Ovlašćeno lice za kontakte sa podnosiocima i prijem prijava i zahteva u Komisiji za zaštitu konkurencije je: Miroslava Đošić, telefon: 011/3811948, e-pošta: miroslava.djosic@kzk.gov.rs