Projekti podrške Komisiji

Odnosi sa međunarodnim organizacijama

Bilateralna saradnja – Protokoli o saradnji

Konferencije, seminari, radionice


PROJEKTI PODRŠKE KOMISIJI

OLYMPUS DIGITAL CAMERATokom 2016. godine okončan je Program sveobuhvatne obuke i podrške zaposlenima u Komisiji. U saradnji sa Centrom za liberalno–demokratske studije (CLDS) i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), Komisija je nastavila na implementaciji projekata koji se u osnovnim elementima oslanjao na sledeće oblasti:

1) nabavka ekonometrijskog softvera i obuka zaposlenih u korišćenju tog programa

2) usavršavanje znanja za primenu forenzičkog softvera i izvođenje nenajavljenih uviđaja

3) definisanje i primena strategije odnosa Komisije s javnošću

4) seminari na temu ekonomske regulacije i grana koje su regulisane. Projekat je okončan Međunarodnom konferencijom na temu „Izgradnja institucionalnih kapaciteta nacionalnih tela za zaštitu konkurencije Jugoistočne Evrope“. Očekuje se da tokom 2017. godine bude objavljen zbornik radova sa ove konferencije.

Tvining projekat, kao jedan od vidova IPA podrške Evropske unije zemljama kandidatima za pristupanje EU, u fazi je odobrenja. Komisija je pripremila predlog aktivnosti čija se realizacija očekuje krajem 2017. godine. Komisija se, kada je u pitanju ovaj projekat, fokusirala na tri ključne oblasti:

dalja harmonizacija nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU;

efikasna primena i sprovođenje usklađenog zakonodavstva u oblasti konkurencije i

povećanje svesti o pravu i politici konkurencije među svim relevantnim akterima.

Projekat PERFORM sproveden je od strane predstavništva Helvetas Swiss Intercooparation SRB, u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike Republike Srbije, u periodu april – oktobar 2016. godine. Komisija je bila jedan od korisnika pomenutog Projekta. Osnovni cilj projekta je bio sprovođenje analize stanja konkurencije u sektoru postprodajnih usluga, koja obuhvata garancije, servisne usluge, promet i korišćenje rezervnih delova za motorna vozila i najprodavanije proizvode bele tehnike, kako bi se utvrdila struktura i odnosi između glavih tržišnih subjekata, njihova tržišna učešća i relativna snaga, a sve sa ciljem otkrivanja eventualnih slabosti tržišta, odnosno postojanja uslova za ispitivanje povrede konkurencije. Analiza je rezultirala nizom zaključaka i preporuka, koji su objavljeni na internet stranici Komisije, a na osnovu rezulata analize, biće pripremljena i uredba o uslovima za izuzeće od zabrane sporazuma koji se odnose na sektor motornih vozila, kojom će u srpsko zakonodavstvo biti transponovana Uredba Evropske komisije (EU) 461/2010.U okviru programa Japanske agencije za međunarodnu saradnju (Japan International Cooperation Agency-JICA), rukovodilac Sektora za ekonomske analize boravio je, u septembru 2016. godine, u Japanu, radi usavršavanja koje je organizovano u saradnji sa telom za zaštitu konkurencije Japana (Japan Fair Trade Commission – JFTC).

Plan usavršavanja obuhvatio je sve segmente prava i politike zaštite konkurencije, sa stanovišta uporedne prakse. Cilj ovog programa je bio unapređenje primene prava i politike konkurencije, kao i korišćenje stečenih znanja za efikasniju promociju konkurentskog okruženja na tržištima zemalja učesnica.

ODNOSI SA MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

davIako nije članica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Srbija ima značajno prisustvo na radionicama organizovanim u okviru Regionalnog centra za konkurenciju (RCC), koji je osnovan 2005. godine od strane OECD-a i mađarskog tela za zaštitu konkurencije. Predstavnici Komisije su tokom prethodnih godina prisustvovali pomenutim skupovima i dali doprinos kroz pisane materijale o slučajevima iz prakse Komisije, na osnovu kojih su dobijena mišljenja i preporuke eksperata iz drugih tela za zaštitu konkurencije. Tokom 2016. godine, Komisija je bila aktivna na seminarima organizovanim od strane RCC, kao što su „Pravila konkurencije i finansijski sektor” i „Osnovni koncepti i procedure iz domena prava konkurencije za zaposlene u telima za zaštitu konkurencije”. Učvršćivanje saradnje i dokaz poverenja prema Komisiji se ogleda i u tome da je pored velikog broja prijavljenih zemalja, rukovodstvo OECD-a poverilo organizaciju jednog od seminara u 2016. godini srpskoj Komisiji. Seminar je održan u poslednjoj nedelji septembra u Beogradu, više – u odeljku 9.4.. Komisija je, takođe, aktivna u projektima OECD-a čiji sekretarijat prikuplja podatke, analizira i pruža stručnu pomoć i u tom cilju organizuje seminare i radionice za zemlje regiona. U toku 2016. godine, Komisija je nastavila izradu i slanje stručnih tekstova o domaćoj praksi u oblasti prava i politike zaštite konkurencije, koji se objavljuju u elektronskom izdanju RCC-a.

Još jedan vid saradnje i razmene iskustava sa OECD-a ostvaren je i kroz aktivno učešće Srbije na 15. zasedanju OECD konferencije „Globalni forum o konkurenciji“, a koji je održan početkom decembra 2016. godine u Parizu. Za ovaj skup, koji okuplja predstavnike tela za zaštitu konkurencije iz celog sveta, Komisija je dala i svoj pisani doprinos ovom skupu, odnosno priloge za sesije „Mere u slučajevima povrede konkurencije“ i „Nezavisnost tela za zaštitu konkurencije – od zamisli do prakse“.

Predstavnik Komisije je, tom prilikom, usmeno branio stavove Komisije pred plenumom konferencije kao i u izdvojenim sesijama, čuo komentare kolega iz drugih tela za zaštitu konkurencije i akademskih institucija na navedene stavove i održao nekoliko bilateralnih sastanaka na marginama konferencije.

Veoma bliska saradnja sa Konferencijom UN za trgovinu i razvoj nastavljena je i u 2016. godini. Na poziv predstavnika UNCTAD-a, predstavnik Komisije za zaštitu konkurencije učestvovao je na 15. zasedanju Međuvladine grupe eksperata iz oblasti prava i politike konkurencije u Ženevi, u trajanju od 19.-21. oktobra 2016. godine. Međuvladina grupa eksperata iz oblasti prava i politike konkurencije je telo, uspostavljeno na osnovu određenih principa i pravila UN (United Nations Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles i Rules for the Control of Restrictive Business Practices, tzv. UN Set), sa zadatkom da prati njihovu primenu i sprovođenje. Godišnji skupovi ovog tela spadaju, pored skupova organizovanih od strane Međunarodne mreže za konkurenciju (ICN) i OECD-a, među najznačajnije na polju prava i politike zaštite konkurencije.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPored učešća na 15. zasedanju Međuvladine grupe eksperata iz oblasti prava i politike konkurencije u Ženevi, tokom kojeg je održan i 7. sastanak UNCTAD-ove Partnerske Platforme za istraživanje (Research Partnership Platform), Komisija je dala svoj pisani doprinos projektu pod nazivom ”Project on State and Competition Law”, koji sprovode New York University i University of New South Wales Faculty of Law, upravo uz podršku UNCTAD-ove Research Partnership Platform.

Komisija dugi niz godina učestvuje i na Sofijskom Forumu za konkurenciju koji organizuje ovo telo u saradnji sa UNCTAD-om. Sofijski Forum za konkurenciju (Sofia Competition Forum – SCF) oformljen je 2012. godine u Sofiji, kao rezultat zajedničke inicijative UNCTAD-a i bugarskog tela za zaštitu konkurencije. Služi prvenstveno kao neformalna platforma za tehničku pomoć, razmenu iskustava i konsultacije u domenu politike konkurencije i primene prava konkurencije, sa posebnim fokusom na područje Balkana.

Tokom 2016. godine, predstavnici Komisije su u dva navrata učestvovali i izlagali na radionicama u organizaciji SCF-a. U junu 2016. godine, predstavnici Komisije prisustvovali su osmom sastanku Foruma, na kojem su bili prisutni i Komesar za konkurenciju EU, g-đa Margarethe Vestager, predstavnici UNCTAD-a, nacionalnih tela za zaštitu konkurencije zemalja članica EU, Rusije, Japana, kao i predstavnici tela za zaštitu konkurencije iz regiona.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAU drugoj nedelji novembra, predstavnici Komisije učestvovali su na devetom okupljanju Foruma, čije su glavne teme bile cenovne zloupotrebe dominantnog položaja u sektoru energetike i telekomunikacija, i prezentacija izveštaja o „Uporednopravnom pregledu jurisdikcija koje učestvuju u radu Sofia Competition Forum-a u oblasti proceduralne pravičnosti” (”Comparative overview of the SCF competition regimes in the field of Procedural Fairness”). Bila je to još jedna prilika za ostvarenje dragocene razmene iskustava iz regiona i sveta, a na devetom forumu je predstavljeno i drugo izdanje publikacije Sofijskog foruma za konkurenciju (SCF Newsletter). U navedenom izdanju, objavljen je ekspertski članak Čedomira Radojčića, novoizabranog člana Saveta Komisije, kao i vesti o radu Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije, što dodatno doprinosi njenom angažovanju na širenju svesti o značaju zaštite konkurencije i transparentosti rada.

Međunarodna mreža za konkurenciju (ICN) je neformalna, globalna mreža tela za zaštitu konkurencije, koja okuplja i predstavnike nevladinog sektora, kao što su poslovna i akademska zajednica, advokatura i sl., sa prevashodnim fokusom na pitanja primene antimonopolskog prava i politike. Ukupan broj članica ove mreže prelazi 100, pri čemu u njenom radu učestvuju 104 nacionalna tela za zaštitu konkurencije.

Oktobra 2016. godine, Komisija je učestvovala u radionici posvećenoj unapređenju znanja o otkrivanju kartela (ICN Cartel Workshop), koju je i ove godine, 13-ti put za redom, organizovala Međunarodna mreža tela za konkurenciju (International Competition Network). Domaćin radionice održane u Madridu bilo je špansko telo za zaštitu konkurencije – Comision nacional de los mercados y la competencia. Tokom radionice, koja je, osim telima za zaštitu konkurencije, bila namenjena i stručnjacima iz nevladinog sektora, fokus je bio na strategijama za otkrivanje i istraživanje kartela, upoznavanju sa mogućim preventivnim delovanjem, kao i saradnji između tela za zaštitu konkurencije u domenu otkrivanja i sprečavanje pojave kartela.

Saradnja između Energetske zajednice i Komisije uspostavljena je na osnovu Deklaracije iz 2012. godine, kojom je osnovana Mreža za konkurenciju Energetske Zajednice. Ta Mreža je zamišljena kao platforma za razmenu iskustava tela za zaštitu konkurencije potpisnica Deklaracije i Sekretarijata Energetske zajednice, kao i za razvijanje dobre prakse u primeni propisa iz oblasti zaštite konkurencije na energetski sektor, sa ciljem približavanja praksi i pravu Evropske unije u ovom domenu.

medjunarodna-saradnja-2U toku 2016. godine nije održan sastanak Mreže za konkurenciju Energetske Zajednice, ali je Komisija aktivno sarađivala sa Sekretarijatom Energetske zajednice tako što je nadležnom ministarstvu (Ministarstvu rudarstva i energetike) dostavljala mišljenja i komentare na izveštaje i dopise Sekretarijata, uključujući i mišljenje na predlog izmena Ugovora o osnivanju Energetske zajednice. Osim toga, predstavnici Komisije su se sastali sa predstavnicima Sekretarijata da razmotre aktuelna pitanja od značaja za konkurenciju u sektoru energetike i pokazali svoju spremnost da se angažuju na ovom polju, a posebno u svetlu revidiranih Pravila Energetske zajednice o rešavanju sporova i prava koja po tom osnovu pripadaju zainteresovanim stranama. Tokom 2016. godine postignut je dogovor i o stažiranju zaposlenih u Stručnoj službi Komisije u Sekretarijatu Energetske zajednice u Beču tokom 2017. godine.

BILATERALNA SARADNjA – PROTOKOLI O SARADNjI

medjunarodna-saradnja-10Aprila 2016. godine, dr Miloje Obradović, predsednik Komisije i Blagoj Čurlinov, predsednik Komisije za zaštitu konkurencije Makedonije potpisali su Memorandum o međusobnom razumevanju i saradnji u oblasti zaštite konkurencije. Srpsko i makedonsko telo za zaštitu konkurencije time su napravili značajan iskorak ka evropskim standardima na polju prava i politike zaštite konkurencije, što čini bitan segment pregovaračkog procesa za pristupanje u punopravno članstvo Evropske unije, budući da je posredi strateški interes obe države.

Komisija ima potpisan Memorandum o razumevanju sa slovenačkim telom za zaštitu konkurencije – Javnom agencijom Republike Slovenije za varstvo konkurence, od 2013. godine. U toku 2016. godine, ova saradnja dodatno je unapređena kroz učestvovanje predstavnika Komisije na Danu konkurencije Slovenije, koji je održan u septembru 2016. godine. Glavna tema ovog skupa bili su izazovi u primeni Direktive o naknadi štete EU, koja je doneta u cilju bolje primene pravila konkurencije, kroz davanje prava oštećenim stranama da zahtevaju naknadu štete kao posledicu kršenja pravila konkurencije u nacionalnom zakonodavstvu. Takođe, bila je to i prilika za razmenu iskustava na polju sprovođenja politike zaštite konkurencije i zakonodavnog okvira, kao i unapređenje dalje saradnje. Predsednik slovenačkog tela za zaštitu konkurencije posetio je tokom septembra 2016. godine Komisiju za zaštitu konkurencije gde je sa predsednikom i članovima Saveta razmenio stavove o aktuelnim dešavanjima na polju politike zaštite konkurencije u regionu.

Memorandum o saradnji između rumunskog Saveta za zaštitu konkurencije i Komisije datira iz 2012. godine. Tokom 2016. godine, ova saradnja aktuelizovana je posetom predsednika rumunskog tela za zaštitu konkurencije, g-dina Bogdana Marijus Čiritoju (Bogdan Marius Chiritoiu), Komisiji, povodom obeležavanja deset godina njenog rada. Ovaj događaj bio je i priprema za bilateralni susret predstavnika dva tela, koji je održan u Rumuniji, u formi okruglog stola na kojem su razmatrane brojne teme od zajedničkog interesa, a posebno tretman podnosilaca inicijativa i „uzbunjivača”, slučajevi nameštenih javnih ponuda (bid rigging), karteli u oblasti sektora nafte i naftnih derivata i sektorske analize.

Komisiju je, juna 2016. godine, posetio potpredsednik Komisije za zaštitu konkurencije Grčke. Teme razgovora bile su razmena iskustava na polju zakonodavnog okvira i sprovođenja politike zaštite konkurencije, ali i unapređenje dalje saradnje ove dve institucije uz dogovor o daljim koracima u toj saradnji.

Predstavnici Komisije boravili su juna 2016. godine u Rimu, u trodnevnoj studijskoj poseti italijanskom telu za zaštitu konkurencije (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), organizovanoj u okviru programa podrške koju pruža „TAIEX“ – Biro za tehničku pomoć i razmenu informacija Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije. Cilj studijske posete bio je upoznavanje sa regulatornim okvirom prava konkurencije Republike Italije, unapređenje znanja i veština iz najvažnijih oblasti prava konkurencije, kao i upoznavanje sa najboljom praksom i karakterističnim slučajevima italijanskog tela za zaštitu konkurencije.

medjunarodna-saradnja-12Tradicionalno dobra saradnja Komisije i austrijske Savezne uprave za zaštitu konkurencije, koja je formalno uspostavljena Memorandumom o saradnji iz 2010. godine, nastavljena je i u 2016. godini. Na poziv generalnog direktora austrijskog tela za zaštitu konkurencije, dr Teodora Tanera, organizovan je bilateralni susret u Beču, tokom kojeg su razmotreni planovi za nastavak saradnje između dve institucije, regionalne inicijative na planu širenja znanja i ujednačavanju prakse po pitanju prava i politike konkurencije u Evropskoj uniji, kao i aktuelne teme kojima se trenutno bave austrijsko i srpsko telo za zaštitu konkurencije.U svrhu unapređenja odnosa, dogovoreno je da u narednom periodu, zaposlenima u Komisiji, kolege iz Austrije održe trening i simulaciju nenajavljenog uviđaja, što će omogućiti sticanje novih veština u korišćenju ovog veoma važnog alata za prikupljanje podataka i informacija koji koriste sva razvijena tela za zaštitu konkurencije.

Komisija je u toku 2016. godine intenzivirala saradnju sa Ambasadom Velike Britanije. Na bilateralnim sastancima, konstatovano je da prenošenje dobre prakse i bogatog iskustva britanskih stručnjaka, posebno iz britanskog tela koje ima ovlašćenja na polju konkurencije (Competition and Markets Authority), može predstavljati dragocenu podršku Komisiji u budućem radu. Razgovarano je i o drugim vidovima podrške, kroz razmenu instrumenata za zastupanje politike konkurencije i poboljšanja kako regulative, tako i opšteg ekonomskog okruženja u Republici Srbiji, imajući u vidu da su ciljevi zaštite konkurencije upravo ekonomski napredak i dobrobit društva.

Saradnju sa Japanom, Komisija realizuje kroz saradnju sa različitim institucijama- pre svega, sa Ambasadom Japana u Srbiji i sa Japanskom Agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). U toku 2016. godine, ova saradnja je obeležena i posetom Komisiji delegacije Ambasade, predvođenom prvim sekretarom Ambasade, g-dinom Kanom Jošifumijem (Kanno Yoshifumi). Pored navedenog, u organizaciji Japanske Agencije za međunarodnu saradnju, predstavniku Komisije omogućeno je učešće na tronedeljnom stručnom usavršavanju u Japanu u septembru 2016. godine i to u saradnji sa telom za zaštitu konkurencije Japana (Japan Fair Trade Commission – JFTC).

Komisija je započela razgovore o mogućnostima saradnje i sa SAD. Predstavnici Komisije imali su priliku da požele dobrodošlicu novom ekonomskom timu Ambasade, koji predvodi šef Ekonomskog sektora Ambasade, Karolajna Hajdia (Carolina Hidea), kao i da isti upoznaju sa aktuelnim pitanjima politike zaštite konkurencije i aktivnostima Komisije u okviru procesa pristupanja EU. Takođe, razmotrena je mogućnost daljeg jačanja stručne i edukativne podrške Komisiji kroz projekte u oblasti politike konkurencije, organizaciju seminara, gostujućih predavanja, konferencija, zajedničkih studijskih programa o politici konkurencije i slično.

KONFERENCIJE, SEMINARI I RADIONICE

medjunarodna-saradnja-9Povodom Dana konkurencije i obeležavanja deset godina rada, Komisija je 12. aprila 2016. godine organizovala međunarodnu konferenciju posvećenu politici zaštite konkurencije. Na stručnom delu konferencije, pred oko 120 gostiju, izlaganja su imali Teodor Taner, predsednik austrijskog tela za zaštitu konkurencije, Vilijam Kovačić, profesor Univerziteta Džordž Vašington, Hasan Kakaja, bivši direktor sektora za politiku konkurencije i zaštitu potrošača Konferencije UN za trgovinu i razvoj, Bogdan Marius Čiritoju, predsednik Saveta za konkurenciju Rumunije, Jana Mikhailova, predsednica Borda direktora Saveta stranih investitora u Srbiji, Mladen Cerovac, predsednik Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) i Andrej Kaševarov, zamenik predsednika Federalne antimonopolske službe (FAS) Ruske Federacije. Konferenciji su prisustvovali zvaničnici regulatornih tela u Srbiji, predstavnici Skupštine i Vlade Srbije, Delegacije EU u Srbiji, ambasada, naučnih ustanova, privrednih komora, advokatskih kancelarija i poslovih udruženja.

medjunarodna-saradnja-11Početkom juna 2016. godine Komisija je bila domaćin još jednog međunarodnog skupa. U saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i uz tehničku podršku Centra za liberalno-demokratske studije, organizovana je međunarodna konferencija „Institucionalna izgradnja nacionalnih tela za zaštitu konkurencije u Jugoistočnoj Evropi“. Konferenciju su otvorili predsednik Komisije dr Miloje Obradović, direktor EBRD za Srbiju Daniel Berg i Tanja Miščević, šef Pregovaračkog tima sa EU. Na trodnevnom skupu bilo je preko 150 učesnika iz nacionalnih tela za zaštitu konkurencije Jugoistočne Evrope, predstavnika međunarodne i domaće stručne javnosti, privrede i advokature. Panelisti su bili dr Rasel Pitman iz Ministarstva pravde SAD, Lorenco Kjari iz Evropske banke za obnovu i razvoj, Gregor Langus iz Evropske komisije, kao i članovi Saveta i zaposleni u Komisiji.

U septembru 2016. godine, Komisija je bila domaćin tradicionalnog, prestižnog seminara Regionalnog centra OECD-a za konkurenciju. Tema ovog skupa, na inicijativu Komisije, bila je kako unaprediti kulturu konkurencije, javno zastupanje politike konkurencije i procena efikasnosti politike konkurencije u regionu Jugoistočne Evrope. Na seminaru je prisustvovalo preko 30 učesnika iz 21 tela za zaštitu konkurencije zemalja regiona, Evropske unije i Evroazijskog područja, a glavni panelisti su bili: Sabina Zigelski (Sabine Zigelski) ekspert OECD-a za zaštitu konkurencije, Šarunas Kesarauskas (Šarunas Keserauskas) predsedavajući Saveta za zaštitu konkurencije Litvanije i Kaj Vajdner (Kay Weidner). Kao eksperti na ovom skupu bili su zastupljeni i zaposleni u Komisiji.

Prvog i drugog dana seminara predstavljeni su metodi koje tela za konkurenciju primenjuju kako bi unapredili kulturu konkurencije, analiziran je hipotetički slučaj predstavljanja medijima mera zaštite konkurencije, koje su izrečene učesnicima kartela, kao i efekti kampanja posvećenih unapređenju znanja šire javnosti o pitanjima politike zaštite konkurencije koje sprovode institucije za zaštitu konkurencije zemalja učesnica seminara. Treći dan konferencije bio je posvećen instrumentima za praćenje tržišta (sektorske analize, studije, hipotetički slučajevi, izveštaji, istraživanja i sl.) sa ciljem otkrivanja eventualnih slabosti tržišta, odnosno postojanja uslova za povrede konkurencije. Svoja iskustva izložili su predstavnici Litvanije, Nemačke, Ukrajine, Rumunije i Srbije.

Seminar u organizaciji Regionalnog centra za konkurenciju – OECD-a i mađarskog tela za zaštitu konkurencije, održan u Budimpešti u maju 2016. godine na temu „Razmena informacija“ bila je prilika za dodatno usavršavanje zaposlenih u Komisiji.

medjunarodna-saradnja-1Komisija za zaštitu konkurencije uzela je učešća na 14. godišnjoj konferenciji Udruženja ekonomista iz oblasti politike konkurencije (Association of Competition Economics – ACE), održanoj u Amsterdamu oktobra 2016. godine, tokom koje je razmatran nemali broj slučajeva iz prakse evropskih organa za zaštitu konkurencije. Boravak u Holandiji iskorišćen je i radi učešća na konferenciji koju je organizovalo holandsko telo za potrošače i tržišta (Netherlands Authority for Consumers and Markets – ACM), a u čast desetogodišnjice rada Sektora za ekonomske analize.

Na poziv Federalne antimonopolske službe Ruske Federacije, Komisija je prisustvovala ,,Ruskoj nedelji konkurencije” u Moskvi. Moto ove manifestacije, ali i tema plenarne sednice bila je „Nova stvarnost. Novi izazovi. Nova politika konkurencije.“ Na marginama trodnevne konferencije, delegacija Komisije imala je i veoma koristan bilateralni sastanak sa potpredsednikom Federalne antimonopolske službe Ruske Federacije, Anatolijem Golomolzinom, o unapređenju odnosa i saradnji srpskog i ruskog tela za zaštitu konkurencije. Inače, Komisija i Federalna antimonopolska služba Ruske Federacije potpisale su Sporazum o saradnji u oblasti politike konkurencije decembra 2012. godine, nakon čega je usledio niz obuka, seminara i studijskih poseta koje su intenzivirale saradnju ova dva tela i učinile je sadržajnijom.

Komisija je učestvovala novembra 2016. godine na TAIEX regionalnoj Radionici organizovanoj u Podgorici u okviru projekta Evropske komisije za jačanje institucionalnih kapaciteta država Zapadnog Balkana, pri čemu je suorganizator Radionice bila Agencija za zaštitu konkurencije Crne Gore (AZZK). Radionica je bila posvećena unapređenju i intenziviranju saradnje tela za zaštitu konkurencije u regionu Zapadnog Balkana, te su joj prisustvovali predstavnici tela za zaštitu konkurencije Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije i Crne Gore, kao i eksperti iz brojnih zemalja koji su sa učesnicima podelili svoja iskustva.

Decembra 2016. godine, na poziv Agencije za borbu protiv korupcije, Komisija je uzela učešća na konferenciji „Saradnja Agencije za borbu protiv korupcije sa državnim institucijama u borbi protiv korupcije“, a povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Upravo je održani skup bio prilika za predstavljanje aktivnosti koje Komisija svakodnevno preduzima, rukovođena svojim zakonskim ovlašćenjima.