Politika zaštite konkurencije je prethodnih godina, zahvaljujući sveprisutnoj globalizaciji, prevazišla nacionalne okvire. U tom smislu, najbolje svetske prakse, instituti i pravila koja su se pokazala efikasna u pravnim sistemima mnogih zemalja, predmet su velikog interesovanja Komisije. Proširivanje saradnje kako na bilateralnom, tako i multilateralnom planu veoma utiče na kvalitet i efikasnost Komisije, a samim tim i na kvalitet tržišnih sloboda, stepen konkurencije i mogućnost ulaska novih igrača na tržište, što sve opredeljuje konkurentnost privrede na dalji ekonomski rast i privlačenje stranih investicija.

11.1. ODNOSI SA MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

Komisija intenzivno sarađuje sa međunarodnim i regionalnim organizacijama i forumima i daje svoj doprinos, kako kroz učešće predstavnika Komisije na skupovima tih organizacija i foruma i u postupku usaglašavanja njihovih predloga, tako i putem davanja pisanih priloga i informacija na odabrane teme iz oblasti zaštite konkurencije u Republici Srbiji. Komisija kontinuirano obezbeđuje i usavršavanje svojih kadrova putem učešća zaposlenih u programima obuke pomenutih organizacija.

UNCTAD

Saradnja Komisije sa Konferencijom Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj (UNCTAD) intenzivirana je u 2018. godini. Pored već tradicionalnog poziva UNCTAD-a za učešće predstavnika Komisije na zasedanju Međuvladine grupe eksperata iz oblasti prava i politike konkurencije u Ženevi, koji spada među najznačajnije na polju prava i politike zaštite konkurencije, Komisija je ove godine aktivno učestovala u radu grupe UNCTAD-a za diskusiju o međunarodnoj saradnji i budno prati tok inicijative koja je nastala pod njenim okriljem. Takođe, Komisija je tokom 2018. godine dala i svoj pisani doprinos istraživanju UNCTAD-a pod nazivom “Survey: obstacles to international cooperation in specific cases“.

ICN

Komisija je aktivan član Međunarodne mreže za konkurenciju (ICN). Iako nije reč o međunarodnoj organizaciji u formalnom smislu, već o neformalnoj mreži tela za zaštitu konkurencije, imajući u vidu njen zadatak i fokus na pitanja primene prava i politike zaštite konkurencije, kao i sastav (veliki broj nacionalnih tela za zaštitu konkurencije i predstavnika nevladinog sektora, kao što su poslovna i akademska zajednica, advokatura i sl.), saradnja sa ICN-om postavlja se kao neophodnost svakog tela za zaštitu konkurencije koje teži potunoj informisanosti i učešću u modernim tendencijama u pravu i politici konkurencije.

Tokom 2018. godine, predstavnici Komisije su učestvovali na gotovo svim ICN seminarima koji su održani putem interneta (webinara-ima), a u skladu sa mogućnostima i na radionica. Oktobra 2018. godine, radionica ICN-a, održana u Izraelu, a koja se ticala otkrivanja kartela predstavljala je dragocenu priliku za razmenu iskustava iz tako značajnog domena sprovođenja politike zaštite konkurencije u svetu.

Pored navedenog, Komisija je drugu godinu za redom dobila posebno priznanje od strane ICN-a i Svetske banke, za stručni rad na konkursu raspisanom pod nazivom „Zastupanje politike konkurencije 2017 – 2018: Premošćavanje jaza kroz zastupanje politike konkurencije: mikroekonomske politike, makroekonomske implikacije“, u originalu: “The 2017 – 2018 Competition Advocacy Contest: Closing the gap through competition advocacy: microeconomic policies, macroeconomic implications“. Na takmičenju se nadmetalo preko 50 radova iz 30 jurisdikcija širom sveta u četiri kategorije, a članak predstavnika Stručne službe Komisije, takmičio se u okviru jedne od ponuđenih kategorija – „Creating Markets for private sector development“. Pored Srbije, jedina evropska zemlja dobitnik je bila Velika Britanija, u kategoriji “Prompting structural reforms in key sectors“.

OECD

U 2018. godini, Komisija je nastavila intenzivnu saradnju sa Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development- OECD). Iako Republika Srbija nije članica OECD-a, Komisija daje svoj doprinos aktivnostima ove organizacije na više načina: putem razmene iskustava na visokom nivou tokom godišnje konferencije OECD-a „Globalni forum o konkurenciji“, zatim, putem učešća predstavnika Komisije na brojnim seminarima i radionicama Regionalnog centra za konkurenciju (RCC), koji je osnovan 2005. godine od strane OECD-a i mađarskog tela za zaštitu konkurenciju i putem dostavljanja pisanih priloga i odgovora na pitanja koja se tiču zaštite konkurencije u Republiciji Srbiji.

U cilju razmene najbolje prakse i iskustava, predstavnici Komisije uzeli su aktivno učešće na jednoj od najprestižnijih konferencija u oblasti zaštite konkurencije, 17. konferenciji OECD-a „Globalni forum o konkurenciji“, krajem novembra 2018. godine u Parizu. Za ovaj skup, koji okuplja predstavnike tela za zaštitu konkurencije i visoke zvaničnike drugih institucija iz celog sveta, Stručna služba Komisije dostavila je i svoj pisani doprinos, odnosno priloge na teme: „Zahtevi za informacije: prednosti i izazovi“ i „Regionalni sporazumi u oblasti konkurencije: prednosti i izazovi“.

Tokom 2018. godine, predstavnici Komisije prisustvovali su i predstavljanju publikacije OECD-a Pregled konkurentnosti jugoistočne Evrope u 2018. godini, čiju je izradu, u delu koji se odnosi na zaštitu konkurencije u Republici Srbiji (zakonska rešenja i pregled prakse), potpomogla Stručna služba Komisije.

Kao i prethodnih godina, predstavnici Komisije učestvovali su na seminarima i skupovima u organizaciji Regionalnog centra za konkurenciju i dali svoj doprinos kroz prezentaciju slučajeva iz prakse Komisije. Posebno se izdvajaju seminari Regionalnog centra za konkurenciju na sledeće teme:

• „Alati za otkrivanje kartela“, koji je održan u Budimpešti u martu 2018. godine,
• „Uvodni seminar- osnovni koncepti i procedure iz domena prava konkurencije”, koji je održan u Budimpešti u maju 2018. godine, i
• „Ispitivanje koncentracija”, koji je održan u Tirani, Albanija u junu 2018. godine.

ENERGETSKA ZAJEDNICA

Komisija je, u toku 2018. godine, nastavila aktivnu saradnju sa Energetskom zajednicom, preko nadležnog ministarstva Republike Srbije (Ministarstva rudarstva i energetike), kojem je u više slučajeva dostavila mišljenja i komentare sa aspekta konkurencije na izveštaje i dopise Sekretarijata, uključujući mišljenja na Izveštaje Energetske zajednice o sprovođenju mekih mera, godišnje Izveštaje o radu, na predloge izmena Ugovora o osnivanju Energetske zajednice i slično. Republika Srbija je potpisnica Ugovora o osnivanju Energetske zajednice, a Ministarstvo rudarstva i energetike učestvuje u pregovaračkom postupku i sprovođenju tog ugovora na međunarodnom nivou. Saradnja između Energetske zajednice i Komisije uspostavljena je na osnovu Deklaracije iz 2012. godine, kojom je osnovana Mreža za konkurenciju Energetske zajednice, zamišljena kao platforma za razmenu iskustava tela za zaštitu konkurencije potpisnica Deklaracije i Sekretarijata Energetske zajednice, kao i za razvijanje dobre prakse u primeni propisa iz oblasti zaštite konkurencije na sektor energetike, sa ciljem približavanja praksi i pravu EU u ovom domenu.

ZAJEDNIČKO EVROPSKO VAZDUHOPLOVNO PODRUČJE

Saradnja Komisije sa Direktoratom civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i predstavnicima Evropske komisije, u kontekstu ispunjenja obaveza Republike Srbije po osnovu Multilateralnog sporazuma o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja, uspostavljena je 2010. godine i ponovo aktuelizovana u martu 2017. godine. Multilateralni sporazum o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja potpisan je, u ime Vlade Republike Srbije, 2006. godine, a ratifikovan od strane Narodne skupštine Republike Srbije 2009. godine. Ovim Sporazumom, Republika Srbija je preuzela obavezu da usaglasi nacionalne propise sa propisima Evropske zajednice u određenim oblastima, kao što su vazduhoplovna bezbednost, upravljanje vazdušnim saobraćajem, liberalizacija vazduhoplovnog tržišta i sl. Sporazum sadrži i pravila koja se odnose na konkurenciju u pomenutim oblastima, ali istovremeno predviđa primenu drugih sporazuma pojedinih ugovornih strana, ukoliko su njima obuhvaćena pravila konkurencije (kao što je slučaj sa sporazumima o pridruživanju). No, kako je Sporazum multilateralne prirode i sadrži odredbe o konkurenciji, Komisija je u dva navrata, za potrebe ekspertskog tima Evropske komisije, dostavila Direktoratu podatke koji se odnose na sistem zaštite konkurencije u Republici Srbiji, sa pregledom važećeg zakonodavstva, kao i postupaka koje je Komisija okončala u sektoru avijacije. U kontekstu prethodno iznetog, 2018. godine predstavnik Komisije uzeo je učešće na seminaru „TAIEX“ koji je organizovan u saradnji odeljenja Generalnog direktorata Evropske komisije za evropsku susedsku politiku i pregovore o proširenju i Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore. Na seminaru u Podgorici prezentovano je sveobuhvatno znanje i razmenjene su najbolje prakse u vezi sa implementacijom aquis communautaire koji se odnosi na konkurenciju, državnu pomoć i javne obaveze u sektoru vazdušnog saobraćaja.

EBRD

Oslanjajući se na pozitivna iskustva u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj- EBRD, Komisija je nastavila intenzivnu saradnju sa ovom međunarodnom institucijom. Osim aktivnih projekata, koji podrazumevaju tehničku pomoć, pomoć u sticanju akademskih znanja i slično, tokom 2018. godine objavljen je zbornik radova sa međunarodne konferencije na temu Izgradnje institucionalnih kapaciteta tela za zaštitu konkurencije u regionu jugoistočne Evrope u 2016. godini.

CEFTA

I u 2018. godini, za potrebe sprovođenja projekta Sekretarijata CEFTA i izrade izveštaja pod nazivom Implementation Status of Competition and State Aid, Komisija je dala doprinos i dostavila relevantne podatke, prevashodno u delu sprovođenja politike zaštite konkurencije i aktuelne prakse, a u skladu sa interesima Republike Srbije kao države članice. Komisija je, takođe, u više navrata dala svoje komentare na predloge proširenja saradnje u okviru sporazuma CEFTA, kako nadležnom ministarstvu, tako i Sekretarijatu CEFTA.

STO
Komisija je aktivna i u saradnji sa Svetskom trgovinskom zajednicom, u delu koji se odnosi na konkurenciju. Tako je, na poziv STO predstavnik Komisije ove godine prisustvovao seminaru pod nazivom „Tematski seminar o politici konkurencije, trgovini i razvoju: pregled praktičnog iksustva sa postojećim sporazumima STO“ koji se održao u Ženevi. Stručnjaci iz tela za zaštitu konkurencije, iz različitih delova sveta, imali su priliku da upoznaju i utvrde gde se njihovo telo “nalazi“ u smislu rejtinga, nezavisnosti i ovlašćenja.

11.2. BILATERALNA SARADNjA

Komisija kontinuirano radi na unapređenju saradnje tela za zaštitu konkurencije, njihovom povezivanju i uspostavljanju bliskih odnosa koji će, pored ostalog, unaprediti delotvornost rada i efektivnu primenu prava konkurencije.

Albanija

Saradnja Komisije sa albanskim telom za zaštitu konkurencije je, nakon nekoliko godina, obnovljena krajem 2017. godine. Aktivnosti na unapređenju komunikacije dva tela nastavljeni su i u 2018. godini. Delegacija tela za zaštitu konkurencije Albanije, predvođena predsednicom tela Julijanom Latifi bila je prisutna na međunarodnoj konferenciji koju je Komisija organizovala povodom Dana konkurencije. Predsednica Latifi uzela je aktivno učešće i na panelu koji je bio posvećen regionalnoj saradnji. Komisija, zajedno sa kolegama iz Albanije trenutno aktivno radi na pripremi Memoranduma o saradnji, a koji bi trebao dodatno da učvrsti saradnju dva tela.

Austrija

Komisija ima potpisan Memorandum o saradnji sa austrijskom Saveznom upravom za zaštitu konkurencije, koji datira iz 2010. godine. Od tada, ova saradnja postaje sve bliža, posebno imajući u vidu bogato iskustvo i efikasnost u radu austrijskog tela za konkurenciju. Predstavnici Austrije bili su gosti Komisije na međunarodnoj konferenciji Dan konkurencije 2018, što je bila i prilika za dogovore o nastavku saradnje dva tela. Obzirom da su eksperti austrijskog tela aktivno uključeni u projekat IPA 2014, a koji će se sprovoditi počevši od 2019. godine, planirano je proširenje zajedničkih aktivnosti koji mogu, imajući u vidu bogato iskustvo austrijskih kolega u oblasti primene politike zaštite konkurencije, biti od koristi.

Bosna i Hercegovina

Sa Konkurencijskim savjetom Bosne i Hercegovine, Komisija ima potpisan Memorandum o međusobnom razumevanju i saradnji iz 2009. godine. Tokom prethodnog perioda, ta saradnja je aktuelizovana kroz više susreta na međunarodnim konferencijama i, posebno, kroz bilateralne posete. Od posebne je važnosti činjenica da su oba tela izrazila želju za proširenjem saradnje, definisane Memorandumom iz 2009. godine, i spremnost na ulaganje napora u unapređenje institucionalnog i zakonskog okvira politike zaštite konkurencije u regionu.
Bugarska
Bugarsko telo za zaštitu konkurenciju organizovalo je tokom 2018. godine Evropski dan konkurencije, obzirom da je Bugarska u jednom delu godine bila predsedavajuća Evropskom unijom. Ovom događaju prisustvali su visoki predstavnici preko 50 tela za zaštitu konkurencije Evrope, a među njima i Srbije. Predsednik Komisije dr Miloje Obradović iskoristio je ovaj događaj za razgovore sa domaćinima, predsednicom i članovima Saveta bugarskog tela, kao i sa evropskom komesarkom za konkurenciju Margaret Vestager.

Japan

Saradnju sa Japanom, Komisija realizuje kroz saradnju sa različitim institucijama pre svega, sa Ambasadom Japana u Beogradu i sa JICA-om. U toku 2017. godine, ova saradnja je potvrđena kroz radne kontakte sa ambasadom, kao i putem učešća predstavnika Stručne službe Komisije, na programu tronedeljnog stručnog usavršavanja pri telu za zaštitu konkurencije Japana (JFTC), u organizaciji JICA-e. Japan je ove godine bio i gost domaćin Dana konkurencijem a Komisija je, u saradnji sa Ambasadom Japana, JFTC i JICA organizovala trening sesije na temu trenutnih i budućih izazova Japana u borbi protiv kartela i nameštanja javnih nabavki.

Ove trening sesije za cilj su imale sticanje novih znanja ne samo zaposlenih u Komisiji za zaštitu konkurencije, već i predstavnika drugih institucija, kao i stručne javnosti o dobrim svetskim praksama u primeni politike zaštite konkurencije.

Republika Koreja

Pored već tradicionalne saradnje sa napred navedenim telima za zaštitu konkurencije, 2018. godinu je obeležilo dodatno unapređenje saradnje sa ambasadom Republike Koreje u Beogradu, kao i sa kolegama iz korejskog tela za zaštitu konkurencije (KFTC). Imajući u vidu bogato iskustvo korejskog tela i značajne rezultate postignute na polju zaštite konkurencije, Komisija je bila pozvana da pošalje jednog svog predstavnika na desetodnevni trening i tako, kao prvo telo za zaštitu konkurencije u regionu, učestvuje u vrlo kvalitetnom programu dodatne edukacije tela za zaštitu konkurencije Republike Koreje.

Rumunija

Memorandum o saradnji između rumunskog Saveta za konkurenciju i Komisije datira iz 2012. godine. Tokom prethodne tri godine ova saradnja je unapređenja. Održane su zajedničke radionice, razmenjivani stručnjaci. Tokom 2018. godine u Beogradu su, tokom Dana konkurencije, boravile kolege iz tela za zaštitu konkurencije Rumunije. Očekuje se da u 2019. godini, kada je Rumunija zemlja predsedavajuća EU, saradnja dva tela bude dodatno intenzivirana, posebno u kontekstu iskustava Rumunije u pripremi poglavlja koji se odnosi na konkurenciju u procesu pridruživanja EU.

Eksperti rumunskog tela biće aktivni učesnici i na Tvining projektu koje će voditi italijansko telo za zaštitu konkurencije.

Ruska Federacija

Komisija i Federalna antimonopolska služba Ruske Federacije (FAS) potpisale su decembra 2012. godine Sporazum o saradnji u oblasti politike konkurencije. Nakon toga, iz godine u godinu, saradnja između dva tela za zaštitu konkurencije se nastavlja kroz niz obuka, seminara i studijskih poseta koje ovu saradnju obogaćuju i čine sadržajnijom. U aprilu 2018. godine, dva predstavnika FAS-a učestvovala su na Danu konkurencije Komisije i time doprinela kvalitetu i međunarodnom karakteru ovog događaja. U septembru 2018. godine, Komisija je, na poziv FAS-a, učestvovala na tradicionalnoj „Ruskoj nedelji konkurencije“, u Rozu Hutor (u blizini Sočija). U četvorodnevnoj poseti predstavnici Komisije, između ostalog, upoznali su se sa Nacrtom instrumentarija za međunarodnu saradnju koji se odnosi na sprečavanje restriktivnih poslovnih praksi transnacionalnih korporacija i prekograničnog kršenja pravila konkurencije.

Savezna Republika Nemačka

Komisija nema potpisan sporazum o saradnji sa saveznim telom za zaštitu konkurencije Nemačke (Bundeskartellamt), ali se u toku 2018. godine dodatno angažovala na jačanju ove saradnje. U martu 2018. godine, predstavnici Komisije učestvovali su na međunarodnoj konferenciji u Bonu, koju je organizovao Bundeskartellamt .Tom prilikom organizovana je panel diskusija na temu „Politika zaštite konkurencije u globalizovanom i digitalizovanom svetu – izazovi za danas i sutra.

Slovenija

Memorandum o razumevanju Komisije sa slovenačkim telom za zaštitu konkurencije, Javnom agencijom Republike Slovenije za varstvo konkurence, datira iz 2013. godine. Predstavnici tela za zaštitu konkurencije tradicionalno su gosti Komisije na konferencijama, povodom Dana konkurencije. Tokom konferencije održane aprila 2018. godine, predsednik tela za zaštitu konkurencije Slovenije imao je zapaženo učešće na jednom od panela Konferencije posvećenom regionalnoj saradnji. Kao i prethodnih godina, predstavnici Komisije učestvovali su na Danu konkurencije Slovenije, koji je održan Ljubljani u septembru 2018. godine. To je bila prilika da se potvrdi dobra saradnja sa slovenačkim telom za zaštitu konkurencije.

Turska

Tokom konferencije organizovane povodom Dana konkurencije Republike Srbije, aprila 2018. godine je potpisan i Memorandum o saradnji u oblasti zaštite konkurencije između Komisije i tela za zaštitu konkurencije Turske (Rekabet kurumu). Memorandum su popisali predsednik Komisije dr Miloje Obradović i Omer Torlak predsednik tela za zaštitu konkurencije Turske.

Potpisivanjem ovog dokumenta otvorena je mogućnost intenzivianja saradnje između dva tela.

Hrvatska

Još jedan primer dobre saradnje u regionu predstavljen je saradnjom sa hrvatskim telom za zaštitu konkurencije AZTN-om, sa kojim Komisija ima potpisan sporazum o saradnji iz 2013. godine. Na poziv ovog tela, u septembru 2018. godine, predstavnici Komisije učestovali su na međunarodnoj konferenciji u organizaciji AZTN-a pod nazivom „Razmjena informacija među konkurentima, dogovori o cijenama ili elementima cijene – uloga strukovnih udruženja i komora“ koja je organizovana u Zagrebu, Predsednik AZTN-a učestovao je, kao panelista na međunarodnoj konferenciji povodom Dana konkurencije u Beogradu. Susreti sa kolegama iz Hrvatske tokom brojnih međunarodnih događaja takođe su uticali na unapređenje saradnje dve institucije.

Jedan od značajnih noviteta u radu Komisije jeste uspostavljanje bliže saradnje sa stranim diplomatskim predstavništvima u Republici Srbiji, radi jačanja doprinosa razvoju postojećeg privrednog ambijenta i intenziviranja razmene iskustava na polju zaštite konkurencije sa drugim telima za zaštitu konkurencije iz sveta. Tako je u 2018. godini, Komisija održala više sastanka i susreta sa predstavnicima ambasada i inostranih privrednih udruženja sa sedištem u Republici Srbiji.

Aktivnosti Komisije na unapređenju privrednog ambijenta u Republici Srbiji, a posebno one vezane za proces pregovora u okviru Poglavlja 8: Politika zaštite konkurencije – bile su glavna tema susreta predsednika Komisije dr Miloja Obradovića i Azre Iković iz Direktorata za susedsku politiku i pregovore o proširenju EU.
O ovim temama, ali i planovima Komisije, koji za cilj imaju unapređenje i promociju politike zaštite konkurencije predsednik Komisije je tokom godine više puta razgovarao i sa šefom Delegacije EU u Srbiji nj.e. Semom Fabricijem.
Predsednik dr Miloje Obradović sastao se i sa ambasadorom Japana u Srbiji nj.e. Đunići Marujamom. Predsednik Komisije je Njegovoj ekselenciji predstavio nadležnosti i upoznao ga sa aktivnostima, kao i planovima Komisije za zaštitu konkurencije, koji za cilj imaju unapređenje i promociju politike zaštite konkurencije u Srbiji. Predsednik Komisije se, ovom prilikom, zahvalio Ambasadi Japana u Beogradu na dosadašnjoj podršci radu Komisije. Obzirom da je Japan bio gost domaćin na Danu konkurencije 2018. saradnja je u punoj meri unapređena.

Komisiju je posetio i visoki zvaničnik Japanske JFTC Hiroši Jamada. Tom prilikom, naglašena je potreba da se saradnja produbljuje, kako kroz programe tehničke pomoći, tako i kroz razmenu stručnjaka iz oblasti politike zaštite konkurencije.

Gost Komisije bio je i ambasador Republike Koreje u Srbiji nj.e. Deđong Jua. Ambasador Republike Koreje je, ovom prilikom, izrazio želju za proširenjem već uspostavljene saradnje na svim nivoima sa Komisijom, a koja je započeta prethodne godine organizovanjem izuzetno posećene radionice o primeni pokajničkog programa u Republici Koreji.

Predsednik Komisije dr Miloje Obradović primio je u prostorijama Komisije i novu direktorku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Zapadni Balkan, Žužanu Hargitaj. Tom prilikom je konstatovana kvalitetna saradnja između ove međunarodne institucije i Komisije, kao i spremnost EBRD unapređenju i dalje podrške reformama u segmentu politike zaštite konkurencije.

Delegacija Komisije, na čelu sa predsednikom dr Milojem Obradovićem i članom Saveta Čedomirom Radojčićem bila je gost posebnog panela Američke privredne komore posvećenog unapređenju pravnog okvira politike zaštite konkurencije. O važnosti ove saradnje svedoči činjenica da je Američka privredna komora vodeća poslovna asocijacija u zemlji koja broji više od 190 američkih, međunarodnih i lokalnih kompanija članica, koje posluju u okviru 18 različitih sektora, pri čemu vrednost investicija koje su kompanije članice uložile u zemlju iznosi više od 14 milijardi evra.

11.3. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I SEMINARI

Komisija je, povodom Dana konkurencije, organizovala međunarodnu konferenciju “Nova agenda za konkurenciju”.

Konferenciju su, uvodnim izlaganjima, otvorili predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović, potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić, generalni sekretar Predsednika Republike Srbije Nikola Selaković, šef Delegacije EU u Srbiji, nj.e. Sem Fabrici i ambasador Japana, nj.e. Đunići Marujama. Skupu je prisustvovao i ministar državne uprave i lokalne samopuprave Branko Ružić.

Ove godine, zemlja počasni gost konferencije bio je Japan.

U okviru konferencije održana su dva panela „Nova agenda za region“ i „Konkurencija u digitalnom svetu“. Tokom prvog panela „Nova agenda za region“, koji je moderirao predsednik Komisije dr Miloje Obradović, čelni ljudi regionalnih tela za zaštitu konkurencije su govorili o izazovima sa kojima se sučavaju u nastojanju da obezbede fer uslove poslovanja na tržištu. Na panelu su učestvovali predsednici tela za zaštitu konkurencije Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Albanije, Turske kao i predstavnica EK zadužena za pregovore u vezi Poglavlja 8, Kamelija Grozea Knut.

Nikolas Banašević iz EK je vodio drugi panel „Konkurencija u digitalnom svetu“ i sa drugim učesnicima diskutovao o izazovima koje donose nove digitalne tehnologije i novi načini poslovanja za zaštitu konkurencije. Na drugom panelu su učestvovali nekadašnji šef ogranka UNCTAD-a za konkurenciju profesor Hasan Kakaja, direktor JFTC Kazuhiro Hara, rukovodilac Sektora za ekonomske analize Komisije dr Siniša Milošević, član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Rumunije Laslo Gjerko i predstavnik Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i osnivač kompanije „Osa računarski inžinjering“, Željko Tomić.
Komisija je, u saradnji sa Ambasadom Japana, JFTC-om i JICA-om, organizovala trening sesije na temu trenutnih i budućih izazova Japana u borbi protiv kartela i nameštanja javnih nabavki.
Ove trening sesije za cilj su imale sticanje novih znanja ne samo zaposlenih u Komisiji za zaštitu konkurencije, već i predstavnika drugih institucija, kao i stručne javnosti o dobrim svetskim praksama u primeni politike zaštite konkurencije.

O zakonodavnom okviru i praksi Japana u oblasti zaštite konkurencije govorila je i profesorka Arisa Vakabajaši sa Komazava univerziteta – iz Tokija i Hidejuki Šimozu iz Sektora za međunarodne poslove JFTC-a, tela koje važi za jedno od najefikasnijih institucija u kreiranju i sprovođenju politike zaštite konkurencije u svetu.

Komisija i NALED organizovali su konferenciju na kojoj su predstavljeni rezultati prve faze sektorske analize tržišta maloprodaje hrane, pića i duvanskih proizvoda u Republici Srbiji, koju je izradila Komisija.

Uvodna izlaganja na konferenciji održanoj u Skupštini grada Beograda imali su predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović, državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Vesna Kovač i Vladimir Čupić, predsednik Saveza za hranu i poljoprivredu NALED-a, direktor predstavništva Atlantik grupe.

Analizu je predstavila Aleksandra Ravić iz Sektora za ekonomske analize Komisije. Nakon predstavljanja rezultata analize održana je i panel sesija, na kojoj je razgovarano o perspektivama tržišta maloprodaje u Srbiji, a na kojoj su učestvovali dr Siniša Milošević, rukovodilac Sektora za ekonomske analize u Komisiji za zaštitu konkurencije, Bojana Amanović iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, dr Goran Petković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Goran Kovačević, Savez za fer konkurenciju NALED-a.

11.4. PROJEKTI PODRŠKE KOMISIJI

U toku 2018. godine, Komisija je nastavila sa sprovođenjem aktivnosti i intenzivnim angažmanom na projektima koje je koncipirala i koji su joj odobreni u prethodnoj godini.
Tako su uspešno finalizovani pregovori sa odabranim Tvining partnerom, italijanskim telom za zaštitu konkurencije, za realizaciju projekta „Dalji razvoj zaštite konkurencije u Republici Srbiji“, finansiranim iz IPA sredstava EU. Ovaj projekat ima tri ključne komponente, usmerene na: 1) dalju harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU; 2) efikasnu primenu i sprovođenje usklađenih pravila o zaštiti konkurencije, i 3) povećanje svesti o pravu i politici konkurencije među svim relevantnim akterima. Imajući u vidu da je Komisija krajnji, ali ne i jedini korisnik ovog projekta, očekuje se da će njegovom realizacijom biti ostvareni značajni pomaci u razumevanju, poštovanju i primeni pravila konkurencije i od strane sudova, regulatornih tela, učesnika na tržištu i njihovih udruženja. Ovo je posebno značajno u kontekstu podizanja kapaciteta srpske privrede putem jačanja tržišne konkurencije, što predstavlja bitan faktor za pristupanje EU.

Za razliku od Tvining projekta, čiji je početak implementacije početkom 2019. godine, dvogodišnji projekat koji je Komisiji odobren od strane ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, a finansira Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške, već je dao vidljive rezultate. Komisiji je, pre svega, obezbeđena najnovija forenzička oprema koja se koristi prilikom izvođenja nenajavljenih uviđaja, a što kao krajnji cilj treba da utiče na povećanje stope otkrivanja povreda konkurencije. Komisija je, uz pomoć stručnih konsultanata, otpočela i proceduru izrade nove internet stranice i profila na društvenim mrežama, koje već doprinose većoj vidljivosti aktivnosti Komisije širem krugu korisnika. Tokom 2019. planirana je i izrada tri video klipa koja će omogućiti bolje upoznavanje svih zainteresovanih javnosti sa politikom zaštite konkurencije u Srbiji i aktivnostima Komisije. Takođe, u sklopu ovog projekta koji je usmeren na jačanje kapaciteta Komisije u sprovođenju politike konkurencije, održano je više obuka za zaposlene u Komisiji, na temu javnih debata i lobiranja, kao i javnih diskusija na temu potencijalnih rešenja iz novog zakona kojim se reguliše materija zaštite konkurencije. Za sada, javne diskusije održane su u gradovima širom Srbije (Kragujevac i Niš). Predviđena je i diskusija u Novom Sadu, a poslednja javna diskusija te vrste biće održana tokom 2019. godine u Beogradu.

Projekat koji Komisija realizuje u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, od proleća 2018. godine, u ovoj godini dao je prve efekte, u delu koji se odnosi na podršku radu Komisije kroz obezbeđenje ekonometrijskog softvera i odgovarajuće obuke. Zahvaljujući saradnji sa EBRD deo zaposlenih u Komisiji bio je u prilici da unapredi svoja akademska znanja vezana za pravo i politiku zaštite konkurencije. Četiri zaposlena iz Komisije pohađala su višednevnu obuku za ekonomiste, dok je dvoje kolega bilo u prilici da pohađa kurs za pravnike u oblasti prava zaštite konkurencije. Otpočete su i aktivnosti projekta koje imaju za cilj izradu pojmovnika prava konkurencije, zatim, izradu određenih smernica iz delokruga rada Komisije, kao i formiranje Foruma za konkurenciju zemalja Zapadnog Balkana, sa sedištem u Beogradu. Nastavak aktivnosti očekuje se u toku 2019. godine, u još intenzivnijem obliku i uz tešnju saradnju.

U cilju unapređenja poslovnog okruženja u Republici Srbiji, Vlada RS i Međunarodna finansijska korporacija kao članica grupacije Svetske banke potpisale su sporazum o saradnji. Ovim sporazumom je predviđeno da se i Komisiji pruži tehnička pomoć za unapređenje konkurencije i regulaciju tržišta u Republici Srbiji.


Projekat „Povećanje privrednog rasta putem podrške promociji politike zaštite konkurencije“

Ambasada logoKomisija za zaštitu konkurencije i ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu potpisale su ugovor o dodeli bespovratnih sredstava Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške za realizaciju projekta „Povećanje privrednog rasta putem podrške promociji politike zaštite konkurencije“.

Bespovratna sredstava će biti iskorišćena za jačanje kapaciteta Komisije za sprovođenje politike zaštite konkurencije, a planirani efekat je unapređenje njenog rada i podizanje nivoa svesti o politici zaštite konkurencije u Srbiji.

Projekat se sastoji iz tri dela koji će se sprovesti kroz organizovanje predstavljanja rešenja iz Nacrta Zakona o zaštiti konkurencije u cilju izrade što kvalitenijeg predloga Zakona, povećanje efikasnosti otkrivanja povrede konkurencije kao i podizanje nivoa kulture zaštite konkurencije i nivoa svesti kod ključnih interesnih grupa u Srbiji. Ugovorom je predviđeno da projekat traje 24 meseca i da se realizuje u toku 2018. i 2019. godine.

Ambasada Norveške u Beogradu, maja 2017. godine je otvorila poziv za dostavljanje predloga projekata pod nazivom „Jačanje EU integracija u Srbiji i Crnoj Gori“. Opšti cilj norveške podrške zemljama Zapadnog Balkana je doprinos vladavini prava i stabilnosti kroz inicijative koje promovišu stabilnost, odnosno bližu regionalnu saradnju i implementaciju tranzicione pravde u regionu, društveno-ekonomski razvoj kroz povećan ekonomski rast i konkurentnost, povećane kapacitete u oblastima ekologije, klime i energetike i povećanu društvenu i ekonomsku inkluziju marginalnih grupa. Ciljevi norveške podrše zemljama Zapadnog Balkana su i jačanje vladavine prava kroz izgradnju kapaciteta sudova, tužilaštava, nezavisnih kontrolnih tela i policije, demokratičniji i efektivniji sektor odbrane, ali i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije uspostavljena kao jedan od glavnih prioriteta vlasti.

Cilj poziva Ambasade Norveške je i da obezbedi podršku projektima u okviru tri prioritetne oblasti norveške razvojne pomoći ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i institucijama koje su uključene u promociju i jačanje EU integracija Srbije i Crne Gore. Predložene aktivnosti moraju doprineti procesu EU integracija Srbije i Crne Gore u jednom ili više navedenih poglavlja: Poglavlje 5: Javne nabavke, Poglavlje 8: Državna pomoć i konkurencija, Poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava Poglavlje 24: Pravda, slobode i bezbednost, Poglavlje 27: Ekologija (samo za Crnu Goru), Poglavlje 32: Finansijska kontrola, kao i Poglavlje 35: Ostala pitanja – normalizacija odnosa između Srbije i Kosova (samo za Srbiju). Predložene aktivnosti moraju se implementirati u Srbiji i/ili Crnoj Gori.