kzkУредба о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Службени гласник РС“ бр. 041/2020, у даљем тексту: Уредба) која је ступила на снагу 24. марта 2020. године, прописује поступање у вези примене рокова у управним поступцима у условима проглашеног ванредног стања.

Народна скупштина Републике Србије донела је Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“ бр. 65/2020), која је ступила на снагу даном објављивања у Службеном гласнику РС, односно 6. маја 2020. године.

С обзиром на то да је ванредно стање укинуто 6. маја 2020. године, истог дана престала је и примена рокова у управним поступцима у складу са Уредбом.

Рокови који су истекли за време ванредног стања односно рокови чији последњи дан доспева у периоду од 24. марта 2020. до 6. маја 2020. године, сматраће се истеклим кад истекне 30 дана од престанка ванредног стања (односно 5. јуна 2020. године). Наведено се односи на рокове прописане Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) за подношење пријаве концентрације и захтева за појединачно изузеће, односно на рокове који се односе на предузимање управних радњи, на окончање управних поступака (на пример, одлука у поступку по пријави концентрације) и одлучивање по изјављеним правним средствима.

Следствено, у складу са Законом, странке у поступку могу сносити последице свог непоступања у роковима одређеним закључцима и другим налозима Комисије за поступање у текућим управним поступцима, укључујући поступке покренуте по захтеву странке и поступке покренуте по службеној дужности. У складу са Законом, учесници на тржишту могу сносити последице свог непоступања у роковима одређеним закључцима и другим налозима Комисије за поступање у секторским анализама.