Komisija za zaštitu konkurencije
PKS aktivan partner u pripremi novog zakona

kzk-ekofPrivredna komora Srbije najavila je aktivno učešće u svim aktivnostima na pripremi nacrta novog zakona o zaštiti konkurencije, koje je, početkom godine, inicirala Komisija za zaštitu konkurencije.

Nakon što je Komisija za zaštitu konkurencije objavila da će se raditi na unapređenju postojećeg Zakona o zaštiti konkurencije, prema ustaljenoj proceduri zakonodavnih aktivnosti PKS, obratili smo se našim članicama sa predlogom da dostave svoje komentare na postojeći Zakon o zaštiti konkurencije, u cilju prikupljanja smernica i stavova privrede po pitanju Zakona. Ističemo da smo u obraćanju našim članicama po ovoj temu posebno istakli činjenicu o saradnji Privredne komore Srbije i Komisije za zaštitu konkurencije, potpisanom Memorandumu o saradnji dve institucije i nedvosmisleno izneli predlog da prikupljene stavove članica PKS dostavimo Komisiji, naglašava se u dopisu koji je predsednik PKS, Marko Čadež, uputio predsedniku Komisije za zaštitu konkurencije, dr Miloju Obradoviću.

Ambasador Republike Koreje u poseti Komisiji

AFTERMARKETSPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović primio je ambasadora Republike Koreje u Srbiji Deđong Jua (YOO Dae Jong).

Dr Obradović je Njegovoj ekselenciji predstavio nadležnosti Komisije za zaštitu konkurencije i upoznao ga sa dosadašnjim aktivnostima, kao i planovima koji za cilj imaju unapređenje i promociju politike zaštite konkurencije u Srbiji.

Predsednik Komisije je, takođe, izrazio želju da Ambasada Republike Koreje u Beogradu prenese veliku zainteresovanost Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije za intenziviranje saradnje sa Komisijom za fer trgovinu Koreje (Korea Fair Trade Commission), a koja važi za jednu od najefikasnijih na svetu.

Korejski ambasador zahvalio se na pozivu i predložio otpočinjanje konkrentne saradnje kroz angažovanje eksperta iz korejskog tela za zaštitu konkurencije, koji bi održao radionicu u Beogradu na teme zaštite konkurencije, do kraja ove godine.

Takođe, Njegova ekselencija je izrazila zadovoljstvo zbog pokrenute inicijative Komisije za zaštitu konkurencije, a koja bi mogla da rezultira intenzivnijom saradnjom i razmenom iskustava dva tela, sve u cilju unapređenja privrednog ambijenata u Srbiji.

Započet rad na izradi nacrta novog zakona o zaštiti konkurencije

kzk-ekofMinistarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, kao ovlašćeni predlagač i Komisija za zaštitu konkurencije pokrenuli su postupak izrade nacrta novog zakona o zaštiti konkurencije. Komisija će nakon izrade nacrta, na isti način kako je to učinila i sa Uredbom o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije, pozvati sve zainteresovane da dostave svoje primedbe i predloge, kako bi nova zakonska rešenja bila u još većoj meri harmonizovana ne samo sa pravom EU, već i prilagođena specifičnostima tržišta na teritoriji Republike Srbije. Komisija očekuje saradnju sa akademskom i stručnom javnošću, kao i predstavnicima poslovne zajednice u najširem smislu, uključujući i advokatske kancelarije i učesnike na tržištu. S tim u vezi, Komisija je upoznata sa sadržajem navoda iz dokumenta na engleskom jeziku „Poziv na akciju – Zaštita slobodne konkurencije“, koji su pripremili jedna od advokatskih kancelarija i Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Iako svrha ovog obaveštenja nije polemika sa autorima, nego najava novog zakona, ipak, s obzirom na to da pojava ovog dokumenta koincidira sa početkom rada na nacrtu novog zakona, te kako se radi o tekstu koji sadrži netačne i paušalne ocene Zakona o zaštiti konkurencije i rada Komisije, ocenjeno je da je, u cilju pravilne informisanosti javnosti, ipak neophodno reagovanje u vezi sa pojedinim navodima. Pomenutim tekstom rad Komisije je ocenjen kao arbitraran, bez sudske kontrole, pojedine radnje koje preduzima u postupku, kao kršenje osnovnih ljudskih prava, a sam zakon kao neustavan, pa se poziv na akciju odnosi na njegovo ukidanje i donošenje novog zakona koji bi bio u skladu sa Ustavom. Bez namere da tumači odredbe Kodeksa profesionalne etike advokata, Komisija ipak podseća da navedeni kodeks, između ostalog, utvrđuje da je odnos advokata i državnih organa, izraz pravne kulture i uvažavanja pravničke profesije i da advokat treba da se u kontekstu ovog odnosa, ophodi odmereno i pristojno. Navedeni kodeks takođe utvrđuje da podnesci i usmena izlaganja advokata treba da budu jasni, sažeti, umesni i logični, a kritika koju advokat upućuje sudu, drugim državnim organima i njihovim predstavnicima ne sme da bude saopštena na neprimeren ili uvredljiv način. Imajući u vidu prethodno, a radi očuvanja ugleda same struke, Komisija će ocenu o eventualnom kršenju Kodeksa prepustiti Advokatskoj komori. Činjenica da autori teksta pozivaju na ukidanje Zakona o zaštiti konkurencije, kao neustavnog, za Komisiju nije iznenađenje, jer je takvih pokušaja bilo i ranije, ali je način na koji se to čini neprimeren u svakom pogledu.

Obavešteni smo da je dokument dostavljan i učesnicima na tržištu koji bi, ukoliko ne poznaju dovoljno Zakon o zaštiti konkurencije i rad Komisije, mogli biti dovedeni u zabludu, kako u pogledu nadležnosti i ovlašćenja Komisije, tako i u pogledu prava koja im ovaj zakon obezbeđuje.

Na kraju, bez obzira na ovu inicijativu, u kojoj se čak, što je apsolutno neprihvatljivo, tvrdi da će izmene Zakona o zaštiti konkurencije ojačati „postojeće neustavnosti“, Komisija ipak, polazeći od prethodnih dobrih iskustava, očekuje od svih zainteresovanih saradnju u postupku pripreme nacrta novog zakona o zaštiti konkurencije.

Predstavnik Komisije na stručnom usavršavanju u Japanu

kzk-ekofPredstavnik Komisije za zaštitu konkurencije Vladimir Antonijević, viši savetnik u Sektoru za utvrđivanje povreda konkurencije, boravio je, kao korisnik programa Japanske agencije za međunarodnu saradnju (Japan International Cooperation Agency-JICA) i Komisije za zaštitu konkurencije Japana (Japan Fair Trade Commission – JFTC), na tronedeljnom stručnom usavršavanju u Japanu.

Cilj ovog, seminara je unapređenje primene prava i politike konkurencije, ali i korišćenje stečenih znanja za efikasniju promociju konkurentskog okruženja na tržištima zemalja koje učestvuju u programu. Plan usavršavanja obuhvatio je teorijska unapređenja i praktičnu primenu prava i politike zaštite konkurencije. Iskustvo i znanje koje je predstavnik Komisije stekao tokom boravka u Japanu biće implementirano u primeni pravila konkurencije na tržištu Republike Srbije.

Ove godine u programu usavršavanja je učestvovalo 22 predstavnika tela za zaštitu konkurencije iz 17 zemalja. Japanska angencija za međunarodnu saradnju organizuje ovu vrstu seminara od 1994. godine.

Studenti na stručnoj praksi u Komisiji

kzk-ekof
Komisija za zaštitu konkurencije ove godine je, po prvi put, organizovala letnju stručnu praksu, namenjenu usavršavanju studenata i postdiplomaca pravnih i ekonomskih fakulteta Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Nišu, u oblasti politike zaštite konkurencije.

Tokom stručne prakse biće održan niz predavanja i radionica na kojima će studenti imati priliku da se upoznaju sa nadležnostima i načinom rada Komisije, da steknu osnovna znanja o metodama otkrivanja povreda konkurencije, metodologiji ispitivanja koncentracija na tržištu i izrade ekonomskih analiza, kao i drugim aspektima rada institucije, u koje spadaju saradnja sa drugim telima za zaštitu konkurencije u svetu, međunarodnim i domaćim organizacijama, kao i alatkama koje Komisija primenjuje pri aktivnostima vezanim za zastupanje politike zaštite konkurencije.

Očekuje se da početak organizovanja studentskih praksi u Komsiji doprinese podizanju nivoa teorijskog znanja studenata u oblasti konkurencije i njegovoj primeni u praksi, kao i promociji politiku zaštite konkurencije u akademskoj zajednici.

Usavršavanje studenata i praksa iz oblasti prava i zaštite konkurencije trajaće mesec dana i organizuje se na osnovu ranije potpisanih memoranduma o saradnji Komisije sa pomenutim fakultetima.

Stručnu praksu je organizovao i vodi dr Siniša Milošević, rukovodilac Sektora za ekonomske analize.