Domaća saradnja u 2017. godini

Sporazumi sa regulatornim telima i državnim organima i njihova realizacija

Komisija kao važan preduslov za svoj efikasniji rad vidi kvalitetan sistem razmene informacija sa svim relevantnim organima, organizacijama i telima čiji je osnivač Republika Srbija. U tom smislu, od ključne važnosti u svakodnevnom radu je i permanentna razmena informacija i podataka, usaglašavanje stavova o pitanjima od zajedničkog interesa, kao i zajedničko učešće u aktivnostima koje doprinose afirmaciji politika koje sprovode ova tela, a čiji rad može na bilo koji način biti od značaja za razvoj konkurencije na tržištu.

Saradnja sa institucijama sa kojima je potpisan protokol o saradnji u prethodnim godinama pokazala se kao izuzetno korisna, pre svega u pogledu razmene podataka, ali i u kontekstu razmene stavova po svim aktuelnim temama ili postupcima koji se vode pred Komisijom ili drugim organima i institucijama.

Tokom prethodnih godina Komisija potpisala je sporazume o saradnji sa Narodnom bankom Srbije, Ministarstvom za unutrašnje poslove, Agencijom za energetiku, Republičkom agencijom za elektronske komunikacije i poštanske usluge – RATEL, Agencijom za privredne registre, Privrednom komorom Srbije, Agencijom za borbu protiv korupcije, kao i Republičkom komisijom za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki.

Tokom 2017. godine, potpisan je Sporazum o saradnji između Komisije, kao samostalne i nezavisne organizacije koja vrši ovlašćenja u skladu sa Zakonom i Regulatornog tela za elektronske medije (REM) kao samostalne i nezavisne regulatorne organizacije koja vrši javna ovlašćenja u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim medijima, čija će realizacija omogućiti sadržajniju saradnju, u cilju zaštite javnog interesa i jačanja integriteta ovih tela. Sporazumom je predviđena kontinuirana razmena informacija i podataka, kao i usaglašavanje stavova o pitanjima od zajedničkog interesa, kao i zajedničko učešće u aktivnostima koje doprinose afirmaciji politika koje sprovode Komisija i REM.

Inače, potpisani Sporazum rezultat je aktivnosti koje je tokom prethodne godine Komisija preduzela, a u kontekstu proširenja saradnje sa regulatornim telima. Naime, u septembru je u prostorijama Komisije održan zajednički sastanak predsednika Komisije, zamenika predsednika Saveta REM-a i direktora RATEL-a i njihovih saradnika. Tom prilikom je konstatovano da, iako ove institucije dobro sarađuju, još uvek postoji prostor za unapređenje te saradnje, a dogovoreni su i konkretni koraci koji će obezbediti još veću efikasnost u zajedničkim aktivnostima, što će za rezultat imati i kvalitetniji rad svake institucije ponaosob.

U prethodnom periodu, Komisija je započela razgovore o bližoj saradnji sa Poreskom upravom Republike Srbije, Upravom carina Republike Srbije i drugim institucijama čije su aktivnosti kompatibilne sa onim koje su u mandatu Komisije. Podaci kojima raspolažu navedeni organi i organizacije mogu biti važni u postupcima koji se vode pred Komisijom, a često i neophodni za njen rad, kako sa stanovišta svoje strukture, tako i brzine njihovog obezbeđivanja.

Polazeći od značaja javnih nabavki za dobrobit društva u celini, prethodne godine posvećena je izuzetna pažnja ovoj oblasti, odnosno otkrivanju i sprečavanju tajnog koordinisanja ponuđača (tzv. „nameštena“ ili „lažirana ponuda”), kao i u pogledu omogućavanja što većem broju ponuđača da učestvuju u postupku javnih nabavki. Značajno je unapređena saradnja i koordinacija aktivnosti sa Upravom za javne nabavke. U isto vreme, nastavljena je saradnja i sa Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, kao i sa Agencijom za borbu protiv korupcije, naročito u kontekstu borbe protiv korupcije u postupcima javnih nabavki. Potreba za saradnjom, nastala je pre svega u vezi sa otkrivanjem nameštenih ponuda pri čemu je moguće otkriti i vezu između naručioca i ponuđača koja ukazuje na korupciju. U tom smislu, i tokom 2017. godine, kao i u godini pre, održana je, pod pokroviteljstvom OEBS-a dvodnevna radionica na kojoj su predstavnici ovih tela nastavili sa aktivnostima u skladu sa utvrđenim zajedničkim područjima saradnje u kontekstu Zakona o javnim nabavkama, Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o zaštiti konkurencije. Pod aktivnostima i merama se podrazumeva dalja edukacija u pogledu borbe protiv korupcije u javnim nabavkama i izveštavanje o broju prijavljenih povreda konkurencije u postupcima javnih nabavki u vezi sa članom 27. Zakona o javnim nabavkama, preduzetim aktivnostima kao i izrečenim merama zabrane učešća u postupcima javnih nabavki u vezi sa članom 167. Zakona o javnim nabavkama. Takođe, Komisija i Agencija za borbu protiv korupcije odredile su kontakt osobe koje su zadužene za razmenu podataka o konkretnim slučajevima koji su od interesa za ove dve institucije.

Tradicionalno dobri odnosi između Komisije i Privredne komore Srbije, ove godine dobili su potvrdu i u dogovoru postignutim na sastanku predsednika Komisije i predsednika PKS. Tokom ovog susreta dogovoreno je učešće predstavnika Privredne komore Srbije u Radnoj grupi za izradu novog Zakona o zaštiti konkurencije, što otvara prostor da se u nova zakonska rešenja implementiraju stavovi privrednika, čime se Komisija iznova afirmisala kao stabilan i predvidiv partner privredi Republike Srbije u unapređenju poslovnog ambijenta.

Komisija nije zanemarila značaj učešća civilnog sektora u procesu izrade novog zakonodavnog okvira politike zaštite konkurencije. U tom smislu, predsednik Komisije razgovarao je krajem godine sa direktorom Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM). Tokom susreta razmotrena su najvažnija pitanja vezana za pripremu nove zakonske regulative koja se odnosi na oblast politike zaštite konkurencije. Tim povodom dogovoreno je da i predstavnici civilnog sektora aktivno uzmu učešća u izradi zakona i da svojom ekspertizom doprinesu što kvalitetnijim rešenjima i razvoju prakse Komisije, naročito u oblasti zaštite ljudskih prava.

Predsednik Komisije razgovarao je u oktobru 2017. godine i sa šeficom Pregovaračkog tima Srbije za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU i tom prilikom ju je upoznao sa aktivnostima Komisije u procesu pregovora u okviru Poglavlja 8 – Politika konkurencije. Ukazano je da je Komisija u potpunosti ispunila dosadašnje planove vezane za unapređenje podzakonskog okvira, kao i da je, u cilju što kvalitetnije javne rasprave, produžila rok za dostavu komentara i mišljenja na nacrte Uredbe o sporazumima o transferu tehnologije i Uredbe o sporazumima između učesnika na tržištu železničkog, drumskog i saobraćaja na unutrašnjim vodnim putevima koji se izuzimaju od zabrane.

Protokoli o saradnji sa fakultetima u Republici Srbiji i njihova realizacija

U skladu sa strateškim opredeljenjem daljeg unapređenja saradnje sa akademskom zajednicom, februara 2017. godine, predsednik Komisije i dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu potpisali su Memorandum o saradnji Komisije za zaštitu konkurencije i Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu.

Memorandumom o saradnji predviđa uspostavljanje stručne saradnje ove dve institucije u oblasti politike zaštite konkurencije, i to kroz organizaciju seminara, gostujućih predavanja stručnjaka iz Komisije, zajedničkih tematskih radionica, formiranje programa studentskih praksi, zajedničke izdavačke delatnosti iz oblasti konkurencije. Razlog potpisivanja ovog Memoranduma leži u činjenici da uvođenje tržišne ekonomije neizostavno treba da bude praćeno odgovarajućim znanjem o politici i pravu konkurencije kao glavnom pokretaču slobodnog tržišta, kao i temeljnim obrazovanjem ekonomista i pravnika o njihovom stvaranju i primeni. Potpisani dokument će omogućiti zajednički rad na promociji politike zaštite konkurencije i podizanju svesti o njenom značaju, kao i uvođenje predmeta iz oblasti zaštite konkurencije, kao izborne opcije za studente na master studijama.

Predsednik Komisije i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu potpisali su tokom 2017. godine Memorandum o saradnji Komisije za zaštitu konkurencije i Pravnog fakulteta u Beogradu.

Potpisani dokument će omogućiti zajednički rad na promociji politike zaštite konkurencije i podizanju nivoa znanja u oblasti prava konkurencije i kvalitetnijeg obrazovanja studenata radi ostvarivanja tog cilja.

Memorandum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Nišu, potpisan u julu 2017. godine, predstavlja četvrti sporazum ove vrste koji Komisija ima sa predstavnicima univerzitetske zajednice.

Memorandum o saradnji predviđa uspostavljanje stručne i edukativne saradnje ove dve institucije u oblasti politike konkurencije, kroz organizaciju seminara, gostujućih predavanja stručnjaka Komisije, zajedničkih tematskih radionica u Institutu Ekonomskog fakulteta u Nišu, formiranje programa studentskih praksi, zajedničke izdavačke delatnosti iz oblasti konkurencije.

Očekuje se da će ovaj Memorandum otvoriti prostor za zajedničke napore usmerene ka podizanju svesti o značaju promovisanja politike zaštite konkurencije naročito u koordinaciji sa Centrom za saradnju sa privredom Niša.

O važnosti prakse potpisivanja protokola o saradnji kao okvira za implementaciju zajedničkih i koordiniranih aktivnosti sa partnerskim institucijama, i potrebi njenog daljeg afirmisanja u radu Komisije, svedoči, između ostalog i letnja stručna praksa, koju je Komisija ove godine, po prvi put, organizovala i koja je bila namenjena usavršavanju studenata i postdiplomaca pravnih i ekonomskih fakulteta Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Nišu, a u oblasti politike zaštite konkurencije.

Tokom stručne prakse održan je niz predavanja i radionica na kojima su studenti imali priliku da se upoznaju sa nadležnostima i načinom rada Komisije, da steknu osnovna znanja o metodama otkrivanja povreda konkurencije, metodologiji ispitivanja koncentracija na tržištu i izrade ekonomskih analiza, kao i drugim aspektima rada institucije, u koje spadaju saradnja sa drugim telima za zaštitu konkurencije u svetu, međunarodnim i domaćim organizacijama, kao i alatkama koje Komisija primenjuje pri aktivnostima vezanim za zastupanje politike zaštite konkurencije.

Očekuje se da početak organizovanja studentskih praksi u Komisiji doprinese podizanju nivoa teorijskog znanja studenata u oblasti prava konkurencije i njegovoj primeni u praksi, kao i promociji politike zaštite konkurencije u akademskoj zajednici.

Učešće predstavnika Komisije u radu Komisije za kontrolu državne pomoći

Prema odredbi člana 6. stav 2. Zakona o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 51/09), predstavnik Komisije obavlja funkciju zamenika predsednika Komisije za kontrolu državne pomoći. Predstavnik Komisije je u protekloj godini aktivno učestvovao u radu Komisije za kontrolu državne pomoći, dajući konkretne predloge za izmene i dopune predloga odluka (rešenja i zaključaka), kao i mišljenja u vezi sa primenom Zakona o kontroli državne pomoći, po pojedinačnim zahtevima ministarstava, agencija, pokrajinskih sekretarijata AP Vojvodine, jedinica lokalne vlasti i dr., kao i mišljenja u vezi podnetih planova reorganizacije stečajnih dužnika, a u skladu sa članom 157. Zakona o stečaju. Pored navedenog, predstavnik Komisije u Komisiji za kontrolu državne pomoći je u protekloj godini prisustvovao raznim skupovima u zemlji na kojima je tema bila državna pomoć u Republici Srbiji i propisi kojima je ova oblast regulisana. Imajući u vidu da se poglavlje o konkurenciji ubraja u jedno od najzahtevnijih i najsloženijih u procesu pregovaranja i da će iz tih razloga Evropska komisija ovom poglavlju posvetiti posebnu pažnju, neophodno je, u još većoj meri, unaprediti saradnju između dve komisije, posebno imajući u vidu ocenu Evropske komisije, koja se odnosi na oblast konkurencije u delu državne pomoći, da je neophodno intenziviranje aktivnosti na prevazilaženju uočenih nedostataka.

Učešće predstavnika Komisije na konferencijama, seminarima i okruglim stolovima u zemlji

Komisija je, na poziv Privredne komore Srbije, bila prisutna na sastancima organizovanim povodom izrade Opštih uslova poslovanja i akta o kategorizaciji autobuskih stanica koji je organizovala Grupacija za prevoz putnika u drumskom saobraćaju i autobuske stanice PKS.

Početkom marta 2017. godine, predstavnici Komisije učestvovali su na konferenciji „Iskustva kreiranja javnih politika zasnovanih na podacima i činjenicama“, koju je organizovao Republički sekretarijat za javne politike u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i projektom PERFORM, koji sprovodi predstavništvo Helvetas Swiss Intercooparation SRB. Na konferenciji je bilo reči o neophodnosti sistemskih promena za uspostavljanje sistema kreiranja javnih politika zasnovanih na dokazima i činjenicama, kao i o iskustvima i izazovima prilikom realizacije istraživanja u četiri pilot projekta. Korisnici ova četiri pilot projekta bili su: Komisija, Ministarstvo privrede, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo kulture i informisanja.

Predstavnici Komisije prezentovali su iskustva u radu na projektu „Analize stanja konkurencije na tržištu postprodajnih usluga (aftermarkets)“, kao i o implementaciji stečenih saznanja. Prezentacija je bila posvećena i najvećim poukama iz pilot projekata, koristima od istraživanja za potrebi kreiranja javnih politika za društvene nauke, istraživačke institute i državne institucije kao korisnike takvih istraživanja.

U zaključnoj reči naglašen je visok kvalitet ostvarene saradnje među partnerima u projektu, tokom svih faza implementacije projekta, izraženo zadovoljstvo zbog učešća u projektu kao i potreba da se nastavi sa sprovođenjem ovakvih i sličnih projekata, koji bi za cilj imali da donosioci odluka budu svesni vrednosti znanja i analiza u rešavanju problema.

Aprila 2017. godine, u organizaciji NALED-a održana je sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU, koja prati pregovore o Poglavlju 8 – Politika konkurencije, tokom koje su predstavnici Komisije imali izlaganja na teme „Propisi u oblasti politike konkurencije – potreba za daljim unapređenjem pravnog okvira“ i „Uloga i značaj ekonomskih analiza i relevantnih podataka u primeni zaštite konkurencije“.

Sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU bila je prilika da se predstavi uloga i dosadašnja praksa Komisije, kao i da se skrene pažnja na izazove u sprovođenju politike zaštite konkurencije u procesu pristupanja Srbije EU, kao i da se prvi put, na jednom mestu okupe predstavnici Komisije, Komisije za kontrolu državne pomoći, predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i predstavnici organizacija civilnog društva.

Tokom sednice Radne grupe zaključeno je da je neophodno nastaviti sa praćenjem aktivnosti vezanim za politiku konkurencije. Posebno je istaknuta važnost ovakvih sastanaka i međusobnog informisanja i delovanja, a u cilju što kvalitetnijeg ispunjavanja dogovorenog i što bržeg otvaranja Poglavlja 8, budući da Nacionalni konvent o EU predstavlja stalno telo u okviru kojeg se vode sistemski struktuirane debate predstavnika državne administracije, političkih partija, nevladinih organizacija, stručne javnosti, poslovne zajednice, sindikata i profesionalnih udruženja o procesu pridruživanja Srbije EU.

Predstavnici Komisije učestvovali su i na Trećoj radionici i koordinacionom sastanku Multidisciplinarnog tima na temu: Prevara u postupku javnih nabavki/finasijske prevare i javne korupcije i tom prilikom održao izlaganje na temu „Politika zaštite konkurencije i javne nabavke: uloga Komisije za zaštitu konkurencije“.

Multidisciplinarni tim ima za cilj da predstavnike raznih državnih institucija, vladinih organizacija i tela, predstavi jedne drugima, edukuje članove o mogućnostima i specijalnostima drugih organizacija kao i da ojača komunikaciju i koordinaciju između tih organizacija – sve sa krajnjim ciljem identifikacije, uspešnije istrage i krivičnog gonjenjenja prevara u postupku javne nabavke i drugih slučajeva javne korupcije. Radionica i rad Multidisciplinarnog tima je organizovan u formi sastanka u saradnji sa predstavnicima Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju – Misija u Beogradu i Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država pri Ambasadi SAD u Beogradu. Sastanku su, osim predstavnika Komisije prisustvovali i predstavnici Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužilaštva, Državne revizorske institucije, Uprave za javne nabavke, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije
i drugih organizacija.

Predsednik Komisije izložio je na naučnoj konferenciji „Strukturne reforme i uloga regulatornih tela u Srbiji“ referat na temu „Uloga Komisija za zaštitu konkurencije u ekonomskim i regulatornim reformama: aktuelni trendovi i budući izazovi“, u kojem je izložio glavne elemente funkcionisanja Komisije kao i osnovne odredbe Zakona. Poseban akcenat stavljen je na saradnju sa regulatornim telima i državnim organima i organizacijama, ali i buduće pravce razvoja politike zaštite konkurencije u Republici Srbiji, imajući u vidu elemente nacrta nove direktive Evropske komisije koja za cilj ima unapređenje rada tela za zaštitu konkurencije EU.

Osnovni cilj održane naučne konferencije bio je da se predstave istraživački rezultati kao mogući doprinos za izgradnju povoljnog institucionalnog okvira i osnove za efikasniji privredni razvoj Republike Srbije. Organizator ovog skupa bilo je Naučno društvo ekonomista Srbije, u saradnji sa Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomskim fakultetom u Beogradu.

Komisija je i 2017. godine bila aktivni učesnik međunarodne konferencije „Konkurencija i konkurentnost“, koju tradicionalno organizuje advokatska kancelarija Karanović i Nikolić, u saradnji sa nemačkom fondacijom Fridrih Nojman (Friedrich Naumann). Na ovoj konferenciji, koja je bila fokusirana na različita iskustva u primeni prava konkurencije u kontekstu pristupanja Republike Srbije EU, kontroli državne pomoći, praksi u podeli nadležnosti u pravu zaštite konkurencije, kao i poštovanja pravila konkurencije, uvodno izlaganje imao je predsednik Komisije, dok je član Saveta Komisije učestovao na jednom od panela. Predsednik Komisije autor je i članka u publikaciji „U fokusu konkurencija“, koji se tradicionalno objavljuje u vreme održavanja ove konferencije.

Savet stranih investitora, u Srbiji predstavio je tradicionalno izdanje „Bele knjige“ za 2017. godinu, prikaz viđenja poslovne klime, kao i preporuke za njeno unapređenje iz ugla ulagača.

I u ovogodišnjoj ediciji konstatuje se značajan napredak u radu Komisije i pozdravljaju najave daljeg unapređenja zakonodavnog okvira, što će omogućiti još uspešniju primenu politike zaštite konkurencije u Republici Srbiji.

Prema oceni Saveta stranih investitora, obim aktivnosti Komisije u različitim oblastima njene nadležnosti, kao i spremnost za korišćenje složenih mehanizama koji su joj na raspolaganju u skladu sa Zakonom, predstavljaju značajan napredak u odnosu na prethodni period.

Podizanje svesti o značaju konkurencije kroz javno zastupanje

Javno zastupanje i promocija politike zaštite konkurencije sprovodi se kroz komunikaciju Komisije sa medijima, nacionalnim organima, domaćim i međunarodnim partnerima i organizacijama.

Neizostavni deo aktivnosti tela za zaštitu konkurencije je i javno zastupanje politike konkurencije koje Međunarodna mreža za konkurenciju (International Competition Network – ICN) definiše kao aktivnosti koje sprovodi telo za zaštitu konkurencije, koje su u vezi sa promocijom konkurentnog okruženja, a ne odnose se na sprovođenje pravila o zaštiti konkurencije, već uglavnom kroz građenje odnosa na dobrovoljnoj osnovi sa drugim učesnicima (Vlada, ministarstva, pravosudni organi, Skupština, učesnici na tržištu, nevladin sektor, opšta javnost, itd.) u sistemu konkurencije i povećanjem javne svesti o prednostima konkurencije.

Promocija/zastupanje politike konkurencije, transparentnost rada Komisije i uspešna komunikacija sa svim relevantnim učesnicima, imaju suštinski značaj za sprovođenje nadležnosti koje su Komisiji poverene Zakonom.

Jedan od načina promovisanja zaštite konkurencije u proteklom periodu bila je transparentna, predvidiva primena Zakona od strane Komisije i redovno objavljivanje odluka na internet strani Komisije.

Konkretno, podizanje svesti o značaju konkurencije tokom 2017. godine, uključivalo je kao i ranijih godina sve aktivnosti Komisije usmerene ka unapređenju zakonskog okvira, promovisanje zaštite konkurencije i konkurentnog poslovnog okruženja, odnosno na jačanje svesti o značaju zaštite konkurencije, primenom mehanizama koji podrazumevaju dobrovoljno prihvatanje pravila i saradnje, a sankcionisanje i prinudno izvršenje kao krajnju meru.

Komisija želi da postigne sledeće ciljeve kroz svoje aktivnosti zastupanja:
• podizanje svesti o značaju zaštite konkurencije za funkcionisanje otvorene tržišne privrede i za korist potrošača;
• upoznavanje javnosti sa prednostima efikasne konkurencije (konkurentnog poslovnog okruženja, manje ulaznih barijera, nova radna mesta, bolji kvalitet proizvoda i usluga itd);
• prepoznatljivost Komisije u javnosti što podrazumeva informisanost o ovlašćenjima Komisije, ali i o obavezama učesnika na tržištu;
• upoznavanje učesnika na tržištu sa propisima o zaštiti konkurencije kao prevencija nastanka povreda konkurencije.

Instrumenti koji su korišćeni za ostvarivanje ovih ciljeva na osnovu nadležnosti Komisije iz člana 21. Zakona, ali i prakse tela za zaštitu konkurencije u EU i šire, su: mišljenja na nacrte i predloge zakona i na važeće zakone, koji su od uticaja na zaštitu konkurencije; mišljenja o primeni Zakona; objavljivanje odluka u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i na internet stranici Komisije.

Najvažniji oblici komunikacije sa javnošću bila su saopštenja za štampu, intervjui u elektronskim i štampanim medijima, plasiranje važnih tema u medije, publikacije i internet stranici Komisije. Važan deo aktivnosti promocije Komisije jesu i brojni tematski skupovi, od konferencija i okruglih stolova, do tematskih stručnih radionica i savetovanja i drugih oblika okupljanja zainteresovanih javnosti, direktna edukacija kroz savetovanja, izdavanje brošura i specijalizovanih publikacija, kampanje. Ukupan broj učesnika ovakvih skupova procenjuje se na više od hiljadu u izveštajnom periodu.

Zastupanje politike zaštite konkurencije obuhvatalo je, između ostalog: inicijative koje preduzima Komisija prema drugim državnim organima/telima u cilju da utiče na zakonodavni okvir i sprovođenje politike zaštite konkurencije, kao i aktivnosti koje se preduzimaju u cilju jačanja svesti poslovne zajednice, organa vlasti i opšte javnosti o prednostima konkurencije u društvu.

Takođe, ugled i prepoznatljivost Komisije u javnosti su ostvarivani kako kroz efikasnu primenu zakona, zastupanja (advocacy), međunarodnu saradnju, tako i putem medija. Komisija je komunicirala sa medijima u 2017. godini, kroz različite forme obraćanja (saopštenja, intervjui, tematski događaji, konferencije, odgovori na pitanja, plasiranje tema i objava u medijima, priprema i distribucija brošura) i dr.

U toku 2017. godine, u okviru pokrenute inicijative za donošenje novog zakona o zaštiti konkurencije, koji će omogućiti efikasniji rad Komisije i olakšati sprovođenje politike zaštite konkurencije u Republici Srbiji, realizovane su aktivnosti zastupanja sa više ključnih partnera za realizaciju tog složenog posla.

Održan je niz sastanaka sa Privrednom komorom Srbije i drugih poslovnih udruženja, kao i sa predstavnicima civilnog sektora radi aktivnog učešća u izradi novog zakona.

U okviru javnog zastupanja politike konkurencije kod tržišnih učesnika, Komisija je upozorila na moguće nekonkurentsko ponašanje učesnika na tržištu postprodajnih usluga na osnovu Sektorske analize stanja konkurencije u sektoru postprodajnih usluga. Ovo tržište, između ostalog obuhvata garanciju, servisne usluge, promet i korišćenje rezervnih delova za motorna vozila i najprodavanije bele tehnike – frižidera i veš mašina.

Nalaze do kojih je došla, Komisija je formulisala u dokumentima Informacija o nalazima i stavovima Komisije u vezi sa analizom tržišta postprodajnih usluga u sektoru motornih vozila i Informacija o nalazima i stavovima Komisije u vezi sa analizom postprodajnih usluga u sektoru proizvoda bele tehnike.

Ove nalaze Komisija je uputila nadležnim državnim organima, poslovnim udruženjima, ali i tržišnim učesnicima iz sektora postprodajnih usluga u sektorima motornih vozila i bele tehnike, kako bi ih upozorila da, u slučaju da ne izmene određene delove ugovora koje imaju sa svojim dobavljačima ili distributerima, mogu biti predmet postupka Komisije.

U 2017. godini Komisija je dobila posebno priznanje na konkursu „Zastupanje politike konkurencije 2016 – 2017“, sa fokusom na unapređenje politike konkurencije u agendi ekonomske politike: „Inovativne startegije zastupanja u odnosu na tržišne izazove“, koji je raspisala Međunarodna mreža za konkurenciju (ICN) i Svetska banka (WBG).

Tekst kojim je Komisija osvojila ovo prestižno priznanje odnosi se na primenu zastupanja politike zaštite konkurencije kod državnih organa, pri čemu su aktivnosti Komisije imale za cilj izmenu zakonskih odredbi koje su favorizovale javna preduzeća i ograničavale pristup drugih kategorija učesnika na tržištu komunalnih delatnosti.

U obrazloženju žirija je navedeno da je nagrađeni članak nedvosmisleno pokazao koliko važnu ulogu može imati telo za zaštitu konkurencije u promovisanju neutralnosti primene zakona u odnosu na sve tržišne aktere.

Priznanje je dodeljeno od strane žirija čiji su članovi ugledni stručnjaci za pitanja konkurencije Svetske banke i Međunarodne mreže za konkurenciju.

Ovaj konkurs, koji se već tradicionalno raspisuje svake godine, ima za cilj da istakne ključnu ulogu tela za zaštitu konkurencije u promovisanju politike zaštite konkurencije kroz predstavljanje uspešnih primera zastupanja politike konkurencije (Competetion Advocacy).

U tradicionalnom izdanju „Bele knjige“ za 2017. godinu, Savet stranih investitora (FIC) u Srbiji je predstavio je prikaz viđenja poslovne klime, kao i preporuke za njeno unapređenje iz ugla ulagača. U ovom dokumentu se i ove godine konstatuje značajan napredak u radu Komisije i pozdravljaju najave daljeg unapređenja zakonodavnog okvira, što će omogućiti još efikasnije sprovođenje politike zaštite konkurencije u Republici Srbiji.

Prema oceni Saveta stranih investitora u poređenju sa prethodnim godinama, Komisija je jasno uložila značajan trud u razvoju politike zaštite konkurencije (competition advocacy).

Aktivnosti Komisije usmerene na odnose sa poslovnom i stručnom javnošću

Komisija je izuzetno aktivna u upoznavanju poslovne zajednice u Republici Srbiji, kao i stručne javnosti sa svim aspektima svog delovanja, a koje proizilazi iz ovlašćenja koja su Komisiji data Zakonom. U tom smislu, i ovu godinu, Komisija je posvetila i brojnim aktivnostima javnog zastupanja politike zaštite konkurencije. Predstavnici Komisije bili su aktivni na brojnim dešavanjima koja su organizovala udruženja, poput NALED-a, Saveta stranih investitora, Američke privredne komore, kluba Privrednik i slično.

Aktivnosti Komisije usmerene na odnose sa sredstvima javnog informisanja

Komisija je opredeljena ka strateškom pristupu odnosima sa medijima, kroz blagovremeno dostavljanje relevantnih informacija i kontinuiranu saradnju sa medijima, organizaciju podataka, dugoročno planiranje i vremenski raspored aktivnosti.

Takođe, edukacijom i podizanjem interesovanja medija za oblast zaštite konkurencije, istovremeno postiže se bolje razumevanje i dobijanje podrške javnosti, koja dalje može da izvrši pozitivan pritisak na učesnike na tržištu i donosioce političkih odluka. Istovremeno, time se ispunjava i obaveza obaveštavanja javnosti o radu Komisije.

Komisija je tokom 2017. godine učinila dodatne napore kako bi značaj zaštite konkurencije učinila transparentnim i razumljivim širokoj javnosti (učesnicima na tržištu, potrošačima i medijima). Objavljivanje svih bitnih odluka i obaveštenja o događajima u kojima Komisija učestvuje, su transparentno i blagovremeno plasirani, kako na internet stranici Komisije, tako i u svim relevantnim medijima (štampanim i elektronskim). Takođe je za kvalitet javne promocije rezultata rada Komisije izuzetno značajna bila i prisutnost predsednika Komisije u javnosti, što govori u prilog potrebe daljeg pojavljivanja predstavnika Komisije u medijima kroz intervjue, gostovanja, autorske članke i sl.

Kao i prethodnih godina, i ovaj period bio je obeležen interesovanjem predstavnika medija za sve vrste aktivnosti Komisije. U 2017. godini, Komisija je vodila postupke i donela odluke u predmetima čiji su učesnici, između ostalih, bile i velike domaće i inostrane kompanije koje su ostvarivale aktivnost i na tržištu Republike Srbije, kao i javna preduzeća.

Interesovanje medija, kada je reč o uslovno odobrenim koncentracijama, odnosilo se ne samo na predmete započete i okončane u 2017. godini, već i na one iz prethodnih godina, za koje je sprovođenje naloženih mera imalo svoju aktuelnost i u izveštajnom periodu.

Komisija nije imala ni jedan zahtev medija za dostavljanje informacija na osnovu Zakona i pristupu informacija od javnog značaja, s obzirom na to da je na svaki upit koji joj je dostavljen od predstavnika medija, odgovorila u najkraćem mogućem roku, vodeći računa da u takve odgovore ne budu uključeni oni podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu, a sa kojima je Komisija postupala u skladu sa Zakonom. Komisija je tokom 2017. godine, imala više od 600 objava u štampanim i elektronskim medijima o aktivnostima i postupcima koje vodi, koje su sve bile u pozitivnoj ili neutralnoj konotaciji.

Komisija je organizovala ili bila domaćin na više skupova koji su bili povod za komunikaciju sa medijima radi promocije njenih aktivnosti, od kojih se, kao najznačajniji svakako mogu izdvojiti dva događaja: Dan konkurencije – međunarodna konferencija  „Izazovi u primeni politike zaštite konkurencije na putu ka EU“ i seminar na temu „Iskustva u sprovođenju politike zaštite konkurencije u Republici Koreji i Republici Srbiji“.

Zabeležene su objave (intervjui, izjave, izveštaji) Komisije o Danu konkurencije,  u medijima (internet portali, elektronski i štampani mediji) sa nacionalnom i regionalnom pokrivenošću, zvanični portali Vlade Republike Srbije i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, itd.). Objave su novinarski obrađene u delu medija, dok su u ostalim preneti opširniji agencijski izveštaji. Novinske agencije su prenele prosleđene najave i plasirale ih kao agencijske vesti, a nakon događaja objavile i svojim korisnicima distribuirale opširnije izveštaje.

Seminar na temu „Iskustva u sprovođenju politike zaštite konkurencije u Republici Koreji i Republici Srbiji“ je događaj koji je, po svojoj prirodi, imao obeležje stručnog skupa, namenjenog onima koji se profesionalno bave politikom i pravom konkurencije. Komisija je uspela da i ovo dešavanje iskoristi za promociju politike zaštite konkurencije u široj javnosti u Republici Srbiji i u regionu.

Tokom 2017. godine organizovano je više intervjua i gostovanja predstavnika Komisije u najtiražnijim i najgledanijim štampanim i elektronskim medijima (Politika, Danas, Blic, Večernje novosti, RTS 1, TV N1, TV Pink, TV Hepi, TV Studio B, itd.). Takođe, predsednik Komisije je izneo stavove i politiku Komisije u više intervjua stručnim časopisima koji izlaze u Republici Srbiji.

ARHIVA – DOMAĆA SARADNjA U 2016. GODINI