Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС” број 51/09 и 95/13) у члану 21. став 1. тачка 8. утврђено је да је један од поверених послова Комисије за заштиту конкуренције давање мишљења у вези са применом прописа у области заштите конкуренције.

Имајући у виду чињеницу да је протекло више од десет година од почетка примене прописа којима се уређује заштита конкуренције, оцењено је да су се стекли услови за промене у досадашњој пракси која се односи на давање мишљења на захтеве учесника на тржишту. У наредном периоду, Комисија ће фокус својих активности у овом сегменту, усмерити првенствено на питања која су од значаја за примену ових прописа, а која у претходном периоду или нису била разматрана, или би их требало додатно појаснити у смислу прилагођавања променама које су у међувремену настале. Комисија посебно наглашава да, у циљу обезбеђивања правне сигурности, неће разматрати питања и захтеве који се односе на хипотетичке ситуације, чији опис не може представљати поуздан основ за релевантан став Комисије.

Посебна пажња биће посвећена анализи компаративне праксе из области права и политике конкуренције и изради мишљења којима се унапређује знање о конкуренцији на тржишту, односно подиже ниво свести и информисаности о улози политике и права конкуренције.

Комисија је уверена да ће учесници на тржишту разумети неопходност да се расположиви капацитети усмере на друге приоритете, с тим што ће годишњи извештаји о раду и објаве на званичној интернет страни и даље садржати мишљења, као и одговоре на питања постављена електронском поштом, која се односе на примену прописа у области заштите конкуренције.