Политика заштите конкуренције је претходних година, захваљујући свеприсутној глобализацији, превазишла националне оквире. У том смислу, најбоље светске праксе, институти и правила која су се показала ефикасна у правним системима многих земаља, предмет су великог интересовања Комисије. Проширивање сарадње како на билатералном, тако и мултилатералном плану веома утиче на квалитет и ефикасност Комисије, а самим тим и на квалитет тржишних слобода, степен конкуренције и могућност уласка нових играча на тржиште, што све опредељује конкурентност привреде на даљи економски раст и привлачење страних инвестиција.

11.1. ОДНОСИ СА МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Комисија интензивно сарађује са међународним и регионалним организацијама и форумима и даје свој допринос, како кроз учешће представника Комисије на скуповима тих организација и форума и у поступку усаглашавања њихових предлога, тако и путем давања писаних прилога и информација на одабране теме из области заштите конкуренције у Републици Србији. Комисија континуирано обезбеђује и усавршавање својих кадрова путем учешћа запослених у програмима обуке поменутих организација.

UNCTAD

Сарадња Комисије са Конференцијом Уједињених нација за трговину и развој (UNCTAD) интензивирана је у 2018. години. Поред већ традиционалног позива UNCTAD-а за учешће представника Комисије на заседању Међувладине групе експерата из области права и политике конкуренције у Женеви, који спада међу најзначајније на пољу права и политике заштите конкуренције, Комисија је ове године активно учестовала у раду групе UNCTAD-а за дискусију о међународној сарадњи и будно прати ток иницијативе која је настала под њеним окриљем. Такође, Комисијa је током 2018. године дала и свој писани допринос истраживању UNCTAD-а под називом “Survey: obstacles to international cooperation in specific cases“.

ICN

Комисија је активан члан Mеђународне мреже за конкуренцију (ICN). Иако није реч о међународној организацији у формалном смислу, већ о неформалној мрежи тела за заштиту конкуренције, имајући у виду њен задатак и фокус на питања примене права и политике заштите конкуренције, као и састав (велики број националних тела за заштиту конкуренције и представника невладиног сектора, као што су пословна и академска заједница, адвокатура и сл.), сарадња са ICN-ом поставља се као неопходност сваког тела за заштиту конкуренције које тежи потуној информисаности и учешћу у модерним тенденцијама у праву и политици конкуренције.

Током 2018. године, представници Комисије су учествовали на готово свим ICN семинарима који су одржани путем интернета (webinara-има), а у складу са могућностима и на радионица. Октобра 2018. године, радионица ICN-а, одржана у Израелу, а која се тицала откривања картела представљала је драгоцену прилику за размену искустава из тако значајног домена спровођења политике заштите конкуренције у свету.

Поред наведеног, Комисија је другу годину за редом добила посебно признање од стране ICN-а и Светске банке, за стручни рад на конкурсу расписаном под називом „Заступање политике конкуренције 2017 – 2018: Премошћавање јаза кроз заступање политике конкуренције: микроекономске политике, макроекономске импликације“, у оригиналу: “The 2017 – 2018 Competition Advocacy Contest: Closing the gap through competition advocacy: microeconomic policies, macroeconomic implications“. На такмичењу се надметало преко 50 радова из 30 јурисдикција широм света у четири категорије, а чланак представника Стручне службе Комисије, такмичио се у оквиру једне од понуђених категорија – „Creating Markets for private sector development“. Поред Србије, једина европска земља добитник је била Велика Британија, у категорији “Prompting structural reforms in key sectors“.

OECD

У 2018. години, Комисија је наставила интензивну сарадњу са Организацијом за економску сарадњу и развој (Organisation for Economic Cooperation and Development- OECD). Иако Република Србија није чланица OECD-а, Комисија даје свој допринос активностима ове организације на више начина: путем размене искустава на високом нивоу током годишње конференције OECD-а „Глобални форум о конкуренцији“, затим, путем учешћа представника Комисије на бројним семинарима и радионицама Регионалног центра за конкуренцију (RCC), који је основан 2005. године од стране OECD-а и мађарског тела за заштиту конкуренцију и путем достављања писаних прилога и одговора на питања која се тичу заштите конкуренције у Републицији Србији.

У циљу размене најбоље праксе и искустава, представници Комисије узели су активно учешће на једној од најпрестижнијих конференција у области заштите конкуренције, 17. конференцији OECD-а „Глобални форум о конкуренцији“, крајем новембра 2018. године у Паризу. За овај скуп, који окупља представнике тела за заштиту конкуренције и високе званичнике других институција из целог света, Стручна служба Комисије доставила је и свој писани допринос, односно прилоге на теме: „Захтеви за информације: предности и изазови“ и „Регионални споразуми у области конкуренције: предности и изазови“.

Током 2018. године, представници Комисије присуствовали су и представљању публикације OECD-а Преглед конкурентности југоисточне Европе у 2018. години, чију је израду, у делу који се односи на заштиту конкуренције у Републици Србији (законска решења и преглед праксе), потпомогла Стручна служба Комисије.

Као и претходних година, представници Комисије учествовали су на семинарима и скуповима у организацији Регионалног центра за конкуренцију и дали свој допринос кроз презентацију случајева из праксе Комисије. Посебно се издвајају семинари Регионалног центра за конкуренцију на следеће теме:

• „Алати за откривање картела“, који је одржан у Будимпешти у марту 2018. године,
• „Уводни семинар- основни концепти и процедуре из домена права конкуренције”, који је одржан у Будимпешти у мају 2018. године, и
• „Испитивање концентрација”, који је одржан у Тирани, Албанија у јуну 2018. године.

ЕНЕРГЕТСКА ЗАЈЕДНИЦА

Комисија је, у току 2018. године, наставила активну сарадњу са Енергетском заједницом, преко надлежног министарства Републике Србије (Министарства рударства и енергетике), којем је у више случајева доставила мишљења и коментаре са аспекта конкуренције на извештаје и дописе Секретаријата, укључујући мишљења на Извештаје Енергетске заједнице о спровођењу меких мера, годишње Извештаје о раду, на предлоге измена Уговора о оснивању Енергетске заједнице и слично. Република Србија је потписница Уговора о оснивању Енергетске заједнице, а Министарство рударства и енергетике учествује у преговарачком поступку и спровођењу тог уговора на међународном нивоу. Сарадња између Енергетске заједнице и Комисије успостављена је на основу Декларације из 2012. године, којом је основана Мрежа за конкуренцију Енергетске заједнице, замишљена као платформа за размену искустава тела за заштиту конкуренције потписница Декларације и Секретаријата Енергетске заједнице, као и за развијање добре праксе у примени прописа из области заштите конкуренције на сектор енергетике, са циљем приближавања пракси и праву ЕУ у овом домену.

ЗАЈЕДНИЧКО ЕВРОПСКО ВАЗДУХОПЛОВНО ПОДРУЧЈЕ

Сарадња Комисије са Директоратом цивилног ваздухопловства Републике Србије и представницима Европске комисије, у контексту испуњења обавеза Републике Србије по основу Мултилатералног споразума о успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја, успостављена је 2010. године и поново актуелизована у марту 2017. године. Мултилатерални споразум о успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја потписан је, у име Владе Републике Србије, 2006. године, а ратификован од стране Народне скупштине Републике Србије 2009. године. Овим Споразумом, Република Србија је преузела обавезу да усагласи националне прописе са прописима Европске заједнице у одређеним областима, као што су ваздухопловна безбедност, управљање ваздушним саобраћајем, либерализација ваздухопловног тржишта и сл. Споразум садржи и правила која се односе на конкуренцију у поменутим областима, али истовремено предвиђа примену других споразума појединих уговорних страна, уколико су њима обухваћена правила конкуренције (као што је случај са споразумима о придруживању). Но, како је Споразум мултилатералне природе и садржи одредбе о конкуренцији, Комисија је у два наврата, за потребе експертског тима Европске комисије, доставила Директорату податке који се односе на систем заштите конкуренције у Републици Србији, са прегледом важећег законодавства, као и поступака које је Комисија окончала у сектору авијације. У контексту претходно изнетог, 2018. године представник Комисије узео је учешће на семинару „TAIEX“ који је организован у сарадњи одељења Генералног директoрата Европске комисије за европску суседску политику и преговоре о проширењу и Агенције за цивилно ваздухопловство Црне Горе. На семинару у Подгорици презентовано је свеобухватно знање и размењене су најбоље праксе у вези са имплементацијом aquis communautaire који се односи на конкуренцију, државну помоћ и јавне обавезе у сектору ваздушног саобраћаја.

EBRD

Ослањајући се на позитивна искуства у сарадњи са Европском банком за обнову и развој- EBRD, Комисија је наставила интензивну сарадњу са овом међународном институцијом. Осим активних пројеката, који подразумевају техничку помоћ, помоћ у стицању академских знања и слично, током 2018. године објављен је зборник радова са међународне конференције на тему Изградње институционалних капацитета тела за заштиту конкуренције у региону југоисточне Европе у 2016. години.

CEFTA

И у 2018. години, за потребе спровођења пројекта Секретаријата CEFTA и израде извештаја под називом Implementation Status of Competition and State Aid, Комисија је дала допринос и доставила релевантне податке, превасходно у делу спровођења политике заштите конкуренције и актуелне праксе, а у складу са интересима Републике Србије као државе чланице. Комисија је, такође, у више наврата дала своје коментаре на предлоге проширења сарадње у оквиру споразума CEFTA, како надлежном министарству, тако и Секретаријату CEFTA.

СТО
Комисија је активна и у сарадњи са Светском трговинском заједницом, у делу који се односи на конкуренцију. Тако је, на позив СТО представник Комисије ове године присуствовао семинару под називом „Тематски семинар о политици конкуренције, трговини и развоју: преглед практичног иксуства са постојећим споразумима СТО“ који се одржао у Женеви. Стручњаци из тела за заштиту конкуренције, из различитих делова света, имали су прилику да упознају и утврде где се њихово тело “налази“ у смислу рејтинга, независности и овлашћења.

11.2. БИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА

Комисија континуирано ради на унапређењу сарадње тела за заштиту конкуренције, њиховом повезивању и успостављању блиских односа који ће, поред осталог, унапредити делотворност рада и ефективну примену права конкуренције.

Албанија

Сарадња Комисије са албанским телом за заштиту конкуренције је, након неколико година, обновљена крајем 2017. године. Активности на унапређењу комуникације два тела настављени су и у 2018. години. Делегација тела за заштиту конкуренције Албаније, предвођена председницом тела Јулијаном Латифи била је присутна на међународној конференцији коју је Комисија организовала поводом Дана конкуренције. Председница Латифи узела је активно учешће и на панелу који је био посвећен регионалној сарадњи. Комисија, заједно са колегама из Албаније тренутно активно ради на припреми Меморандума о сарадњи, а који би требао додатно да учврсти сарадњу два тела.

Аустрија

Комисија има потписан Меморандум о сарадњи са aустријском Савезном управом за заштиту конкуренције, који датира из 2010. године. Од тада, ова сарадња постаје све ближа, посебно имајући у виду богато искуство и ефикасност у раду аустријског тела за конкуренцију. Представници Аустрије били су гости Комисије на међународној конференцији Дан конкуренције 2018, што је била и прилика за договоре о наставку сарадње два тела. Обзиром да су експерти аустријског тела активно укључени у пројекат ИПА 2014, а који ће се спроводити почевши од 2019. године, планирано је проширење заједничких активности који могу, имајући у виду богато искуство аустријских колега у области примене политике заштите конкуренције, бити од користи.

Босна и Херцеговина

Са Конкуренцијским савјетом Босне и Херцеговине, Комисија има потписан Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи из 2009. године. Током претходног периода, та сарадња је актуелизована кроз више сусрета на међународним конференцијама и, посебно, кроз билатералне посете. Од посебне је важности чињеница да су оба тела изразила жељу за проширењем сарадње, дефинисане Меморандумом из 2009. године, и спремност на улагање напора у унапређење институционалног и законског оквира политике заштите конкуренције у региону.
Бугарска
Бугарско тело за заштиту конкуренцију организовало је током 2018. године Европски дан конкуренције, обзиром да је Бугарска у једном делу године била председавајућа Европском унијом. Овом догађају присуствали су високи представници преко 50 тела за заштиту конкуренције Европе, а међу њима и Србије. Председник Комисије др Милоје Обрадовић искористио је овај догађај за разговоре са домаћинима, председницом и члановима Савета бугарског тела, као и са европском комесарком за конкуренцију Маргарет Вестагер.

Јапан

Сарадњу са Јапаном, Комисија реализује кроз сарадњу са различитим институцијама пре свега, са Амбасадом Јапана у Београду и са JICA-ом. У току 2017. године, ова сарадња је потврђена кроз радне контакте са амбасадом, као и путем учешћа представника Стручне службе Комисије, на програму тронедељног стручног усавршавања при телу за заштиту конкуренције Јапана (JFTC), у организацији JICA-е. Јапан је ове године био и гост домаћин Дана конкуренцијем а Kомисија је, у сарадњи са Амбасадом Јапана, JFTC и JICA организовала тренинг сесије на тему тренутних и будућих изазова Јапана у борби против картела и намештања јавних набавки.

Ове тренинг сесије за циљ су имале стицање нових знања не само запослених у Комисији за заштиту конкуренције, већ и представника других институција, као и стручне јавности о добрим светским праксама у примени политике заштите конкуренције.

Република Кореја

Поред већ традиционалне сарадње са напред наведеним телима за заштиту конкуренције, 2018. годину је обележило додатно унапређење сарадње са амбасадом Републике Кореје у Београду, као и са колегама из корејског тела за заштиту конкуренције (KFTC). Имајући у виду богато искуство корејског тела и значајне резултате постигнуте на пољу заштите конкуренције, Комисија је била позвана да пошаље једног свог представника на десетодневни тренинг и тако, као прво тело за заштиту конкуренције у региону, учествује у врло квалитетном програму додатне едукације тела за заштиту конкуренције Републике Кореје.

Румунија

Меморандум о сарадњи између румунског Савета за конкуренцију и Комисије датира из 2012. године. Током претходне три године ова сарадња је унапређења. Одржане су заједничке радионице, размењивани стручњаци. Током 2018. године у Београду су, током Дана конкуренције, боравиле колеге из тела за заштиту конкуренције Румуније. Очекује се да у 2019. години, када је Румунија земља председавајућа ЕУ, сарадња два тела буде додатно интензивирана, посебно у контексту искустава Румуније у припреми поглавља који се односи на конкуренцију у процесу придруживања ЕУ.

Експерти румунског тела биће активни учесници и на Твининг пројекту које ће водити италијанско тело за заштиту конкуренције.

Руска Федерација

Комисија и Федерална антимонополска служба Руске Федерације (ФАС) потписале су децембра 2012. године Споразум о сарадњи у области политике конкуренције. Након тога, из године у годину, сарадња између два тела за заштиту конкуренције се наставља кроз низ обука, семинара и студијских посета које ову сарадњу обогаћују и чине садржајнијом. У априлу 2018. године, два представника ФАС-а учествовала су на Дану конкуренције Комисије и тиме допринела квалитету и међународном карактеру овог догађаја. У септембру 2018. године, Комисија је, на позив ФАС-а, учествовала на традиционалној „Руској недељи конкуренције“, у Розу Хутор (у близини Сочија). У четвородневној посети представници Комисије, између осталог, упознали су се са Нацртом инструментарија за међународну сарадњу који се односи на спречавање рестриктивних пословних пракси транснационалних корпорација и прекограничног кршења правила конкуренције.

Савезна Република Немачка

Комисија нема потписан споразум о сарадњи са савезним телом за заштиту конкуренције Немачке (Bundeskartellamt), али се у току 2018. године додатно ангажовала на јачању ове сарадње. У марту 2018. године, представници Комисије учествовали су на међународној конференцији у Бону, коју је организовао Bundeskartellamt .Том приликом организована је панел дискусија на тему „Политика заштите конкуренције у глобализованом и дигитализованом свету – изазови за данас и сутра.

Словенија

Mеморандум о разумевању Комисије са словеначким телом за заштиту конкуренције, Javnom agencijom Republike Slovenije za varstvo konkurence, датира из 2013. године. Представници тела за заштиту конкуренције традиционално су гости Комисије на конференцијама, поводом Дана конкуренције. Током конференције одржане априла 2018. године, председник тела за заштиту конкуренције Словеније имао је запажено учешће на једном од панела Конференције посвећеном регионалној сарадњи. Као и претходних година, представници Комисије учествовали су на Дану конкуренције Словеније, који је одржан Љубљани у септембру 2018. године. То је била прилика да се потврди добра сарадња са словеначким телом за заштиту конкуренције.

Турска

Током конференције организоване поводом Дана конкуренције Републике Србије, априла 2018. године је потписан и Меморандум о сарадњи у области заштите конкуренције између Комисије и тела за заштиту конкуренције Турске (Rekabet kurumu). Меморандум су пописали председник Комисије др Милоје Обрадовић и Омер Торлак председник тела за заштиту конкуренције Турске.

Потписивањем овог документа отворена је могућност интензивиања сарадње између два тела.

Хрватска

Још један пример добре сарадње у региону представљен је сарадњом са хрватским телом за заштиту конкуренције АЗТН-ом, са којим Комисија има потписан споразум о сарадњи из 2013. године. На позив овог тела, у септембру 2018. године, представници Комисије учестовали су на међународној конференцији у организацији АЗТН-а под називом „Размјена информација међу конкурентима, договори о цијенама или елементима цијене – улога струковних удружења и комора“ која је организована у Загребу, Председник АЗТН-а учестовао је, као панелиста на међународној конференцији поводом Дана конкуренције у Београду. Сусрети са колегама из Хрватске током бројних међународних догађаја такође су утицали на унапређење сарадње две институције.

Један од значајних новитета у раду Комисије јесте успостављање ближе сарадње са страним дипломатским представништвима у Републици Србији, ради јачања доприноса развоју постојећег привредног амбијента и интензивирања размене искустава на пољу заштите конкуренције са другим телима за заштиту конкуренције из света. Тако је у 2018. години, Комисија одржала више састанка и сусрета са представницима амбасада и иностраних привредних удружења са седиштем у Републици Србији.

Aктивности Комисије на унапређењу привредног амбијента у Републици Србији, а посебно оне везане за процес преговора у оквиру Поглавља 8: Политика заштите конкуренције – биле су главна тема сусрета председника Комисије др Милоја Обрадовића и Азре Иковић из Директората за суседску политику и преговоре о проширењу ЕУ.
О овим темама, али и плановима Комисије, који за циљ имају унапређење и промоцију политике заштите конкуренције председник Комисије је током године више пута разговарао и са шефом Делегације ЕУ у Србији њ.е. Семом Фабрицијем.
Председник др Милоје Обрадовић састао се и са амбасадором Јапана у Србији њ.е. Ђунићи Марујамом. Председник Комисије је Његовој екселенцији представио надлежности и упознао га са активностима, као и плановима Комисије за заштиту конкуренције, који за циљ имају унапређење и промоцију политике заштите конкуренције у Србији. Председник Комисије се, овом приликом, захвалио Амбасади Јапана у Београду на досадашњој подршци раду Комисије. Обзиром да је Јапан био гост домаћин на Дану конкуренције 2018. сарадња је у пуној мери унапређена.

Комисију је посетио и високи званичник Јапанске JFTC Хироши Јамада. Том приликом, наглашена је потреба да се сарадња продубљује, како кроз програме техничке помоћи, тако и кроз размену стручњака из области политике заштите конкуренције.

Гост Комисије био је и амбасадор Републике Кореје у Србији њ.е. Деђонг Јуа. Амбасадор Републике Кореје је, овом приликом, изразио жељу за проширењем већ успостављене сарадње на свим нивоима са Комисијом, а која је започета претходне године организовањем изузетно посећене радионице о примени покајничког програма у Републици Кореји.

Председник Комисије др Милоје Обрадовић примио је у просторијама Комисије и нову директорку Европске банке за обнову и развој (EBRD) за Западни Балкан, Жужану Харгитај. Том приликом је констатована квалитетна сарадња између ове међународне институције и Комисије, као и спремност EBRD унапређењу и даље подршке реформама у сегменту политике заштите конкуренције.

Делегација Комисије, на челу са председником др Милојем Обрадовићем и чланом Савета Чедомиром Радојчићем била је гост посебног панела Америчке привредне коморе посвећеног унапређењу правног оквира политике заштите конкуренције. О важности ове сарадње сведочи чињеница да је Америчка привредна комора водећа пословна асоцијација у земљи која броји више од 190 америчких, међународних и локалних компанија чланица, које послују у оквиру 18 различитих сектора, при чему вредност инвестиција које су компаније чланице уложиле у земљу износи више од 14 милијарди евра.

11.3. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ И СЕМИНАРИ

Комисија је, поводом Дана конкуренције, организовала међународну конференцију “Нова агенда за конкуренцију”.

Конференцију су, уводним излагањима, отворили председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић, потпредседник Владе Републике Србије и министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић, генерални секретар Председника Републике Србије Никола Селаковић, шеф Делегације ЕУ у Србији, њ.е. Сем Фабрици и амбасадор Јапана, њ.е. Ђунићи Марујама. Скупу је присуствовао и министар државне управе и локалне самопуправе Бранко Ружић.

Ове године, земља почасни гост конференције био је Јапан.

У оквиру конференције одржана су два панела „Нова агенда за регион“ и „Конкуренција у дигиталном свету“. Током првог панела „Нова агенда за регион“, који је модерирао председник Комисије др Милоје Обрадовић, челни људи регионалних тела за заштиту конкуренције су говорили о изазовима са којима се сучавају у настојању да обезбеде фер услове пословања на тржишту. На панелу су учествовали председници тела за заштиту конкуренције Словеније, Хрватске, Македоније, Албаније, Турске као и представница ЕК задужена за преговоре у вези Поглавља 8, Камелија Грозеа Кнут.

Николас Банашевић из ЕК је водио други панел „Конкуренција у дигиталном свету“ и са другим учесницима дискутовао о изазовима које доносе нове дигиталне технологије и нови начини пословања за заштиту конкуренције. На другом панелу су учествовали некадашњи шеф огранка UNCTAD-а за конкуренцију професор Хасан Какаја, директор JFTC Казухиро Хара, руководилац Сектора за економске анализе Комисије др Синиша Милошевић, члан Савета Комисије за заштиту конкуренције Румуније Ласло Гјерко и представник Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) и оснивач компаније „Оса рачунарски инжињеринг“, Жељко Томић.
Kомисија је, у сарадњи са Амбасадом Јапана, JFTC-ом и ЈICA-ом, организовала тренинг сесије на тему тренутних и будућих изазова Јапана у борби против картела и намештања јавних набавки.
Ове тренинг сесије за циљ су имале стицање нових знања не само запослених у Комисији за заштиту конкуренције, већ и представника других институција, као и стручне јавности о добрим светским праксама у примени политике заштите конкуренције.

О законодавном оквиру и пракси Јапана у области заштите конкуренције говорила је и професорка Ариса Вакабајаши са Комазава универзитета – из Токија и Хидејуки Шимозу из Сектора за међународне послове JFTC-а, тела које важи за једно од најефикаснијих институција у креирању и спровођењу политике заштите конкуренције у свету.

Комисија и НАЛЕД организовали су конференцију на којој су представљени резултати прве фазе секторске анализе тржишта малопродаје хране, пића и дуванских производа у Републици Србији, коју је израдила Комисија.

Уводна излагања на конференцији одржаној у Скупштини града Београда имали су председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић, државна секретарка у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Весна Ковач и Владимир Чупић, председник Савеза за храну и пољопривреду НАЛЕД-а, директор представништва Атлантик групе.

Анализу је представила Александра Равић из Сектора за економске анализе Комисије. Након представљања резултата анализе одржана је и панел сесија, на којој је разговарано о перспективама тржишта малопродаје у Србији, а на којој су учествовали др Синиша Милошевић, руководилац Сектора за економске анализе у Комисији за заштиту конкуренције, Бојана Амановић из Министарства трговине, туризма и телекомуникација, др Горан Петковић, редовни професор Економског факултета у Београду и Горан Ковачевић, Савез за фер конкуренцију НАЛЕД-а.

11.4. ПРОЈЕКТИ ПОДРШКЕ КОМИСИЈИ

У току 2018. године, Комисија је наставила са спровођењем активности и интензивним ангажманом на пројектима које је конципирала и који су јој одобрени у претходној години.
Тако су успешно финализовани преговори са одабраним Твининг партнером, италијанским телом за заштиту конкуренције, за реализацију пројекта „Даљи развој заштите конкуренције у Републици Србији“, финансираним из ИПА средстава ЕУ. Овај пројекат има три кључне компоненте, усмерене на: 1) даљу хармонизацију националног законодавства са правним тековинама ЕУ; 2) ефикасну примену и спровођење усклађених правила о заштити конкуренције, и 3) повећање свести о праву и политици конкуренције међу свим релевантним актерима. Имајући у виду да је Комисија крајњи, али не и једини корисник овог пројекта, очекује се да ће његовом реализацијом бити остварени значајни помаци у разумевању, поштовању и примени правила конкуренције и од стране судова, регулaторних тела, учесника на тржишту и њихових удружења. Ово је посебно значајно у контексту подизања капацитета српске привреде путем јачања тржишне конкуренције, што представља битан фактор за приступање ЕУ.

За разлику од Твининг пројекта, чији је почетак имплементације почетком 2019. године, двогодишњи пројекат који је Комисији одобрен од стране амбасаде Краљевине Норвешке у Београду, а финансира Министарство иностраних послова Краљевине Норвешке, већ је дао видљиве резултате. Комисији је, пре свега, обезбеђена најновија форензичка опрема која се користи приликом извођења ненајављених увиђаја, а што као крајњи циљ треба да утиче на повећање стопе откривања повреда конкуренције. Комисија је, уз помоћ стручних консултаната, отпочела и процедуру израде нове интернет странице и профила на друштвеним мрежама, које већ доприносе већој видљивости активности Комисије ширем кругу корисника. Током 2019. планирана је и израда три видео клипа која ће омогућити боље упознавање свих заинтересованих јавности са политиком заштите конкуренције у Србији и активностима Комисије. Такође, у склопу овог пројекта који је усмерен на јачање капацитета Комисије у спровођењу политике конкуренције, одржано је више обука за запослене у Комисији, на тему јавних дебата и лобирања, као и јавних дискусија на тему потенцијалних решења из новог закона којим се регулише материја заштите конкуренције. За сада, јавне дискусије одржане су у градовима широм Србије (Крагујевац и Ниш). Предвиђена је и дискусија у Новом Саду, а последња јавна дискусија те врсте биће одржана током 2019. године у Београду.

Пројекат који Комисија реализује у сарадњи са Европском банком за обнову и развој, од пролећа 2018. године, у овој години дао је прве ефекте, у делу који се односи на подршку раду Комисије кроз обезбеђење економетријског софтвера и одговарајуће обуке. Захваљујући сарадњи са ЕБРД део запослених у Комисији био је у прилици да унапреди своја академска знања везана за право и политику заштите конкуренције. Четири запослена из Комисије похађала су вишедневну обуку за економисте, док је двоје колега било у прилици да похађа курс за правнике у области права заштите конкуренције. Отпочете су и активности пројекта које имају за циљ израду појмовника права конкуренције, затим, израду одређених смерница из делокруга рада Комисије, као и формирање Форума за конкуренцију земаља Западног Балкана, са седиштем у Београду. Наставак активности очекује се у току 2019. године, у још интензивнијем облику и уз тешњу сарадњу.

У циљу унапређења пословног окружења у Републици Србији, Влада РС и Међународна финансијска корпорација као чланица групације Светске банке потписале су споразум о сарадњи. Овим споразумом је предвиђено да се и Комисији пружи техничка помоћ за унапређење конкуренције и регулацију тржишта у Републици Србији.


Пројекат „Повећање привредног раста путем подршке промоцији политике заштите конкуренције“

Ambasada logoКомисија за заштиту конкуренције и амбасада Краљевине Норвешке у Београду потписале су уговор о додели бесповратних средстава Министарства спољних послова Краљевине Норвешке за реализацију пројекта „Повећање привредног раста путем подршке промоцији политике заштите конкуренције“.

Бесповратна средстава ће бити искоришћена за јачање капацитета Комисије за спровођење политике заштите конкуренције, а планирани ефекат је унапрeђење њеног рада и подизање нивоа свести о политици заштите конкуренције у Србији.

Пројекат се састоји из три дела који ће се спровести кроз организовање представљања решења из Нацрта Закона о заштити конкуренције у циљу израде што квалитенијег предлога Закона, повећање ефикасности откривања повреде конкуренције као и подизање нивоа културе заштите конкуренције и нивоа свести код кључних интересних група у Србији. Уговором је предвиђено да пројекат траје 24 месеца и да се реализује у току 2018. и 2019. године.

Амбасада Норвешке у Београду, маја 2017. године је отворила позив за достављање предлога пројеката под називом „Јачање ЕУ интеграција у Србији и Црној Гори“. Општи циљ норвешке подршке земљама Западног Балкана је допринос владавини права и стабилности кроз иницијативе које промовишу стабилност, односно ближу регионалну сарадњу и имплементацију транзиционе правде у региону, друштвено-економски развој кроз повећан економски раст и конкурентност, повећане капацитете у областима екологије, климе и енергетике и повећану друштвену и економску инклузију маргиналних група. Циљеви норвешке подрше земљама Западног Балкана су и јачање владавине права кроз изградњу капацитета судова, тужилаштава, независних контролних тела и полиције, демократичнији и ефективнији сектор одбране, али и борба против организованог криминала и корупције успостављена као један од главних приоритета власти.

Циљ позива Амбасаде Норвешке је и да обезбеди подршку пројектима у оквиру три приоритетне области норвешке развојне помоћи министарствима, јединицама локалне самоуправе и институцијама које су укључене у промоцију и јачање ЕУ интеграција Србије и Црне Горе. Предложене активности морају допринети процесу ЕУ интеграција Србије и Црне Горе у једном или више наведених поглавља: Поглавље 5: Јавне набавке, Поглавље 8: Државна помоћ и конкуренција, Поглавље 23: Правосуђе и основна права Поглавље 24: Правда, слободе и безбедност, Поглавље 27: Екологија (само за Црну Гору), Поглавље 32: Финансијска контрола, као и Поглавље 35: Остала питања – нормализација односа између Србије и Косова (само за Србију). Предложене активности морају се имплементирати у Србији и/или Црној Гори.