Комисија за заштиту конкуренције
Комисија покренула поступке против учесника на тржишту потрошачке електронике

kzkКомисија за заштиту конкуренције је покренула поступке испитивања повреде конкуренције по службеној дужности и извршила ненајављене увиђаје у привредним друштвима Roaming Electronics d.o.o., Техноманија д.о.о. и Comtrade Distribution d.o.o., ради испитивања постојања рестриктивних споразума из члана 10. Закона о заштити конкуренције, којима се ограничава конкуренција на тржиштима малопродаје и велепродаје потрошачке електронике у Републици Србији.

Комисија је на основу података Еуростат за 2019. годину, констатовала да су цене потрошачке електронике у Републици Србији биле за 13% више у односу на просечне цене у ЕУ. Тако су на пример, у Републици Србији цене за поједине категорије производа, биле више за 33% – 39% у односу на цене у Мађарској, у којој је порез на додатну вредност 27%, док је у републици Србији 20%. При томе су цене потрошачке електронике у Мађарској биле за 2,5% ниже у односу на просек ЕУ.

Због наведеног, као и значаја овог тржишта за потрошаче, Комисија је анализирала услове конкуренције на тржишту трговине на велико и мало потрошачком електроником у Републици Србији. Том приликом је, увидом у јавне податке о ценама, утврђено да се у малопродајним објектима, као и на интернет странама малопродаваца нуди потрошачка електроника под идентичним, или готово идентичним ценама.

Комисија основано претпоставља да постоје усаглашене обавезе (договор) којима се одређују цене и услови трговине у даљој продаји, што је рестриктивни споразум који представља повреду конкуренције из члана 10. Закона.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничког стања у овом поступку да исте доставе на адресу Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Београд.

Став Комисије за заштиту конкуренције у вези примене члана 61. Закона о заштити конкуренције

Обавеза пријаве концентрације
Члан 61.

Концентрација мора бити пријављена Комисији у случају да је:

1) укупан годишњи приход свих учесника у концентрацији остварен на светском тржишту у претходној обрачунској години већи од 100 милиона евра, с тим што најмање један учесник у концентрацији на тржишту Републике Србије има приход већи од десет милиона евра;

2) укупан годишњи приход најмање два учесника у концентрацији остварен на тржишту Републике Србије већи од 20 милиона евра у претходној обрачунској години, с тим што најмање два учесника у концентрацији на тржишту Републике Србије имају приход већи од по милион евра у истом периоду.

При рачунању годишњег укупног прихода из става 1. овог члана неће се рачунати приход који ти учесници на тржишту остваре у међусобној размени.

Концентрација која се спроводи путем понуде за преузимање у смислу прописа којим се уређује преузимање акционарских друштава, мора бити пријављена и кад нису испуњени услови из става 1. овог члана.

Учесници у концентрацији

У случају концентрације из члана 17. став 1. тачка 1) Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), учесницима у концентрацији сматрају се сви учесници на тржишту који су укључени у статусну промену.

У случају концентрације из члана 17. став 1. тачка 2) Закона, учесницима у концентрацији сматрају се: учесник на тржишту који стиче непосредну или посредну контролу (стицалац контроле односно подносилац пријаве у складу са чланом 63. став 3. Закона) и учесник на тржишту или део учесника на тржишту над којим се стиче контрола. У вези са применом наведеног члана, односно утврђивањем обавезе пријаве концентрације, стицалац контроле је читава група друштава у оквиру које послује и којој припада подносилац пријаве у смислу члана 5. Закона.

Опширније…

Обавештење о престанку примене рокова у складу са Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања

kzkУредба о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Службени гласник РС“ бр. 041/2020, у даљем тексту: Уредба) која је ступила на снагу 24. марта 2020. године, прописује поступање у вези примене рокова у управним поступцима у условима проглашеног ванредног стања.

Народна скупштина Републике Србије донела је Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“ бр. 65/2020), која је ступила на снагу даном објављивања у Службеном гласнику РС, односно 6. маја 2020. године.

С обзиром на то да је ванредно стање укинуто 6. маја 2020. године, истог дана престала је и примена рокова у управним поступцима у складу са Уредбом.

Рокови који су истекли за време ванредног стања односно рокови чији последњи дан доспева у периоду од 24. марта 2020. до 6. маја 2020. године, сматраће се истеклим кад истекне 30 дана од престанка ванредног стања (односно 5. јуна 2020. године). Наведено се односи на рокове прописане Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) за подношење пријаве концентрације и захтева за појединачно изузеће, односно на рокове који се односе на предузимање управних радњи, на окончање управних поступака (на пример, одлука у поступку по пријави концентрације) и одлучивање по изјављеним правним средствима.

Следствено, у складу са Законом, странке у поступку могу сносити последице свог непоступања у роковима одређеним закључцима и другим налозима Комисије за поступање у текућим управним поступцима, укључујући поступке покренуте по захтеву странке и поступке покренуте по службеној дужности. У складу са Законом, учесници на тржишту могу сносити последице свог непоступања у роковима одређеним закључцима и другим налозима Комисије за поступање у секторским анализама.

Обавештење о примени рокова у управним поступцима током трајања ванредног стања

kzkУредба о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Службени гласник РС”, бр. 041/2020 , у даљем тексту: Уредба) која ступа на снагу 24. марта 2020. године, примењују се у управним поступцима пред Комисијом, укључујући и поступке по пријави концентрације и по захтеву за појединачно изузеће рестриктивног споразума од забране, који су уређени Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон). Уредба се примењује само на рокове, и с тим у вези на достављање у току ванредног стања, и не утиче на примену осталих одредби Закона, подзаконских и других прописа.

У циљу остваривања правне сигурности и заштите права странака и остваривања јавног интереса, Комисија жели да истакне следеће:

- учесници на тржишту и даље имају Законом прописану обавезу подношења пријаве концентрације и захтева за појединачно изузеће али не могу сносити последице свог непоступања у роковима који су прописани Законом за подношење пријаве концентрације и захтева за појединачно изузеће;

- рокови који истичу за време ванредног стања, а односе се на предузимање управних радњи, на окончање управних поступака (на пример, одлука у поступку по пријави концентрације) и одлучивање по изјављеним правним средствима, сматраће се истеклим кад истекне 30 дана од престанка ванредног стања;

- достављања писмена у управном поступку од којих почињу да теку рокови који се не могу продужити (нпр. решења, закључака којима се окончава поступак, закључака о заштити података и сл.), а које су извршене током трајања ванредног стања, сматраће се, у смислу примене прописаних рокова, извршеним кад истекне 15 дана од дана престанка ванредног стања;

- странке у поступку не могу сносити последице свог непоступања у роковима одређеним закључцима и другим налозима Комисије за поступање у текућим управним поступцима, укључујући поступке покренуте по захтеву странке и поступке покренуте по службеној дужности; правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања је у интересу странке, те Комисија позива странке да поступају благовремено у мери у којој је могуће у околностима ванредног стања;

- учесници на тржишту не могу сносити последице свог непоступања у роковима одређеним закључцима и другим налозима Комисије за поступање у секторским анализама.

Комисија ће наставити да решава о правима и обавезама учесника на тржишту у складу са законом, при чему ће доследно примењивати Уредбу.

Обавештење о начину рада Комисије током трајања ванредног стања

kzkНа основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, због заразне болести изазване вирусом SARS-CoV-2, у Комисији за заштиту конкуренције, у оквиру мера за његово сузбијање, неће се одржавати састанци са странкама.

Комуникација за време трајања ванредног стања ће се обављати електронском поштом (office@kzk.gov.rs).

Поднесци (осим пријава концентрација) и остала пошта ће се примати електронским путем, мејлом на адресу pisarnica@kzk.gov.rs, или преко ЈП Пошта Србије.

Пријаве концентрација и мејлови са поднесцима чија величина прилога прелази 100 мегабајта достављају се поштом или непосредно на писарници.

Комисија за заштиту конкуренције захваљује се на разумевању и одговорном понашању у насталим околностима.