Комисија за заштиту конкуренције
Покренути поступци због непријављених концентрација против привредног друштва Dobergard

kzkКомисија за заштиту конкуренције је по службеној дужности покренула поступке против привредног друштва Dobergard DOO Beograd, ради испитивања концентрација које су спроведене иако нису одобрене у складу са Законом о заштити конкуренције, а које су, према основаној претпоставци, настале стицањем контроле од стране друштва Dobergard над привредним друштвом Sparta Security DOO и над привредним друштвом Protecta Group DOO Beograd.

Комисија ће у испитним поступцима оценити Законом прописане критеријуме (чл. 19 ЗЗК) којима се утврђује дозвољеност концентрације, а нарочито, околност да се ради о спроведеним а непријављеним концентрацијама, што је била обавеза учесника на тржишту. Законом је прописано да су концентрације учесника на тржишту дозвољене, осим ако би значајно ограничиле, нарушиле или спречиле конкуренцију на тржишту Републике Србије, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја.

Комисија ће утврдити и битне чињенице, доказе и остале елементе на којима ће засновати своју одлуку у погледу евентуалног одређивања мере заштите конкуренције, односно мере деконцентрације.

Закључцима којим су покренути поступци, позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању правилног чињеничног стања у овим поступцима да их неодложно доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр. 25/IV, Београд.

Представљене Смернице за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције у Регионалној привредној комори Моравичког и Рашког округа

kzkКомисија за заштиту конкуренције у сарадњи са Привредном комором Србије (ПКС) одржала је једнодневно представљање Смерница за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције у Регионалној привредној комори Моравичког и Рашког округа – канцеларија у Чачку.

Представљање је било друго у низу који ће се одржати широм Србије у циљу упознавања учесника на тржишту са правилима у области заштите конкуренције и смерницама за израду Програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције које је Комисија објавила у децембру прошле године.

Досадашња пракса Комисије за заштиту конкуренције показује да до повреда конкуренције често долази због незнања или недовољне упућености учесника на тржишту. На основу овога, препозната је потреба да се код учесника на тржишту подигне ниво свести о потреби и начинима да се пословање усклади са прописима у области заштите конкуренције.

У намери да учесницима на тржишту помогне у процесу доношења програма усаглашавања пословања са правилима о заштити конкуренције (енг. compliance програм), Комисија овим радионицама и смерницама у кратким цртама даје опис и појашњења појединих „корака“ у доношењу таквих програма као и правила заштите конкуренције.

На представљању у Чачку је учествовало више од 30 представника учесника на тржишту. Следећа радионица ће се одржати 1. новембра у Регионалној привредној комори Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа у Нишу.

Покренут поступак против добављача производа бренда „Apple“

kzkКомисија за заштиту конкуренције је покренула поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности против повезаних привредних друштава Apcom из Мађарске и Apcom Distribution из Београда због постојања основане сумње да наведена друштва одређују цене „Apple“ производа у даљој продаји у Републици Србији и извршила ненајављене увиђаје на четири локације.

Комисија за заштиту конкуренције je анализирала услове конкуренције на тржишту (1) мобилних телефона и таблета, (2) „смарт” сатова, (3) додатне опреме (слушалице и бежичне слушалице), (4) „смарт” ТВ боксова и (5) периферне рачунарске опреме (тастатуре и мишеви), између осталог и за производе бренда „Apple“ у Републици Србији. Том приликом је, увидом у јавно доступне податке, констатовала да су цене појединих производа бренда „Apple“ у Републици Србији уједначене код посматраних малопродаваца производа овог бренда, и то без обзира да ли малопродавци имају одређени статус „Apple“ овлашћеног продавца или не, као и без обзира на канал продаје, односно да ли се иста обавља на класичан начин у малопродајним објектима („bricks and mortar stores/retailers“) или путем тзв. „online“ продаје.

Такође је уочено да, осим што су уједначене, цене производа бренда „Apple“ на тржишту Републике Србије су и више у односу на цене у земљама у окружењу, због чега је Комисија основано претпоставила постојање повреде конкуренције у виду одређивања цена у даљој продаји у смислу члана 10. Закона о заштити конкуренције, односно да друштва Apcom Distribution и Apcom из Мађарске одређују цене „Apple“ производа у даљој продаји.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничког стања у овом поступку да исте доставе на адресу Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Београд.

Комисија припремила Модел програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције

kzkКао наставак рада на ширењу свести о потреби усклађивања пословања са прописима о заштити конкуренције, Комисија је припремила Модел програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције који прати Смернице за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције.

Модел представља полазну основу за учеснике на тржишту који би били заинтерсовани за израду програма усклађености (Compliance), а садржи предлоге који елементи да се укључе у програм, како да се приступи изради и обукама, на које елементе је посебно потребно обратити пажњу. Намера је да се на овај начин учесницима на тржишту додатно помогне да лакше примене Смернице и ускладе своје пословање.

Комисија даје овај модел као пример и предлог, који не представља обавезну форму, са циљем да учесницима на тржишту, који се одлуче да израде сопствени програм усклађености пословања, олакша спровођење такве одлуке и имплементацију програма усклађености пословања у свом пословању. Комисија још једном скреће пажњу да би сваки програм усклађености требало да буде израђен у складу са потребама конкретне компаније и прилагођен тржишту или тржиштима на којима компанија послује.

Контролна листа за оцену утицаја прописа на конкуренцију

kzkКомисија за заштиту конкуренције и Републички секретаријат за јавне политике заједнички су израдили Контролну листу за оцену утицаја прописа на конкуренцију.

Контролна листа за оцену постојања утицаја прописа на конкуренцију је помоћно средство/алат који надлежним органима, односно предлагачима прописа олакшава да правилно оцене постојања утицаја прописа на конкуренцију тј. да ли одређени предлог/нацрт прописа може довести до нарушавања конкуренције на тржишту.

Уколико се на основу ове листе утврди да може постојати такав утицај, предлог/нацрт прописа је потребно доставити Комисији за заштиту конкуренције ради прибављања мишљења.

Комисија за заштиту конкуренције је, у складу са Законoм о заштити конкуренције, једина надлежна за давање мишљења надлежним органима на предлоге прописа, као и на важеће прописе који имају утицај на конкуренцију на тржишту.

Контролна листа је доступна на интернет страници Комисије за заштиту конкуренције (Упутства) и чини саставни део Приручника за анализу ефеката јавних политика и прописа који је доступан на интернет страни Републичког секретаријата за јавне политике.