participant over which a control has been acquired. Pursuant to the stated, mutual total annual income of parties involved in concentration is calculated as a sum total of income of acquiring company (taking into account also total annual income of all market participants with which acquring company is considered to be related in line with Article 5 of the Law) and a part of company over which a control has been acquired.

A part of market participant over which a control has been acquired shall be deemed to constitute one or more separate organizational units (e.g. branches) which can act independently on market, or internal organizational units (e.g. departments), as well as specific means which can be used for performance of business activities (e.g. licences), i.e. all those parts of market participant where the total anuual income realized in market can be calculated.

 

 

INSTRUCTION for calculation of total annual income referred to in Article 23 of the Law on Protection of Competition relating to Article 5 of the Law

 

Article 5 of the Law on Protection of Competition defines that the Law is applied also to related market participants, where two or more related market participants pursuant to the Law, shall be considered as a single market participant.

Two or more market participants shall be considered as related market participants when one of them directly or indirectly, exercises decisive influence on the management of the market participant, particularly on the grounds of holding majority share capital, exercises more than half of voting rights in managements boards, has a right to appoint more than half of the members of management or supervisory board and the persons authorised to act as proxies to market participant and agreements on transfer of controlling interest.

On submitting the request for approval of concentration, in case when related market participants are involved pursuant to Article 5 of the Law, total annual income referred to in Article 23 of the Law shall be calculated as a sum total of all incomes realized by market participants considered as related and belonging to the same group.