Комисија за заштиту конкуренције
Покренут поступак на тржишту уџбеника за основно образовање

kzkКомисија за заштиту конкуренције је покренула поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности против повезаних друштава KLETT IZDAVAČKA KUĆA, PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST NOVI LOGOS i IZDAVAČKA KUĆA FRESKA – Клет група, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 16. Закона о заштити конкуренције, којима се ограничава конкуренција на тржишту уџбеника за основно образовање у Републици Србији и у њиховим просторијама извршила ненајављене увиђаје.

Комисија је на основу спроведене анализе услова конкуренције на тржишту уџбеника за основно образовање у Републици Србији као и других прикупљених података и документације основано претпоставила да Клет група, као групација са значајним тржишним учешћем, од 2014. године спроводи пословне стратегије описане у Закључку о покретању поступка, које одступају од редовних услова конкуренције на тржишту. То се пре свега односи, на спречавање или отежавање конкурентима да уђу на тржиште, ценовну и рабатну политику и погодности за школе у поступцима одабира уџбеника.

Стога је основано претпостављено да су наведена друштва од 2014. године, нарочито али не искључиво, непосредно или посредно наметала неправичне куповне или продајне цене или друге неправичне услове пословања, ограничавала тржиште и одбијала сарадњу што за последицу има или може имати значајно ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције на тржишту уџбеника за основно образовање на територији Републике Србије, што представља злоупотребу доминантног положаја (члан 16. Закона).

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничког стања у овом поступку да исте доставе на адресу Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Београд.

Народна скупштина усвојила Годишњи извештај о раду Комисије за 2020. годину

kzkНароднa скупштинa Републике Србије на Другој седници Другог редовног заседања усвојила је Годишњи извештај о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2020. годину.

Председник Комисије Небојша Перић представио је Народној скупштини резултате рада током 2020. године, прве године рада новог сазива Савета.

Преглед најважнијих активности Комисије обухватају поступци утврђивања повреда конкуренције; изузећа рестриктивних споразума од забране, поступци испитивања концентрација; спровођење секторских и анализа услова конкуренције на појединачним тржиштима, давање мишљења, активности Комисије у процесу придруживања ЕУ везано за поглавље 8; промоција правила о заштити конкуренције у јавности; домаћу и међународну сарадњу, укључујући и активности Комисије по међународним пројектима.

Комисија је током 2020. године радила на 22 предмета, од којих је окончано седам. Покренуто је нових осам поступака и то седам за утврђивање постојања рестриктивних споразума и један за злоупотребу доминантног положаја. У пет покренутих поступака спроведено је укупно 18 ненајављених увиђаја, што ја највећи број од оснивања Комисије у току једне извештајне године. По свим параметрима (покренути, окончани поступци, ненајављени увиђаји) 2020. година је била најпродуктивнија у делу повреда конкуренције.

Такође, поднете су 134 пријаве концентрације, окончане четири секторске анализе и покренуте две које ће бити завршене ове године.

Према Годишњем извештају, Комисија је 2020. годину и поред отежаних услова рада због панедемија вируса Covid 19, окончала са побољшаним мерљивим индикаторима резултата рада у скоро свим активностима у области заштите конкуренције на тржишту Републике Србије.

Покренут поступак на тржишту кафе

kzkКомисија за заштиту конкуренције је покренула поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности против привредних друштава Atlantic Grupe – Zagreb, Atlantic Brands – Beograd и Strauss Adriatic – Šimanovci ради испитивања постојања рестриктивних споразума из члана 10. Закона о заштити конкуренције, којима се ограничава конкуренција на тржишту кафе у Републици Србији и извршила ненајављене увиђаје.

Током маја и јуна 2021. године, Комисија је спровела анализу услова конкуренције на тржишту трговине на мало одабраним прехрамбеним производима у Републици Србији. Наведена анализа је, између осталог, обухватила и анализу кретања малопродајних цена појединих брендова кафе и њихов међусобни однос у посматраном периоду од 2015. до 2020. године.

Анализа је указала да је велепродајно тржиште кафе, тржиште са мањим бројем учесника, које је концентрисано и стабилно, где су присутна два највећа учесника чији заједнички тржишни удео од 2013. до 2020. године није спао испод 80%. Оцењено је да ово тржиште има структуру која погодује лакшем постизању договора између међусобних конкурената.

Комисија је основано претпоставила да друштва Atlantic Grupa и Strauss Adriatic, као та два највећа учесника на тржишту велепродаје млевене кафе у Републици Србији, те тако и два највећа конкурента, су усаглашавали пословне стратегије у вези са ценама млевене кафе у Републици Србији.

На овај начин, предметна друштва би сарадњом заменила међусобну конкуренцију, при чему наведено понашање има за циљ или последицу значајно ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције на територији Републике Србије, у смислу члана 10. Закона којим је прописано да рестриктивни споразуми могу бити уговори, поједине одредбе уговора, изричити или прећутни договори, усаглашене праксе, као и одлуке облика удруживања учесника на тржишту, а којима се нарочито непосредно или посредно утврђују куповне или продајне цене или други услови трговине.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничког стања у овом поступку да исте доставе на адресу Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Београд.

Kомисија покренула поступак против привредног друштва МАТ – REAL ESTATE

kzkКомисија за заштиту конкуренције покренула je поступак по службеној дужности против привредног друштва MAT-REAL ESTATE d.o.o, ради испитивања концентрације која је спроведена иако није одобрена у складу са Законом о заштити конкуренције, а која је, према основаној претпоставци, настала стицањем контроле од стране MAT-REAL ESTATE над AKCIONARSKIM DRUŠTVOM ZA PROIZVODNJU RADIJATORA, KOTLOVA I USLUŽNOG LIVA RADIJATOR, BEOGRAD – STARI GRAD – U STEČAJU, сада RADIJATOR DOO ZRENJANIN.

Комисија ће у испитном поступку оценити Законом прописане критеријуме (чл.19 ЗЗК) којима се утврђује дозвољеност концентрације, а нарочито, околност да се ради о спроведеној а непријављеној концентрацији, што је била обавеза учесника на тржишту.

Законом је прописано да су концентрације учесника на тржишту дозвољене, осим ако би значајно ограничиле, нарушиле или спречиле конкуренцију на тржишту Републике Србије, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја.

Комисија ће утврдити и битне чињенице, доказе и остале елементе на којима ће засновати своју одлуку у погледу евентуалног одређивања мере заштите конкуренције, односно мере деконцентрације.

Закључком којим је покренут поступак, позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању правилног чињеничног стања у овом поступку да их неодложно доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр. 25/IV, Београд.

Скупштински Одбор усвојио извештај о раду Комисије

kzkНа 22. седници, чланови Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику,разматрали су и једногласно усвојили Годишњи извештај о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2020. годину.

Извештај је образложио председник Комисије Небојша Перић, представљајући резултате рада у претходној години, наводећи да је и поред ванредних околности током 2020. године услед пандемије, Комисија успешно организовала и обављала послове из своје надлежности.

Чланови Одбора су, након дискусије, утврдили Предлог закључка поводом разматрања овог Извештаја, којим се Извештај једногласно прихвата, и упутили га Народној скупштини на разматрање и усвајање.

Седници су присуствовали чланови и заменици чланова Одбора, као и чланови Савета Комисије за заштиту конкуренције.