Komisija za zaštitu konkurencije
Komisija izrekla meru zaštite konkurencije kompanijama Vital i Viktorija oil AD

kzk-ekofSavet Komisije za zaštitu konkurencije je doneo rešenje kojim je utvrdio povredu konkurencije i odredio meru zaštite konkurencije društvima Vital iz Vrbasa i Victoriaoil AD iz Šida, zbog zaključenja restriktivnog sporazuma kojim se ograničava i kontroliše proizvodnja i tržište jestivog suncokretovog ulja.

Utvrđeno je da su navedena društva, koja su konkurenti na tržištima proizvodnje i prodaje jestivog suncokretovog ulja, zaključila Ugovor o poslovnoj saradnji, kojim je stvoren okvir za usklađivanje ponašanja učesnika na tržištu, zbog čega Ugovor predstavlja restriktivni sporazum. u smislu Zakona o zaštiti konkurencije.

Mera zaštite konkurencije je izrečena u obliku obaveze plaćanja novčanog iznosa, društvu „Victoriaoil“ u visini 23 miliona dinara i društvu „Vital“ 8, 6 milona dinara.

Član saveta Komisije na sastanku Multi – disciplinarnog tima

kzk-ekofČlan Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Čedomir Radojčić učestvovao je na Trećoj radionici i koordinacionom sastanku Multi – disciplinarnog tima na temu: Prevara u postupku javnih nabavki/finasijske prevare i javne korupcije. Tom prilikom je održao izlaganje na temu „Politika zaštite konkurencije i javne nabavke: uloga Komisije za zaštitu konkurencije“.

Multidisciplinarni tim (MTD) ima za cilj da predstavnike raznih državnih institucija, vladinih organizacija i tela, predstavi jedne drugima, edukuje članove o mogućnostima i specijalnostima drugih organizacija kao i da ojača komunikaciju i koordinaciju između tih organizacija – sve sa krajnjim ciljem identifikacije, uspešnije istrage i krivičnog gonjenjenja prevara u postupku javne nabavke i drugih slučajeva javne korupcije.

Radionica i rad MTD-a je organizovan u formi sastanka u saradnji sa predstavnicima Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju – Misija u Beogradu (OSCE) i Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država pri Ambasadi SAD u Beogradu.

Na sastanku osim predstavnika Komisije učestvovali i predstavnici Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužilaštva, Državne revizorske institucije, Uprave za javne navbavke, SBPOK-a MUP Srbije i drugih organizacija.

Saradnja sa Belorusijom ozvaničena Memorandumom

kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije dr Miloje Obradović i Vladimir Koltovič, ministar za antimonopolsko regulisanje i trgovinu potpisali su Memorandum o međusobnom razumevanju i saradnji u oblasti konkurencije dve institucije.

Realizacija ovog sporazuma otvara mogućnost intenzivnije saradnje na polju zaštite konkurencije kao i razvoj bilateralnih odnosa uz osiguravanje uslova za efikasno delovanje tržišta proizvoda i usluga institucija zaduženih za sprovođenje politike konkurencije Srbije i Belorusije.

Dve strane su se složile da je u njihovom zajedničkom interesu da jedni drugima pružaju pomoć u vezi sa primenom antimonopolnog, odnosno konkurentnog zakonodavstva i razvojem politike konkurencije u cilju razmene iskustva i mišljenja.

Takođe, Memorandumom je predviđena razmena saradnika, organizovanje seminara, foruma, kurseva i ostalih sličnih manifestacija, kao i razmenu publikacija i drugih dokumenata.

Komisija za zaštitu konkurencije vrlo je aktivna u saradnji sa drugim telima za zaštitu konkurencije, kako onih koji su članice EU, tako i država koje to nisu. Memorandum o saradnji sa Belorusijom je 12-ti sporazum koji Komisija za zaštitu ima sa telima za zaštitu konkurenciju drugih država, odnosno organima koji se bave zaštitom konkurencije.

Memorandum je potpisan tokom zasedanja Mešovitog komiteta za trgovinu i ekonomsku saradnju Srbije i Belorusije koje je održano 18 i 19. aprila u Beogradu.

ZAKLjUČAK o objavljivanju Obaveštenja o bitnim činjenicama, dokazima i ostalim elementima utvrđenim u postupku i poziva na izjašnjenje

Preuzimanje OBAVEŠTENjA

Savet Komisije doneo je odluku o sprovođenju sektorske analize tržišta trgovine na malo

kzk-ekofSavet Komisije za zaštitu konkurencije doneo je 12. aprila 2017. godine odluku o sprovođenju sektorske analize tržišta trgovine na malo.

Prema izveštajima Evropske komisije, uloga sektora trgovine je ključna u razvoju evropske ekonomije, pa je i u pojedinim zemljama EU (Nemačka, Velika Britanija,Finska…) prisutno kontinuirano praćenje promena u domenu konkurencije u kontekstu razvoja ovog sektora.

Sektorska analiza će doprineti utvrđivanju odnosa između konkurenata na tržištu trgovine na malo na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Takođe, predmetna sektorska analiza obuhvatiće i tržište trgovine na veliko. To podrazumeva procenu tržišnog učešća i relativne snage učesnika na tržištu, analizu ugovornih odnosa između dobavljača i trgovinskih lanaca, kao i efekata koji ti odnosi mogu imati na stanje konkurencije na tržištu.

Pitanje od posebnog značaja biće pitanje odnosa između trgovaca na malo i njihovih dobavljača, u smislu utvrđivanja razlika u stepenu pregovaračke moći između malih i velikih trgovinskih lanaca, kao i između onih koji su prisutni na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Drugi važan aspekt je pitanje položaja dobavljača, koji se između ostalog može sagledati i kroz mogućnost i način uticaja na veličinu prostora na policama u maloprodajnim objektima, odnosno kroz postojanje eventualne obaveze plaćanja naknada (taksa ulistavanja, opasnost od delistiranja, kada dobavljači odbiju da smanje cene ili druge bitne uslove plaćanja, takse za police – prodajni prostor). Pitanje rabatne politike će biti detaljno analizirono, a naročito utvrđivanje vrste odobrenih rabata, visine kao i kriterijuma za njihovo odobravanje.

Imajući u vidu da je jedan od trendova, koji se mogu identifikovati na tržištu trgovine na malo i razvoj privatnih robnih marki, biće analiziran i uticaj robnih marki na izbor potrošača, profitabilnost i pregovaračku moć trgovinskih lanaca, kao i na položaj dobavljača.

Na kraju, ali ne manje značajno, rezultati sektorske analize omogućiće sprovođenje ex-post analize značajnih koncentracija u ovom sektoru, koje su realizovane u prethodnom periodu.