Савет Комисије:

 

1) одлучује о правима и обавезама учесника на тржишту у складу са Законом;

 

2) доноси управне мере у складу са Законом;

 

3) учествује у изради прописа који се доносе у области заштите конкуренције;

 

4) предлаже Влади доношење прописа за спровођење Закона;

 

5) доноси упутства и смернице за спровођење Закона;

 

6) прати и анализира услове конкуренције на појединачним тржиштима и у појединим секторима;

 

7) даје мишљења надлежним органима на предлоге прописа, као и на важеће прописе који имају утицај на конкуренцију на тржишту;

 

8) организује, предузима и контролише спровођење мера којима се обезбеђује заштита конкуренције;

(уколико, сагласно Закону и Статуту, о овим питањима не одлучује Председник Комисије)

 

9) доноси Статут Комисије;

 

10) усваја годишњи финансијски план Комисије и доставља га Влади на сагласност;

 

11) усваја финансијске извештаје Комисије;

 

12) усваја периодични и годишњи извештај о пословању Комисије;

 

13) доноси пословник о свом раду;

 

14) поставља и разрешава Секретара Комисије;

 

15) обавља и друге послове у складу са законом, Статутом и општим актима.

 

Савет одлучује већином гласова од укупног броја чланова.

Начин рада  Савета уређује се Пословником о раду Савета.