Infostan TehnologijeКомисија за заштиту конкуренције објављује Предлог обавеза које је странка у поступку ЈКП „Инфостан технологије“ из Београда спремна да добровољно преузме ради отклањања могућих повреда конкуренције са условима и роковима за извршење предложених обавеза. Такође, Комисија позива све заинтересоване стране да доставе писане примедбе, ставове и мишљења која се односе на предложене обавезе, у писаној форми у року од 20 дана од дана објаве обавештења.

Комисија за заштиту конкуренције је 26. октобра 2015. године покренула поступак по службеној дужности против ЈКП „Инфостан“, ради испитивања повреде конкуренције из члана 16. Закона о заштити конкуренције (злоупотреба доминантног положаја).

Дана 30.06.2016. године, уз позив на одредбе члана 58. Закона о заштити конкуренције (у даљем тексту: Закон), странка у поступку – „Инфостан“, поднела је предлог за прекид поступка уз прецизно навођење обавеза – мера које је спремна добровољно да преузме ради отклањања могућих повреда конкуренције, са условима и роковима за извршење предложених мера.

Комисија је утврдила да је предметни поднесак „Инфостан технологије“ допуштен, благовремен и поднет од стране овлашћеног лица.

Сагласно члану 58. став 1. Закона, Комисија може донети закључак о прекиду поступка испитивања повреде конкуренције, којим се одређује мера из члана 59. Закона, ако странка, на основу садржине закључка о покретању поступка, односно чињеница утврђених у поступку, поднесе предлог обавеза које је спремна добровољно да преузме ради отклањања могућих повреда конкуренције, са условима и роковима за извршење мере. Ставом 2. истог члана Закона прописан је рок у коме странка у поступку може ставити такав предлог.