Овлашћена лица за контакте са подносиоцима и пријем пријава и захтева у Комисији за заштиту конкуренције су: Мирослава Ђошић (miroslava.djosic@kzk.gov.rs) и Јездимир Потпара (jezdimir.potpara@kzk.gov.rs). Телефон: 011/3811948.