kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције покренула је поступке ради испитивања повреде конкуренције против 16 учесника на тржиштима велепродаје и малопродаје спортске одеће, обуће, опреме и аксесоара.

Због основане претпоставке постојања повреде конкуренције из члана 10. Закона о заштити конкуренције, а којом се ограничава конкуренција на тржиштима малопродаје и велепродаје спортске обуће, одеће, опреме и аксесоара у Републици Србији, покренути су поступци против: „N SPORT“, „PREDUZEĆЕ ĐAK“, „ОFICCE-SHOES“, „PLANETA SPORT“, „CARVEL“, „SPORTMARKET“, „ZVEZDA FOREVER“, „TOTAL SPORT“, „SPORTIKO“, „UNIVERS-CO“, „EUROSTAR“, „TRIM DOO VRBAS“, „K..G…FASSHION“, „KOPELLI“ i „STR FOKUS“ и „KOMISION SPORT ONE“.

Комисија је 18. августа 2016. године извршила ненајављени увиђај у пословним просторијама друштва „N SPORT“ и прибавила информације, податке и уговоре које је ово друштво закључивало са својим купцима. Ненајављени увиђај спроведен је због основане сумње да постоји опасност уклањања или измене доказа који се налазе код странке у поступку.

Према прикупљеним информацијама и документима, друштво „N SPORT“, као продавац, закључивало је, са осталим учесницима на тржишту против којих је Комисија покренула поступак, уговоре о пословној сарадњи који су садржавали обавезу купаца да се у даљој продаји придржавају минималних малопродајних цена које одређује „N SPORT“. Ова обавеза се наглашено односила на робне марке PUMA, RUSSSELL ATHLETIC, SERGIO TACCIHINI и другe. Такође, уговорима је била предвиђена забрана акцијских продаја и других облика повољније продаје, без претходног одобрења продавца, односно „N SPORT“.

Комисија је основано претпоставила да поједине одредбе закључених уговора представљају обострано усаглашену обавезу којом се, на недозвољен начин, утврђују цене и услови трговине, а што је рестриктивни споразум који представља повреду конкуренције из члана 10. Закона о заштити конкуренције. Рестриктивни споразуми су споразуми учесника на тржишту који имају за циљ или последицу ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције на територији Републике Србије, а нарочито они споразуми који садрже одредбе којима се непосредно или посредно утврђују цене и услови у даљој продаји уговорних производа.

Комисија позива сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети потпунијем утврђивању чињеничног стања у овом поступку, да исте доставе на адресу Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Београд.