Komisija za zaštitu konkurencije
Komisija odredila meru zaštite konkurencije

Komisija za zaštitu konkurencije je u postupku koji je vodila po službenoj dužnosti, utvrdila da su društva „D&D Travel“ d.o.o., Niš, „DJD prevoz“ d.o.o., Niš i „Jeremić prevoz“ d.o.o. Niš, zaključila restriktivni sporazum kojim su unapred dogovorila pojedinačno učešće u postupku javne nabavke za potrebe Kliničkog centra Niš (Usluga organizovanog prevoza radnika za 2014. godinu). Komisija je tokom postupka zaključila da su navedeni učesnici na tržištu prekršili pravila konkurencije dogovorom o utvrđivanju cena i drugih komercijalnih uslova, koje je sadržala svaka pojedinačna ponuda, čime su učinila povredu konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije.

Imajući u vidu navedeno, Komisija je odredila meru zaštite konkurencije u obliku obaveze plaćanja novčanog iznosa u visini 1,6 % od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog u 2013. godini za sva navedena društva.

Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije u studijskoj poseti Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja

zk-aztn

Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije, boravili su u dvodnevnoj studijskoj poseti Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja Republike Hrvatske – AZTN. Kolege iz hrvatskog tela za zaštitu konkurencije su zajedno sa Hanfom (Hrvatskom agencijom za nadzor finansijskih usluga) predstavili regulatorni okvir i iskustva iz nadzora i postupaka koji su vođeni na tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj.

S obzirom na slično istorijsko nasleđe i regulatorni okvir, kao i navike stanovništva, Komisija za zaštitu konkurencije je inicirala ovu studijsku posetu, kako bi na detaljan način stekla uvid u praktična iskustva koja je AZTN imao u zaštiti konkurencije, i istraživanjima i postupcima koji su vođeni na tržištu osiguranja.

Jedna od Uredbi koja je preostala Komisiji, koje je potrebno pripremiti za usvajanje u narednom periodu, je Uredba o grupnom izuzeću u sektoru osiguranja, u okviru obaveza usklađivanja s pravnom tekovinom Evropske komisije iz oblasti zaštite konkurencije, a nakon obavljenog tzv. „skrininga“ u poglavlju 8 „Zaštita konkurencije“. Pre donošenja same Uredbe, Komisija će sprovesti sektorsku analizu tržišta osiguranja.

AZTN već duže vreme Komisiji za zaštitu konkurencije pruža podršku kako na bilateralnoj osnovi, tako i kroz formalizovan sporazum o saradnji. Ova studijska poseta je bila organizovana u okviru „TAIEX“ instrumenta tehničke pomoći i razmene informacija Evropske komisije, koji se obično koristi za pružanje ekspertize državama koje se prilagođavaju svakom pojedinom korisniku i kao predpristupni element, najpre služi kao pomoć državama kandidatima u prilagođavanjima koje je potrebno izvršiti u predpristupnom procesu.

Prikupljanje informacija, podataka i dokaza u cilju utvrđivanja činjenica o eventualnom postojanju povreda pravila konkurencije u slučaju Javno komunalnog preduzeća Infostan iz Beograda

Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, preduzima radnje prikupljanja informacija, podataka i dokaza u cilju utvrđivanja činjenica o eventualnom postojanju povreda pravila konkurencije u slučaju Javno komunalnog preduzeća Infostan iz Beograda.

Prikupljanje informacija se vrši radi utvrđivanja i ocene postojanja osnovane pretpostavke o kršenju pravila konkurencije. U slučaju da akti i radnje Javno komunalnog preduzeća Infostan iz Beograda budu ocenjeni kao moguća povreda konkurencije, Komisija će pokrenuti postupak u okviru svojih nadležnosti.

Predstavljena publikacija “Transparentnost i odgovornost agencija: Komparativna analiza pet regulisanih sektora u Srbiji i Makedoniji“

penezic-predstavljanje-publikacije

U Beogradu, u Medija centru je predstavljena publikacija “Transparentnost i odgovornost agencija: Komparativna analiza pet regulisanih sektora u Srbiji i Makedoniji“, u kojoj je analizirano deset regulatornih i kontrolnih tela u Srbiji i Makedoniji, među kojima je i Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

U ovoj publikaciji su predstavljeni rezultati jednogodišnjeg istraživanja koji pokazuju da Komisija primenjuje visok stepen transparentnosti u svom radu.

“Detalji koji se odnose na njene osnovne nadležnosti, kao što su informacije o povredama konkurencije i ispitivanju konkurencije, intenzivno su objavljivani na sajtu Komisije. Komisija je stoga ostvarila visok stepen transparentnosti, naročito u pogledu prvog, drugog, trećeg i četvrtog elementa transparentnosti koji se tiču odluka, pravila, ponašanja i kontrole tržišnih aktera” – navodi se u publikaciji.

Na predstavljanju publikacije „Transparentnost i odgovornost agencija: Komparativna analiza pet regulisanih sektora u Srbiji i Makedoniji“ učestvovao je sekretar Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije Dragan Penezić, koji je govorio o daljim koracima u unapređenju transparentnosti rada, kao i planovima za jačanje prisustva Komisije u javnosti, pre svega kod građana i poslovnoj zajednici.

Sekretar Komisije je tokom izlaganja posebno istakao zadovoljstvo povodom činjenice iznete u publikaciji, po kojoj je Komisija za zaštitu konkurencije izdvojena od ostalih analiziranih institucija, zbog pozitivnih efekata odluke Komisije kojom se na sajtu objavljuje više informacija od onih koje su zakonska obaveza. Podsećanja radi, Komisija od 2013.godine u okviru objave donetih rešenja, objavljuje i obrazloženja donetih odluka, čime podiže nivo transparentnosti procesa odlučivanja.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović prisustvovao je jubilarnoj sednici Federalne antimonopolske službe Ruske Federacije povodom 25 godina od njenog osnivanja

miloje-obradovic-moskva

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović i član Saveta, Mirjana Mišković Vukašonivić, prisustvovali su 23. septembra, na  poziv Federalne antimonopolske službe Ruske Federacije,  jubilarnoj sednici povodom 25 godina od njenog osnivanja i “Nedelji konkurencije” u Moskvi. Tim povodom predsednik Komisije je imao zapaženo izlaganje na svečanom delu sednice, kome je prisustvovao i predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin.

Predsednik Komisije dr Miloje Obradović  u svom obraćanju je istakao da je politika konkurencije odavno prevazišla nacionalne okvire i da ona ne zavisi samo od domaćih pravila rada, već se usklađuje redovno sa opštim pravilima zaštite konkurencije koja važe u svetu. Zato je saradnja sa telom za zaštitu konkurencije Ruske Federacije, koja  je po njegovim rečima, podignuta na najviši nivo poslednjih par godina, otvorila  još jedno značajno poglavlje razvoja srpske Komisije za zaštitu konkurencije. Brža razmena informacija, uporedna praksa, kao i mogućnosti razmene iskustava kroz zajedničke skupove, od velike su koristi stručnoj službi Komisije.

fas-moskvaKomisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Federalna antimonopolska  služba Ruske Federacije potpisale su Sporazum o saradnji 2012. godine,  nakon čega je usledio niz zajedničkih aktivnosti koje su značajno uticale na unapređenje rada Komisije. Na osnovu Sporazuma organizovani su seminari i obuka u trening centru FAS-a u Kazanju, gde  su učestvovali mnogi zaposleni iz stručne službe Komisije, kao i studijska poseta i boravak ruskih kolega prethodne godine u Srbiji.