Секторске анализе « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Секторске анализе
Секторска анализа тржишта производње и откупа шећерне репе, производње и велепродаје шећера у периоду 2017 – 2019. година

kzkНа основу члана 47. Закона о заштити конкуренције и Одлуке Савета Комисије, спровeдена је секторска анализу стања конкуренције на тржиштима производње шећерне репе, откупа шећерне репе, производње шећера који се добија прерадом шећерне репе и велепродаје шећера.

Предмет истраживања било је утврђивање односа између конкурената на предметним тржиштима у периоду од 2017. до 2019. године, процена њиховог тржишног учешћа и релативне снаге, анализа регулаторног оквира, као и анализа (уговорних) односа између произвођача шећерне репе, откупљивача шећерне репе, произвођача шећера, трговаца на велико производима од шећера.

У Извештају о спроведеној анализи сумирани су закључци о предметним тржиштима, дата је динамика основних параметара предметних тржишта, извршена су поређења са тржиштем ЕУ, нарочито имајући у виду промене које су десиле у посматраном временском интервалу, извршена је анализа уговорних односа, рабатне политике и извршена је компарација продајних цена на домаћем тржишту и извозних цена. Имајући у виду тенденције на тржишту шећера, смањење броја активниих шећерана на домаћем али и европском тржишту, констатовано је као веома важан фактор значајан извозни потенцијал ове индустрије у земље у окружењу, те да је неопходно одржати производне капацитете и спречити тренд гашења шећерана у Републици Србији.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на анализу тржишта шећерне репе и шећера у Републици Србији.

Комисија спровела секторску анализу стања конкуренције на тржишту трговине на велико вештачким ђубривима.

kzkКомисија за заштиту конкуренције је на основу члана 47. Закона о заштити конкуренције спровела секторску анализу стања конкуренције на тржишту трговине на велико вештачким (минералним) ђубривима.

Комисија је уочила потребу да анализира стање конкуренције на тржишту ђубрива имајући у виду раст произвођачких цена ђубрива у прва три квартала 2019. године, као и стечај једног од највећих произвођача вештачких ђубрива у Републици Србији – друштва „ХИП Азотара“ из Панчева.

Истраживање је спроведено са циљем да се на свеобухватан начин сагледа структура и динамика овог тржишта и услова конкуренције, као и да се идентификују потенцијалне слабости на предметном тржишту.

У поступку анализе Комисија је пошла од тржишта велепродаје вештачких (минералних) ђубрива као целине, у оквиру кога је детаљније анализирала тржиште азотних ђубрива и тржиште сложених ђубрива.

За потребе анализе прикупљени су и обрађени подаци Републичког завода за статистику и Министарства финансија – Управе царина, као и други јавно доступни подаци и информације који се односе на производњу, увоз, извоз и трговину на велико вештачким ђубривима. Секторском анализом је обухваћено и осам учесника на тржишту, произвођача и увозника, који заједно чине око 90% укупног процењеног тржишта ђубрива у 2019. години.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током секторске анализе уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на секторску анализу тржишта ђубрива, закључно са 15. јануаром 2021. године.

Истраживање тржишта превоза робе у железничком саобраћају у Републици Србији

kzkИстраживање тржишта превоза робе у железничком саобраћају у Републици Србији је спроводено у сарадњи са представницима Светске банке у оквиру Програма за унапређење пословног окружења за Србију. У склопу Програма, потписан је Споразум о сарадњи између Владе Републике Србије и Међународне финансијске корпорације којим је, између осталог, предвиђено да Светска банка пружи Комисији за заштиту конкуренције техничку подршку за унапређење конкуренције и регулацију тржишта у Републици Србији. Одабир и приоритизација сектора извршени су на основу Инструментаријума за процену тржишта и политике заштите конкуренције Светске банке (MCPAT). Студија је израђена од стране конзорцијума Compass Lexecon и Karanović & Partners, за потребе наведеног пројекта.

Предмет анализе је тржиште превоза терета железницом са детаљном анализом ланца вредности железничког саобраћаја, анализом структуре тржишта, тржишне динамике, анализом регулаторног окружења, перформанси тржишта као и анализом стања конкуренције на тржишту кроз идентификацију пракси и правила којa могу нарушити конкуренцију на тржишту.

Као резултат анализе нису откривени значајни елементи који би упућивали на повреде конкуренције. Уместо тога, као главни разлози за недовољну развијеност тржишта утврђени Извештајем наведени су: низак квалитет железничке инфраструктуре, застарела процедура за доделу траса и одсуство интермодалних терминала, које су значајне препреке уласку на тржиште и развоју пословања. Упркос уоченим недостацима, констатовано је да је тржиште превоза робе у Републици Србији још увек у раном стадијуму развоја пошто је отворено за конкуренцију тек 2016. године. Као један од разлога, наведена је и регулација цена на домаћем тржишту уз констатацију да фиксне тарифе за унутрашњи превоз које прописује Влада Републике Србије, онемогућавају ценовну конкуренцију.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, закључно са 10. септембром 2020. године, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на анализу тржишта превоза робе у железничком саобраћају у Републици Србији.

Извештај o секторскoj анализи тржишта трговине на мало у периоду 2017 – 2018. године

kzkKомисија зa заштиту конкуренције спровела је секторску анализу тржишта трговине на мало у неспецијализованим продавницама претежно храном, пићем и дуваном за временски период од две године (2017-2018. година). Предмет анализе било је утврђивање односа између конкурената на тржишту трговине на мало у неспецијализованим продавницама претежно храном, пићем и дуваном на територији Републике Србије у смислу процене њиховог тржишног учешћа и релативне снаге, али и анализа односа између добављача и изабраних трговинских ланаца за одређене категорије производа.

Саставни део извештаја чине и дате препоруке у којима је Комисија указала на потребу формирања јавног регистра трговинских предузећа што би у наредном периоду знатно олакшало праћење овог сегмента трговине, али и на значај сарадање са другим државним органима у смислу достављања на мишљење свих релевенатних законских и подзаконских прописа.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током секторске анализе уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, као и предлоге и сугестије за наставак анализе, до 28. фебруара 2020. године, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на секторску анализу тржишта малопродаје.

Анализа услова конкуренције на тржишту производње и продаје сунцокрета на територији Републике Србије у периоду 2016 – 2018. године

kzkКомисија за заштиту конкуренције је на основу одредби члана 21. став 1. тачка 6) Закона о заштити конкуренције, спровела анализу услова конкуренције на тржишту производње и продаје сунцокрета на територији Републике Србије у периоду од 2016. до 2018. године.

Циљ анализе је био да се сагледа тржиште производње и продаје сунцокрета, са аспекта тржишне структуре и удела учесника на том тржишту, као и да се анализира кретање откупних цена сунцокрета у посматраном периоду. Анализа је обухватила податке о производњи, откупу, извозу и увозу семена сунцокрета, као и о извозу и увозу сировог и рафинисаног сунцокретовог уља у посматраном периоду.

У анализи су коришћени подаци Министарства финансија – Управе царина о увозу и извозу сунцокрета и сунцокретовог уља, јавно доступни подаци Републичког завода за статистику о производњи сунцокрета и сунцокретовог уља, као и подаци учесника на тржишту – откупљивача сунцокрета и произвођача сунцокреовог уља и то: Дијамант АД из Зрењанина, Витал АД из Врбаса, Сунце АД из Сомбора, Банат АД из Нове Црње, Victoriaoil АД из Шида, Bimal Trading doo из Београда и Bimal Agri doo из Бечеја.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе услова конкуренције уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на анализу тржишта сунцокрета.

Имајући у виду значај ове пољопривредне културе за развој прехрамбене индустрије и свеукупан индустријски развој, као и закључке ове анализе, Комисија ће и убудуће са посебном пажњом пратити понашање учесника на том тржишту и околности које би могле да укажу на повреде Закона о заштити конкуренције.

Секторска анализа тржишта трговине на мало дериватима нафте за 2018. годину

kzkКомисија за заштиту конкуренције је на основу члана 47. Закона о заштити конкуренције спровела девету секторску анализу тржишта трговине на мало дериватима нафте. Предмет секторске анализе је утврђивање односа између главних конкурената на тржишту трговине на мало дериватима нафте у 2018. години и процена њиховог тржишног учешћа и релативне тржишне снаге.

Анализа је заснована на репрезентативном узорку од 19 привредних субјеката који послују у домену малопродаје деривата нафте и чије бензинске станице представљају 58% од укупног броја бензинских станица у Србији.

Саставни део извештаја чине изведени закључци на основу којих се, између осталог, могу сагледати тенденције како на тржишту производње и прераде нафте, тако и на тржишту трговине на мало нафтним дериватима и структура и тренд кретања малопродајних цена изабраних нафтних деривата.

Комисија је оценила степен испуњености препорука датих у претходним извештајима и изнова указала на значај формирања прецизне статистичке евиденције о нафти и нафтним дериватима и важност сарадње са другим надлежним институцијама у циљу креирања правног и пословног амбијента који ће унапредити слободну конкуренцију на тржишту.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током секторске анализе уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на секторску анализу тржишта нафте и деривата нафте.

Завршен Извештај o секторскoj анализи тржишта трговине на мало

kzkКомисија за заштиту конкуренције је завршила секторску анализу тржишта трговине на мало у неспецијализованим продавницама претежно храном, пићем и дуваном за временски период од три године (2014 -2016. година). Предмет анализе било је утврђивање односа између конкурената на тржишту у смислу процене њиховог тржишног учешћа и релативне снаге, али и анализа односа између добављача и трговинских ланаца, ефеката који ти односи могу имати на стање конкуренције на тржишту као и анализа улоге и значаја приватних робних марки.

Интегрални резултати анализе и закључци који су на основу њих изведени у Извештају, могу предстаљати добру полазну основу за наредна истраживања не само Комисије за за заштиту конкуренције, већ и других надлежних органа Републике Србије као и самих учесника на тржишту.

Саставни део извештаја чине и дате препоруке у којима је Комисија указала на потребу формирања јавног регистра трговинских предузећа што би у наредном периоду знатно олакшало праћење овог сегмента трговине, али и на значај сарадање са другим државним органима у смислу достављања на мишљење свих релевенатних законских и подзаконских прописа.

Имајући у виду изузетан значај овог сегмента трговине, Комисија ће почев од 01.03.2019. године почети са спровођењем анализе стања конкуренције на овом тржишту за 2017. и 2018. годину.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током секторске анализе уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, као и предлоге и сугестије за наставак анализе, до 28. фебруара 2019. године, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на секторску анализу тржишта малопродаје.

Секторска анализа тржишта трговине на мало дериватима нафте за 2017. годину

FICКомисија за заштиту конкуренције је спровела секторску анализу тржишта трговине на мало дериватима нафте у 2017. години у Републици Србији. Предмет анализе било је утврђивање односа између главних конкурената на дефинисаним тржишним сегментима са циљем да се изврши компаративна анализа кретања појединих категорија и идентификују потенцијалне тржишне слабости.

Саставни део извештаја чине изведени закључци на основу којих се, између осталог, могу сагледати тенденције како на тржишту производње и прераде нафте, тако и на тржишту трговине на мало нафтним дериватима и структура и тренд кретања малопродајних цена изабраних нафтних деривата.

Комисија је оценила степен испуњености препорука датих у претходним извештајима и изнова указала на значај формирања прецизне статистичке евиденције о нафти и нафтним дериватима и важност сарадње са другим надлежним институцијама у циљу креирања правног и пословног амбијента који ће унапредити слободну конкуренцију на тржишту.

Имајући у виду значај сектора нафте за енергетску делатност и целокупни индустријски развој, Комисија ће почев од 01. марта 2019. године започети са спровођењем анализе стања конкуренције на овом тржишту за 2018. годину.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током секторске анализе уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, као и предлоге и сугестије за наставак анализе, до 28. фебруара 2019. године, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на секторску анализу тржишта нафте и деривата нафте.

Окончана секторска анализа тржишта опреме за бебе

FICКомисија за заштиту конкуренције је спровела секторску анализу тржишта трговине на велико и трговине на мало опремом за бебе. Комисија је уочила потребу да анализира услове конкуренције на овом тржишту имајући у виду да није имала претходна сазнања о његовој структури, као и да jе овај сектор врлo честа тема у средствима јавног информисања.

За потребе анализе идентификовано је осам категорија производа у оквиру ширег тржишта беби опреме, међу којима су и производи приликом чије куповине је држава вршила рефундацију ПДВ-а, и то: млеко за одојчад, пелене за бебе, колица, кревеци, аутоседишта, столице за храњење, одећа и обућа (узраста до три године).

Основни циљ анализе био је да се процени величина и обухват дефинисаних тржишта и идентификују најзначајнији тржишни учесници. Анализа је такође имала за циљ да се кроз компаративну анализу показатеља о оствареном промету уоче одређене тенденције и трендови и изведу конкретни закључци о механизмима фукционисања тог тржишта.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током секторске анализе уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на анализу тржишта беби опреме, закључно са 31. јануаром 2019. године.

Имајући у виду значај предметног сектора, у условима слободног приступа тржиштима и слободног формирања цена, али и постојеће структуре тржишта, Комисија ће и у наредном периоду пратити са посебном пажњом понашање учесника на предметном тржишту и анализирати околности које могу указати на повреде Закона о заштити конкуренције.

Комисија спровела анализу услова конкуренције на тржишту производње и продаје цемента

kzkКомисија за заштиту конкуренције је спровела анализу услова конкуренције на тржишту производње и продаје цемента на територији Републике Србије за период од 2014. до 2017. године. За потребе анализе као релевантно тржиште производа идентификовано је тржиште сивог (портланд) цемента. Оснивни циљ анализе је био да се сагледа структура и динамика конкуренције на предметном тржишту.

У оквиру тржишта сивог (портланд) цемента, посебно су анализирани сегменти производње, увоза, извоза и велепродаје.

У анализи су коришћени подаци Министарства финансија – Управе царина о увозу и извозу цемента, јавно доступни подаци Републичког завода за статистику о производњи и реализацији сивог цемента, као и подаци учесника на тржишту, произвођача и увозника цемента и то: CRH (Srbija) d.o.o. из Поповца, Lafarge beočinska fabrika cementa d.o.o. из Беочина, „TITAN“ d.o.o. из Косјерића, CEMEX SRB DOO из Ниша и NEXE BETON DOO NOVI SAD из Ветерника.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе услова конкуренције уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на анализу тржишта цемента.

Имајући у виду значај цементне индустрије за развој грађевинарства и свеукупан индустријски развој, као и закључке ове анализе, Комисија ће и убудуће са посебном пажњом пратити понашање учесника на том тржишту и околности које би могле да укажу на повреде Закона о заштити конкуренције.