2016

Примена члана 10. Закона о заштити конкуренције код повезаних лица у поступцима јавних набавки

2015

Примена члана 10. Закона о заштити конкуренције на одређене облике сарадње између учесника на тржишту у поступцима јавних набавки

Мишљење о примени члана 58. Закона о заштити конкуренције

2014

Мишљења на одредбе Закона о заштити конкуренције у вези концентрација

По питањима везаним за област контроле концентрација, као и током претходних година, Комисија је и у извештајном периоду примила велики број захтева за издавањем мишљења (више од двадесет захтева поднетих у писаном облику на адресу Комисије, или постављених путем електронске поште), и на сваки од таквих захтева од стране Комисије појединачно је одговорено. У наставку је изложено неколико питања на начи како су постављана, као и одговори који су по истима упућени странкама. Најчешће исказане недоумице учесника на тржишту када је реч о концентрацијама и током 2014. године, односила су се на питања да ли се и под којим условима одређена пословна трансакција може сматрати концентрацијом учесника на тржишту у смислу Закона (чл.17), и да ли постоји законска обавеза пријаве концентрације Комисији ради издавања одобрења за њену реализацију, са становишта испуњености приходних прагова прописаних Законом (чл. 61), при чијем достизању постоји обавеза подношења пријаве концентрације Комисији.

Да ли постоји обавеза подношења пријаве концентрације у случају реализације пословне трансакције, која се огледа у планираној промени у власништву над уделима привредног друштва регистрованог у Републици Србији код Агенције за привредне регистре, до које ће доћи уласком два нова члана друштва, чиме ће, осим повећања броја чланова друштва, са досадашњих 9 (девет) на 11 (једанаест), колико ће их бити након реализације предметне трансакције, односно након приступа два нова независна привредна субјекта, ова трансакција довести и до „пропорционалног смањења удела“ у власничкој структури сваког појединачног члана друштва са 11,1% на 9,09%?
Да ли постоји обавеза подношења пријаве концентрације у случају реализације пословне трансакције која се огледа у докапитализацији „Комерцијалне банке“ а.д. Београд, до које долази путем планиране конверзије заменљивих преференцијалних акција њених досадашњих акционара у обичне акције ове банке?
Да ли постоји обавеза подношења пријаве концентрације у случају реализације пословне трансакције, на основу које ће Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, спровођењем поступка докапитализације „Дунав банке“ а.д. Београд, ући у власничку структуру и постати власник већинског пакета акција ове банке, што обезбеђује и већински број гласова у њој?
Применa члана 10. Закона о заштити конкуренције
Откуп отпадног материјала
Мишљење у вези са применом прописа из области заштите конкуренције, у поступцима јавних набавки
Мишљење у вези са применом прописа из области заштите конкуренције на уговоре о дистрибуцији
Мишљење у вези са применом прописа из области заштите конкуренције на уговоре о дистрибуцији
Мишљење у вези са применом прописа из области заштите конкуренције, у поступцима јавних набавки

Захтев за давање мишљења о набавци опреме поднет од стране Министарства привреде

2013

Мишљења на одредбе Закона о заштити конкуренције у вези рестриктивних споразума

Да ли је „Протокол о сарадњи у поступку снабдевања лековима“ рестриктивни споразум? Захтев за мишљење Америчке привредна коморе у Србији о примени члана 10. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/2009) у погледу „Протокола о сарадњи у поступку снабдевања лековима“
Примена правила заштите конкуренције на праксу оглашавања цена на амбалажи производа
Да ли уговор о конзорцијуму представља рестриктивни споразум?
Примена правила заштите конкуренције на споразум о спонзорству?
Различити ценовници

Мишљења на одредбе Закона о заштити конкуренције у вези са јавним набавкама

Начело обезбеђења конкуренције

Мишљења на одредбе Закона о заштити конкуренције о злоупотреби доминантног положаја

Примена правила заштите конкуренције на институт „исцрпљења права“ и тзв. „паралелног увоза“
Величина тржишног удела који неки учесник на тржишту може имати

Мишљења на одредбе Закона о заштити конкуренције о злоупотреби доминантног положаја

Две су групе питања, односно основних дилема, због којих се учесници на тржишту обраћају Комисији када је о контроли концентрација реч. Прва недоумица проистиче из тога да ли трансакцијом која се намерава предузети и спровести, настаје концентрација учесника на тржишту у смислу Закона. Друга дилема учесника на тржишту, по правилу је везана за оцену и утврђивање испуњености приходних прагова прописаних Законом, при чијем достизању постоји обавеза подношења пријаве концентрације Комисији.

Да ли за спровођење трансакције која се састоји у промени власничке структуре друштва „Don Don“ из Београда, на основу укључивања у ту структуру, новог члана друштва – Инвестиционог фонда из Луксембурга, по основу докапитализације, треба поднети пријаву концентрације?
Да ли постоји обавеза пријаве концентрације за реализацију трансакције у којој друштво „Telenor“ д.о.о. из Београда поред поседовања 49% удела у друштву „Telenor Direct“ д.о.о., стиче и преосталих 51% удела у овом друштву?
Значај поштовања обавезе пријаве концентрације

2012

Мишљење о подношењу заједничке понуде у поступку хитне јавне набавке

Мишљење о закључењу уговора о комисиону

Мишљење о обавези корисника франшизе да набавља производе другог произвођача искључиво од даваоца франшизе

2011

Мишљење о постојању обавезе подношења пријаве концентрације

Мишљење о примени члана 21. у вези члана 5. Закона о заштити конкуренције

2010

Мишљење о постојању обавезе подношења пријаве концентрације OAO Trest Gidromontaž nad PPT Inženjering а.д. Београд

Мишљење – Агенција за осигурање депозита у вези са докапитализацијом Чачанске банке а.д. Чачак

Мишљење у вези са захтевом за мишљење о примени прописа о заштити конкуренције поднетом од стране Corner Shop доо

Мишљење у вези примене најповољнијих услова у вертикалним уговорима

2009

Мишљење о примени прописа о заштити конкуренције у односу на препоручивање цена у вертикалним уговорима

Мишљење о примени члана 61. став 3. Закона

Мишљење о примени чл. 63. у вези чл. 65. Закона о заштити конкуренције

Мишљење у вези са применом прописа у области заштите конкуренције

Мишљење у вези са применом члана 16. став 2. тачка 3) Закона о заштити конкуренције

Мишљење у вези са применом чл. 17., 61. и 63. Закона, на захтев Комисије за хартије од вредности

Мишљење у вези са применом члана 23. став 5. Закона о заштити конкуренције

Мишљење у вези са применом члана 71. став 5. Закона