Ovlašćena lica za kontakte sa podnosiocima i prijem prijava i zahteva u Komisiji za zaštitu konkurencije su: Miroslava Đošić (miroslava.djosic@kzk.gov.rs) i Jezdimir Potpara (jezdimir.potpara@kzk.gov.rs). Telefon: 011/3811948.