2016

Primena člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije kod povezanih lica u postupcima javnih nabavki

2015

Primena člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije na određene oblike saradnje između učesnika na tržištu u postupcima javnih nabavki

Mišljenje o primeni člana 58. Zakona o zaštiti konkurencije

2014

Mišljenja na odredbe Zakona o zaštiti konkurencije u vezi koncentracija

Po pitanjima vezanim za oblast kontrole koncentracija, kao i tokom prethodnih godina, Komisija je i u izveštajnom periodu primila veliki broj zahteva za izdavanjem mišljenja (više od dvadeset zahteva podnetih u pisanom obliku na adresu Komisije, ili postavljenih putem elektronske pošte), i na svaki od takvih zahteva od strane Komisije pojedinačno je odgovoreno. U nastavku je izloženo nekoliko pitanja na nači kako su postavljana, kao i odgovori koji su po istima upućeni strankama. Najčešće iskazane nedoumice učesnika na tržištu kada je reč o koncentracijama i tokom 2014. godine, odnosila su se na pitanja da li se i pod kojim uslovima određena poslovna transakcija može smatrati koncentracijom učesnika na tržištu u smislu Zakona (čl.17), i da li postoji zakonska obaveza prijave koncentracije Komisiji radi izdavanja odobrenja za njenu realizaciju, sa stanovišta ispunjenosti prihodnih pragova propisanih Zakonom (čl. 61), pri čijem dostizanju postoji obaveza podnošenja prijave koncentracije Komisiji.

Da li postoji obaveza podnošenja prijave koncentracije u slučaju realizacije poslovne transakcije, koja se ogleda u planiranoj promeni u vlasništvu nad udelima privrednog društva registrovanog u Republici Srbiji kod Agencije za privredne registre, do koje će doći ulaskom dva nova člana društva, čime će, osim povećanja broja članova društva, sa dosadašnjih 9 (devet) na 11 (jedanaest), koliko će ih biti nakon realizacije predmetne transakcije, odnosno nakon pristupa dva nova nezavisna privredna subjekta, ova transakcija dovesti i do „proporcionalnog smanjenja udela“ u vlasničkoj strukturi svakog pojedinačnog člana društva sa 11,1% na 9,09%?
Da li postoji obaveza podnošenja prijave koncentracije u slučaju realizacije poslovne transakcije koja se ogleda u dokapitalizaciji „Komercijalne banke“ a.d. Beograd, do koje dolazi putem planirane konverzije zamenljivih preferencijalnih akcija njenih dosadašnjih akcionara u obične akcije ove banke?
Da li postoji obaveza podnošenja prijave koncentracije u slučaju realizacije poslovne transakcije, na osnovu koje će Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, sprovođenjem postupka dokapitalizacije „Dunav banke“ a.d. Beograd, ući u vlasničku strukturu i postati vlasnik većinskog paketa akcija ove banke, što obezbeđuje i većinski broj glasova u njoj?
Primena člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije
Otkup otpadnog materijala
Mišljenje u vezi sa primenom propisa iz oblasti zaštite konkurencije, u postupcima javnih nabavki
Mišljenje u vezi sa primenom propisa iz oblasti zaštite konkurencije na ugovore o distribuciji
Mišljenje u vezi sa primenom propisa iz oblasti zaštite konkurencije na ugovore o distribuciji
Mišljenje u vezi sa primenom propisa iz oblasti zaštite konkurencije, u postupcima javnih nabavki

Zahtev za davanje mišljenja o nabavci opreme podnet od strane Ministarstva privrede

2013

Mišljenja na odredbe Zakona o zaštiti konkurencije u vezi restriktivnih sporazuma

Da li je „Protokol o saradnji u postupku snabdevanja lekovima“ restriktivni sporazum? Zahtev za mišljenje Američke privredna komore u Srbiji o primeni člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, br. 51/2009) u pogledu „Protokola o saradnji u postupku snabdevanja lekovima“
Primena pravila zaštite konkurencije na praksu oglašavanja cena na ambalaži proizvoda
Da li ugovor o konzorcijumu predstavlja restriktivni sporazum?
Primena pravila zaštite konkurencije na sporazum o sponzorstvu?
Različiti cenovnici

Mišljenja na odredbe Zakona o zaštiti konkurencije u vezi sa javnim nabavkama

Načelo obezbeđenja konkurencije

Mišljenja na odredbe Zakona o zaštiti konkurencije o zloupotrebi dominantnog položaja

Primena pravila zaštite konkurencije na institut „iscrpljenja prava“ i tzv. „paralelnog uvoza“
Veličina tržišnog udela koji neki učesnik na tržištu može imati

Mišljenja na odredbe Zakona o zaštiti konkurencije o zloupotrebi dominantnog položaja

Dve su grupe pitanja, odnosno osnovnih dilema, zbog kojih se učesnici na tržištu obraćaju Komisiji kada je o kontroli koncentracija reč. Prva nedoumica proističe iz toga da li transakcijom koja se namerava preduzeti i sprovesti, nastaje koncentracija učesnika na tržištu u smislu Zakona. Druga dilema učesnika na tržištu, po pravilu je vezana za ocenu i utvrđivanje ispunjenosti prihodnih pragova propisanih Zakonom, pri čijem dostizanju postoji obaveza podnošenja prijave koncentracije Komisiji.

Da li za sprovođenje transakcije koja se sastoji u promeni vlasničke strukture društva „Don Don“ iz Beograda, na osnovu uključivanja u tu strukturu, novog člana društva – Investicionog fonda iz Luksemburga, po osnovu dokapitalizacije, treba podneti prijavu koncentracije?
Da li postoji obaveza prijave koncentracije za realizaciju transakcije u kojoj društvo „Telenor“ d.o.o. iz Beograda pored posedovanja 49% udela u društvu „Telenor Direct“ d.o.o., stiče i preostalih 51% udela u ovom društvu?
Značaj poštovanja obaveze prijave koncentracije

2012

Mišljenje o podnošenju zajedničke ponude u postupku hitne javne nabavke

Mišljenje o zaključenju ugovora o komisionu

Mišljenje o obavezi korisnika franšize da nabavlja proizvode drugog proizvođača isključivo od davaoca franšize

2011

Mišljenje o postojanju obaveze podnošenja prijave koncentracije

Mišljenje o primeni člana 21. u vezi člana 5. Zakona o zaštiti konkurencije

2010

Mišljenje o postojanju obaveze podnošenja prijave koncentracije OAO Trest Gidromontaž nad PPT Inženjering a.d. Beograd

Mišljenje – Agencija za osiguranje depozita u vezi sa dokapitalizacijom Čačanske banke a.d. Čačak

Mišljenje u vezi sa zahtevom za mišljenje o primeni propisa o zaštiti konkurencije podnetom od strane Corner Shop doo

Mišljenje u vezi primene najpovoljnijih uslova u vertikalnim ugovorima

2009

Mišljenje o primeni propisa o zaštiti konkurencije u odnosu na preporučivanje cena u vertikalnim ugovorima

Mišljenje o primeni člana 61. stav 3. Zakona

Mišljenje o primeni čl. 63. u vezi čl. 65. Zakona o zaštiti konkurencije

Mišljenje u vezi sa primenom propisa u oblasti zaštite konkurencije

Mišljenje u vezi sa primenom člana 16. stav 2. tačka 3) Zakona o zaštiti konkurencije

Mišljenje u vezi sa primenom čl. 17., 61. i 63. Zakona, na zahtev Komisije za hartije od vrednosti

Mišljenje u vezi sa primenom člana 23. stav 5. Zakona o zaštiti konkurencije

Mišljenje u vezi sa primenom člana 71. stav 5. Zakona