Мишљење « Типови « Комисија за заштиту конкуренције

Пронађено укупно 38 докумената
Наслов Седница Датум Одлука
Примена члана 10. Закона о заштити конкуренције на одређене облике сарадње између учесника на тржишту у поступцима јавних набавки 25.03.2021. Мишљење
Мишљење на Предлог уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика 07.12.2018 Мишљење
Мишљење на Предлог закључка Владе Републике Србије којим се усваја Преговарачка позиција Републике Србије за Преговарачко поглавље 14 06.09.2018 Мишљење
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 03.08.2018 Мишљење
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају 25.07.2018. Мишљење
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о жиговима 07.05.2018 Мишљење
Мишљење на Нацрт закона о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица 25.08.2017 Мишљење
Примена члана 10. Закона о заштити конкуренције код повезаних лица у поступцима јавних набавки 26.07.2016 Мишљење
Мишљење на Нацрт Закона о комуналним делатностима 10.05.2016 Мишљење
Примена члана 58. Закона о заштити конкуренције 13.05.2015 Мишљење
Мишљење о Одлуци којом се одређују најниже цене теоријске и практичне обуке кандидата за возаче и најниже цене за полагање возачких испита 30.11.2012 Мишљење
Мишљење о подношењу заједничке понуде у поступку хитне јавне набавке 17.10.2012 Мишљење
Мишљење о закључењу уговора о комисиону 17.10.2012 Мишљење
Мишљење о обавези корисника франшизе да набавља производе другог произвођача искључиво од даваоца франшизе 21.08.2012 Мишљење
Указивање на негативне ефекте који могу настати применом Правилника о минималним техничким условима за обављање трговине нафтом и дериватима нафте 23.12.2011 Мишљење
Мишљење о постојању обавезе подношења пријаве концентрације 11.11.2011 Мишљење
Мишљење о примени члана 21. у вези члана 5. Закона о заштити конкуренције Мишљење
Мишљење о постојању обавезе подношења пријаве концентрације ОАО Трест Гидромонтаж над ППТ Инжењеринг а.д. Београд 12.11.2010 Мишљење
План реорганизације стечајног дужника Ваљевска пивара а.д. из Ваљева 12.11.2010 Мишљење
Агенцијa за осигурање депозита у вези са докапитализацијом Чачанске банке а.д. Чачак 12.11.2010 Мишљење
План реорганизације стечајног дужника ADEMOVIC COMPANY DOO из Новог Пазара 12.11.2010 Мишљење
Мишљење у вези са захтевом за мишљење на унапред припремљени План реорганизације стечајног дужника NS BUILDING – CO d.o.o. Novi Sad 30.06.2010 Мишљење
Мишљење у вези са захтевом за мишљење о примени прописа о заштити конкуренције поднетом од стране Corner shop doo 19.03.2010 Мишљење
Примена најповољнијих услова у вертикалним уговорима 143 26.02.2010 Мишљење
Примена прописа о заштити конкуренције у односу на препоручивање цена у вертикалним уговорима 141. седница 16.12.2009 Мишљење
Мишљење о примени члана 61. став 3. Закона 141. седница 16.12.2009 Мишљење
Мишљење о примени чл. 63. у вези чл. 65. Закона о заштити конкуренције 01.12.2009 Мишљење
Мишљење у вези са применом прописа у области заштите конкуренције 140. седница 01.12.2009 Мишљење
Мишљење у вези са применом члана 16. став 2. тачка 3) Закона о заштити конкуренције 139. 19.11.2009 Мишљење
Примена чл. 17., 61. и 63. Закона, на захтев Комисије за хартије од вредности 11.11.2009 Мишљење
Мишљење на прописе који имају утицај на конкуренцију на тржишту – члан 108. Закона о обавезном осигурању 137. 05.11.2009 Мишљење
Примени члана 23. став 5. Закона о заштити конкуренције 137. 05.11.2009 Мишљење
Надлежност Комисије за заштиту конкуренције у односу према државним органима Мишљење
Примена члана 71. став 5. Закона 136.седница 21.10.2009 Мишљење
Мишљење на критеријуме за оцењивање економски најповољније понуде које утврђују здравствене установе код јавне набавке лекова Мишљење
Мишљење на Закључак Владе 05 број 54-4255/2009-1 од 7. јула 2009. године и Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања Мишљење
Мишљење Савета Комисије за заштиту конкуренције на нацрт Закона о уџбеницима и другим наставним средствима Мишљење
Мишљење о примени одредаба Закона о заштити конкуренције на концентрације спроведене у процесу приватизације 36. седница 30.01.2007 Мишљење