Komisija za zaštitu konkurencije
Nastavlja se postupak po prijavi koncentracije društva Compagnie des Levures Lesaffre S.A. i Alltech RS Fermentaciona Industrija d.o.o

kzk-ekofZaključkom predsednika Komisije od 10. oktobra 2017. godine, nastavljen je po službenoj dužnosti postupak pokrenut po prijavi koncentracije privrednog društva Compagnie des Levures Lesaffre S.A., Francuska, koja nastaje sticanjem pojedinačne kontrole nad privrednim društvom Alltech RS Fermentaciona Industrija d.o.o. Senta.

U ispitnom postupku, Komisija će ispitati da li predmetna koncentracija ispunjava uslove dozvoljenosti iz člana 19. Zakona o zaštiti konkurencije, odnosno da li bi se sprovođenjem koncentracije značajno ograničila, narušila ili sprečila konkurencija na tržištu Republike Srbije ili njegovom delu, a naročito ako bi to ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje bilo rezultat stvaranja ili jačanja dominantnog položaja.

Komisija će sprovesti sve potrebne radnje i utvrditi sve činjenice i izvesti dokaze neophodne za definisanje relevantnog/ih tržišta, strukturu relevantnog/ih tržišta, stepen koncentrisanosti relevantnog/ih tržišta, identifikaciju stvarnih i potencijalnih konkurenata, položaj na tržištu učesnika u koncentraciji, pravne i druge prepreke za ulazak na relevantna tržišta, interese korisnika, itd.

Komisija poziva sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim informacijama koje mogu doprineti pravilnom utvrđivanju činjeničnog stanja u ovom postupku, da ih u najkraćem mogućem roku dostave Komisiji na adresu Savska 25/IV, Beograd.

Predsednik Komisije razgovarao sa šeficom Pregovaračkog tima Srbije

kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović razgovarao je sa šeficom Pregovaračkog tima Srbije za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji dr Tanjom Miščević. Sastanku su prisustvovali i članovi Saveta Marko Obradović i dr Veljko Milutinović.

Dr Obradović je upoznao gošću sa dosadašnjim aktivnostima i planovima Komisije na unapređenju politike zaštite konkurencije, a posebno o aktivnostima u procesu pregovora u okviru Poglavlja 8 – Politika zaštite konkurencije. Ukazao je da je Komisija u potpunosti ispunila dosadašnje planove vezane za unapređenje podzakonskog okvira, kao i da je, u cilju što kvalitetnije javne rasprave, produžila rok za dostavu komentara i mišljenja na nacrte Uredbe o sporazumima o transferu tehnologije i Uredbe o sporazumima između učesnika na tržištu železničkog, drumskog i saobraćaja na unutrašnjim vodnim putevima koji se izuzimaju od zabrane.

Predsednik Komisije, je takođe, najavio mogućnost osnivanja regionalnog Foruma za zaštitu konkurencije sa sedištem u Beogradu čiji bi pokrovitelj bila Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Na sastanku je dr Miščević posebno ukazano na aktivnosti vezane za pripremu novog zakonskog okvira koji se odnosi na oblast politike zaštite konkurencije. Radna grupa koju je formiralo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, a koju, između ostalih, čine predstavnici Komisije, stručnih udruženja iz oblasti privrede i civilnog sektora, ima za cilj da na inkluzivan i transparentan način ponudi novo zakonsko rešenje kojim će se dalje razviti mehanizmi za efektivan rad Komisije.

Obostrano je zaključeno da je u interesu celog društva da Komisija raspolaže instrumentima kojima može da pruži efektivnu zaštitu konkurencije i time dodatno podstakne razvoj konkurentnosti srpske ekonomije, a bez koje Srbija neće moći da izvuče maksimalnu korist za svoje građane i privredu u procesu priključenja Evropskoj uniji.

Dr Miščević je istakla da je politika zaštite konkurencije u Srbiji, a posebno rad Komisije za zaštitu konkurencije, visoko ocenjen kako od strane Tima koji u ime Srbije vodi pregovore o priključenju EU, tako i od strane administracije u Briselu. S tim u vezi, naglasila je da je u okviru Poglavlja 8, politika zaštite konkurencije i rad Komisije za zaštitu konkurencije u poslednjem Izveštaju Evropske komisije, ali i u neformalnim kontaktima sa predstavnicima EK, ocenjen kao jedan od delova srpske administracije koji je najviše usaglašen sa pravnim tekovinama Evropske unije. U tom smislu snažno je podržala i istakla važnost daljeg unapređenja rada Komisije, a posebno je pohvalila inkluzivnost i transparentnost procesa izrade novog Zakona o zaštiti konkurencije.

Učešće civilnog sektora u izradi novog zakona

kzk-amchamPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović razgovarao je sa direktorom Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) Milanom Antonijevićem.

Dr Obradović je upoznao gosta sa dosadašnjim aktivnostima, kao i planovima Komisije na unapređenju politike zaštite konkurencije. Poseban akcenat bio je na detaljima vezanim za pripremu nove zakonske regulative koja se odnosi na oblast politike zaštite konkurencije.

Tim povodom na sastanku je dogovoreno da i predstavnici civilnog sektora aktivno uzmu učešća u izradi zakona i da svojom ekspertizom doprinesu što kvalitetnijim rešenjima i razvoju prakse Komisije za zaštitu konkurencije, naročito u oblasti zaštite ljudskih prava.

U interesu je potrošača i srpske privrede da Komisija, pored instrumenata kojima može da pruži efektivnu zaštitu konkurencije, konstantno unapređuje procedure i procese svog rada, posebno vodeći računa o poštovanju ljudskih prava.

Komisija pokrenula postupak protiv Sirmiumbus d.o.o.

sirmiumbusKomisija za zaštitu konkurencije pokrenula je 22. septembra 2017. godine postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti protiv društva Sirmiumbus d.o.o. iz Sremske Mitrovice.

Komisija će u toku postupka ispitati da li je navedeno društvo, kao upravljač jedinom autobuskom stanicom u Sremskoj Mitrovici, zloupotrebilo dominanatan položaj naplaćivanjem   različitih cena za peronsku kartu za međunarodne linije drugim prevoznicima.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju činjeničnog stanja u ovom postupku da iste dostave na adresu: Komisije za zaštitu konkurencije, Savska 25/IV, Beograd.

Skupštinski Odbor usvojio Izveštaj o radu za 2016. godinu Komisije

kzk-ekofNa sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Narodne skupštine Republike Srbije, članovi Odbora razmatrali su Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2016. godinu.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović izvestio je članove Odbora da je 2016. godina bila jubilarna godina poslovanja Komisije za zaštitu konkurencije. Istakao je da Komisija, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, efikasno sprovodi sve aktivnosti u cilju obezbeđivanja zaštite konkurencije u Srbiji.

Dr Obradović je naveo da su u izveštajnom periodu nastavljene i aktivnosti u okviru procesa pridruživanja Srbije EU, kao i da su pohvaljene od strane Evropske komisije po pitanju pregovaračkog Poglavlja 8.

Nakon obrazloženja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije predsednica Odbora je predložila usvajanje Izveštaja Komisije za zaštitu konkurencije, što je Odbor jednoglasno prihvatio.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora kao i članovi Saveta i rukovodioci Komisije za zaštitu konkurencije.